Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Αυστρία

Γιατί να προτιμήσετε τη διαμεσολάβηση για να επιλύσετε τις διαφορές σας έναντι της προσφυγής σε δικαστήριο; Η διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών κατά την οποία ο/η διαμεσολαβητής/-τρια βοηθά τα μέρη στην επίλυση μιας διαφοράς.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ;

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης (Bundesministerium für Justiz) τηρεί επίσης κατάλογο εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών/-τριών. Σε αυτόν τον κατάλογο εγγράφονται μόνο διαμεσολαβητές/-τριες που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα κατόπιν αντίστοιχης κατάρτισης.

Δεν υπάρχει κάποια αρχή που να είναι αρμόδια για υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Υπάρχουν επαγγελματικές και μη επαγγελματικές ενώσεις που προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, καθώς και ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που υποστηρίζουν διαμεσολαβητές/-τριες.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις αποσκοπεί στην επίλυση διαφορών για την εκδίκαση των οποίων είναι αρμόδια τα τακτικά δικαστήρια. Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση είναι προαιρετική και έχει σκοπό να επιτρέψει στα μέρη να εξεύρουν συμπεφωνημένη λύση στη μεταξύ τους διαφορά.

Σε ορισμένες διαφορές μεταξύ γειτόνων, πριν από την άσκηση αγωγής, πρέπει να υπάρξει προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από όργανο συνδιαλλαγής, είτε με «πραιτορικό συμβιβασμό» ενώπιον δικαστηρίου είτε με προσφυγή σε διαμεσολάβηση.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Δεν υπάρχει ειδικός κανονισμός ούτε κώδικας δεοντολογίας για τους/τις διαμεσολαβητές/-τριες. Ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις ισχύουν μόνο για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο των διαμεσολαβητών/-τριών.

Οι διαμεσολαβητές/-τριες δεν είναι εγγεγραμμένοι ανά ειδικότητα, π.χ. διαμεσολαβητής/-τρια για οικογενειακές διαφορές, για ιατρικές διαφορές ή για διαφορές στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά οι τομείς δραστηριότητας των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών/-τριών παρατίθενται χωριστά.

Κάθε πρόσωπο που διαθέτει την προβλεπόμενη κατάρτιση μπορεί, ανάλογα με τις ισχύουσες διατάξεις, να εγγραφεί στον κατάλογο ως «εγγεγραμμένος/-η διαμεσολαβητής/-τρια» (eingetragene*r Mediator*in). Ο τίτλος του/της «διαμεσολαβητή/-τριας» (Mediator*in) δεν αποτελεί προστατευόμενο επαγγελματικό τίτλο· ωστόσο, ο τίτλος «εγγεγραμμένος/-η διαμεσολαβητής/-τρια» (eingetragene*r Mediator*in) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αυθαίρετα.

Περισσότερες πληροφορίες και κατάρτιση

Περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με την κατάρτιση και τα κριτήρια εγγραφής ως διαμεσολαβητή/-τριας* στην Αυστρία είναι διαθέσιμες εδώ. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο στη γερμανική γλώσσα.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Κατά κανόνα η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν.

Η αμοιβή του/της διαμεσολαβητή/-τριας συμφωνείται μεταξύ του/-ης ιδιώτη διαμεσολαβητή/-τριας και των μερών που εμπλέκονται στη διαφορά.

Είναι εκτελεστές οι συμφωνίες που προκύπτουν από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ, τα μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα δικαστήρια ή τις λοιπές δημόσιες αρχές που είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων αυτών.

Το περιεχόμενο συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση είναι εκτελεστό μόνον αν η συμφωνία έχει συναφθεί ως συμβιβασμός ενώπιον δικαστηρίου ή έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/03/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.