Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Βέλγιο

Αντί να προσφύγει κανείς στα δικαστήρια, γιατί να μην επιλύσει μια διαφορά με διαμεσολάβηση; Πρόκειται για μια μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της οποίας ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία. Στο Βέλγιο, η κυβέρνηση και οι επαγγελματίες γνωρίζουν άριστα τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Στην Ομοσπονδιακή επιτροπή διαμεσολάβησης.

Η Ομοσπονδιακή επιτροπή δεν διενεργεί η ίδια διαμεσολάβηση, αλλά εποπτεύει τον κλάδο και τηρεί ενημερωμένο κατάλογο των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών.

Η γραμματεία της επιτροπής παρέχει πληροφορίες στα ολλανδικά και στα γαλλικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην ακόλουθη διεύθυνση:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1000 Bruxelles
Τηλ: (+32)  2 224 99 01 
Φαξ: (+32)  2 224 99 07

Η Ομοσπονδιακή επιτροπή διαμεσολάβησης εξασφαλίζει (χάρη στην έγκριση των διαμεσολαβητών) την ποιότητα και την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης.

Ο κατάλογος των διαμεσολαβητών διατίθεται στα ολλανδικά και στα γαλλικά.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση επιτρέπεται σε θέματα:

 • Αστικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών διαφορών)
 • Εμπορικού δικαίου
 • Εργατικού δικαίου
 • Προβλέπεται επίσης ποινική και αποκαταστατική διαμεσολάβηση, αλλά οι κλάδοι αυτοί δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής επιτροπής διαμεσολάβησης.

Ο συνηθέστερος τομέας διαμεσολάβησης είναι το αστικό δίκαιο, και ειδικότερα οι οικογενειακές διαφορές.

Ποιοι κανόνες ισχύουν;

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση αποτελεί προαιρετική επιλογή των μερών και δεν προβλέπεται κύρωση σε περίπτωση αποτυχίας.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες διατάξεις του οικογενειακού δικαίου, ο δικαστής υποχρεούται να ενημερώσει τα μέρη για την ύπαρξη και τις δυνατότητες της διαμεσολάβησης.

Υπάρχει «Κώδικας συμπεριφοράς» των διαμεσολαβητών που είναι διαθέσιμος στα ολλανδικά και στα γαλλικά.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Στο δικτυακό τόπο διατίθενται πολλές πληροφορίες στα ολλανδικά και στα γαλλικά, σχετικά με τις διάφορες πτυχές της διαμεσολάβησης (διεξαγωγή της διαμεσολάβησης, κόστος, διευθύνσεις,…).

Η γωνιά του επαγγελματία

Το τμήμα αυτό του δικτυακού τόπου παρέχει πληροφορίες για τα κριτήρια έγκρισης και τους όρους κατάρτισης των διαμεσολαβητών.

Η Ομοσπονδιακή επιτροπή διαμεσολάβησης θεσπίζει ρυθμίσεις για την κατάρτιση των διαμεσολαβητών, αλλά η κατάρτιση παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια βασική σειρά μαθημάτων 60 ωρών που κατανέμονται σε 25 τουλάχιστον ώρες θεωρητικής και 25 τουλάχιστον ώρες πρακτικής κατάρτισης.

 • Η βασική σειρά μαθημάτων καλύπτει τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης (ηθική/φιλοσοφία), τη μελέτη των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, το εφαρμοστέο δίκαιο, τις κοινωνιολογικές και ψυχολογικές πτυχές και τη διαδικασία διαμεσολάβησης.
 • Οι πρακτικές ασκήσεις καλύπτουν το περιεχόμενο του προγράμματος και αναπτύσσουν, μέσα από παιχνίδια ρόλων, την ικανότητα διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας.

Εκτός από αυτή τη βασική σειρά, υπάρχουν ειδικά προγράμματα για κάθε είδος διαμεσολάβησης (τουλάχιστον 30 ώρες που κατανέμονται ελεύθερα σε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση).

Υπάρχουν ειδικά προγράμματα για την οικογενειακή, την αστική και εμπορική και την κοινωνική διαμεσολάβηση.

Τα κριτήρια έγκρισης

 • κριτήρια έγκρισης των διαμεσολαβητών,
 • οδηγίες για την κατάθεση φακέλου προκειμένου να εγκριθεί κανείς ως διαμεσολαβητής βάσει του νόμου της 21ης Φεβρουαρίου 2005,
 • κατάλογος εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση αναγνώρισης ως διαμεσολαβητή (Word)

Τα κριτήρια κατάρτισης / η συνεχιζόμενη κατάρτιση

Βασική κατάρτιση

 • Απόφαση της 1ης Φεβρουαρίου 2007 για τον καθορισμό των όρων και των διαδικασιών έγκρισης των κέντρων κατάρτισης και της κατάρτισης διαμεσολαβητών (PDF)
 • Κέντρα κατάρτισης διαμεσολαβητών που έχουν εγκριθεί από την Ομοσπονδιακή επιτροπή διαμεσολάβησης

Συνεχιζόμενη κατάρτιση

 • Απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό των υποχρεώσεων των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών σε σχέση με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και τα κριτήρια έγκρισης των σχετικών προγραμμάτων

Ο Κώδικας καλής συμπεριφοράς

 • Ο Κώδικας καλής συμπεριφοράς του εγκεκριμένου διαμεσολαβητή (Word)

Η διεκπεραίωση καταγγελιών

 • Απόφαση για τη διαδικασία άρσης της έγκρισης, τον καθορισμό των κυρώσεων που απορρέουν από τον κώδικα καλής συμπεριφοράς και τη διαδικασία εφαρμογής των κυρώσεων αυτών

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται με συμφωνία μεταξύ του ιδιώτη διαμεσολαβητή και των πλευρών και δεν ρυθμίζεται από το νόμο. Γενικά, κάθε πλευρά καταβάλλει το ήμισυ της αμοιβής.

Υπάρχει δυνατότητα συνδρομής για την καταβολή της αμοιβής διαμεσολαβητή, αν μια πλευρά δεν διαθέτει επαρκή εισοδήματα, υπό την προϋπόθεση ο διαμεσολαβητής να είναι εγκεκριμένος.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Η οδηγία 2008/52/EΚ προβλέπει ότι όσοι εμπλέκονται σε διαφορά μπορούν να ζητήσουν να καταστεί εκτελεστή η έγγραφη συμφωνία που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα δικαστήρια ή άλλες αρχές που είναι αρμόδιες να λαμβάνουν τις σχετικές αιτήσεις. Το Βέλγιο δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα πληροφορίες για το θέμα.

Εντούτοις, σύμφωνα με τα άρθρα 1733 και 1736 του δικαστικού κώδικα, η συμφωνία διαμεσολάβησης μπορεί να επικυρωθεί από δικαστή, πράγμα που την καθιστά εκτελεστό δημόσιο έγγραφο. Όσον αφορά τον τύπο, η συμφωνία περιβάλλεται τον τύπο της δικαστικής απόφασης.

Μια άλλη εναλλακτική λύση αντί της δικαστικής επικύρωσης είναι να περιβληθεί η συμφωνία διαμεσολάβησης τον τύπο συμβολαιογραφικής πράξης. Με τον τρόπο αυτό η συμφωνία καθίσταται εκτελεστό δημόσιο έγγραφο χωρίς προσφυγή σε δικαστήριο. Αυτή η λύση μπορεί να ακολουθηθεί μόνον αν συμφωνούν όλες οι πλευρές.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης

Ομοσπονδιακή επιτροπή διαμεσολάβησης

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.