Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: svensk er allerede oversat.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Sverige

Hvis du er part i en civilretlig strid, hvorfor så ikke forsøge at løse en tvist gennem mægling i stedet for at gå rettens vej? Det er en alternativ form for tvistbilæggelse, hvor parterne i en tvist bistås af en mægler med henblik på at nå til enighed. Staten og de praktiserende jurister i Sverige er bevidste om fordelene ved mægling. Mægling kan også benyttes i strafferetlige sager, men er ikke en straf for overtrædelsen og kan ikke erstatte en retssag. Formålet med mægling i straffesager er at give gerningsmanden bedre indsigt i forbrydelsens konsekvenser og give ofret mulighed for at bearbejde sin oplevelse.

Indholdet er leveret af
Sverige

Mægling i civilretlige sager

Hvem kan man kontakte?

Der findes ikke noget centralt organ, der er ansvarligt for reguleringen af mæglererhvervet. Hvis man ønsker at få oplysninger om mægling, kan med imidlertid kontakte de svenske domstole (Domstolsverket). Der findes en liste over personer, som har erklæret sig villige til at mægle ved domstolene på https://www.domstol.se.

Når der er tale om handelsspørgsmål er det Stockholms handelskammare og Västsvenska industri- och handelskammaren, der tager sig af mægling.

På hvilket område er mægling muligt og/eller mest brugt?

Mægling er muligt inden for mange områder, men først og fremmest på det civilretlige område.

Det er muligt at benytte en mægler under retssagen.

Er der særlige regler, der skal følges?

Det er helt frivilligt, om man vil bruge en mægler eller ej. Der findes ingen særlige bestemmelser såsom et adfærdskodeks for mæglere.

Information og uddannelse

Der findes ingen særlige oplysninger om mæglingsuddannelse og ingen national uddannelsesinstitution for mæglere.

Hvad koster mægling?

Mægling er ikke gratis, men betaling afhænger af, hvad mægleren og de involverede parter har aftalt. Parterne deler mæglingsomkostningerne ligeligt mellem sig.

Mægling i strafferetlige sager

Hvem kontakter man?

Siden den 1. januar 2008 skal alle svenske kommuner tilbyde mægling, hvis overtrædelsen er begået af en person under 21 år. Det er kommunen og politiet, der kan tage initiativet til at spørge gerningsmanden, om vedkommende er interesseret i mægling.

Hvornår kan mægling komme på tale, og inden for hvilket område er det mest brugt?

Mægling kan komme på tale for gerningsmænd i alle aldre, og det kan blive anvendt på ethvert tidspunkt af en retssag. Der er altså ingen øvre aldersgrænse for mægling, men siden den 1. januar 2008 skal kommunerne tilbyde det, hvis gerningsmanden er under 21 år.

Er der særlige regler, der skal følges?

Mæglingen er ikke en del af straffen. Forudsætningerne for mægling er følgende:

  • Det skal være frivilligt for begge parter.
  • Overtrædelsen skal være politianmeldt, og gerningsmanden skal have erkendt sig skyldig.
  • Mægling skal under hensyn til omstændighederne fremstå passende.

Information og uddannelse

Ifølge loven skal den, som udpeges som mægler, være en kompetent og retskaffen person. Det fremgår også, at mægleren skal være upartisk.

Yderligere oplysning om mægling fås ved henvendelse til kommunen eller det kriminalpræventive råd (Brottsförebyggande rådet).

Hvad koster mægling?

Mægling er gratis for både offer og gerningsmand.

Sidste opdatering: 09/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.