Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Αυστρία

Αντί να προσφύγει κανείς στα δικαστήρια, γιατί να μην επιλύσει μια διαφορά με διαμεσολάβηση; Η διαμεσολάβηση είναι μια μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, στο πλαίσιο της οποίας ο διαμεσολαβητής βοηθά τους εμπλεκόμενους να καταλήξουν σε συμφωνία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί επίσης κατάλογο των αναγνωρισμένων διαμεσολαβητών. Στον κατάλογο αυτό καταχωρούνται μόνον διαμεσολαβητές οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί καταλλήλως και, επομένως, θεωρείται ότι διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα.

Δεν υπάρχει κάποια αρχή η οποία να είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης προσφέρουν επίσης ορισμένες οργανώσεις κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις επικουρούν τους διαμεσολαβητές.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις αποσκοπεί στην επίλυση διαφορών για την εκδίκαση των οποίων είναι αρμόδια τα τακτικά δικαστήρια. Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση είναι προαιρετική και έχει σκοπό να επιτρέψει στα μέρη να εξεύρουν συμπεφωνημένη λύση στη μεταξύ τους διαφορά.

Για ορισμένες διαφορές μεταξύ γειτόνων, πριν από την υποβολή αγωγής πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί προσπάθεια για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς από όργανο συνδιαλλαγής, είτε με «πραιτορικό συμβιβασμό» ενώπιον δικαστηρίου είτε με προσφυγή σε διαμεσολάβηση.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Δεν υπάρχει ειδικός κανονισμός ούτε κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές.

Οι διαμεσολαβητές δεν είναι καταχωρημένοι αναλόγως της ειδικότητάς τους, για παράδειγμα, ως διαμεσολαβητές για διαφορές οικογενειακού δικαίου ή για ιατρικά ή κατασκευαστικά ζητήματα, αλλά οι τομείς δραστηριότητας των αναγνωρισμένων διαμεσολαβητών αποτελούν αντικείμενο ειδικής μνείας.

Οποιοσδήποτε διαθέτει επαρκές επίπεδο κατάρτισης μπορεί να καταχωρηθεί στον κατάλογο ως «αναγνωρισμένος διαμεσολαβητής», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ωστόσο, ο τίτλος του «διαμεσολαβητή» δεν αποτελεί επαγγελματικό τίτλο προστατευόμενο από τον νόμο.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Για περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνον στα γερμανικά, π.χ. σχετικά με την κατάρτιση και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ενός διαμεσολαβητή στην Αυστρία, κάντε κλικ εδώ.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν.

Το ύψος της αμοιβής για τη διαμεσολάβηση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του ιδιώτη διαμεσολαβητή και των μερών που εμπλέκονται στη διαφορά.

Είναι εκτελεστές οι συμφωνίες που προκύπτουν από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ, τα μέρη πρέπει να μπορούν να ζητήσουν την κήρυξη της εκτελεστότητας του περιεχομένου μιας έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα δικαστήρια ή τις άλλες δημόσιες αρχές που είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων αυτών.

Το περιεχόμενο μιας συμφωνίας που προέκυψε από διαμεσολάβηση είναι εκτελεστό μόνον εφόσον η συμφωνία έχει συναφθεί ως συμβιβασμός ενώπιον δικαστηρίου ή έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.