Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Βουλγαρία

Αντί της προσφυγής στο δικαστήριο, δεν θα μπορούσε να επιχειρηθεί η επίλυση της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης; Πρόκειται για μέτρο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ), σύμφωνα με το οποίο ο διαμεσολαβητής καθοδηγεί τα μέρη της διαφοράς προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο δημόσιος και ο δικαστικός τομέας της Βουλγαρίας γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας έχει δημιουργήσει μητρώο διαμεσολαβητών ως τμήμα του κεντρικού μητρώου μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσίες.

Ο ιστότοπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρέχει πρόσβαση στα εξής :

Για ποια θέματα επιτρέπεται και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση γίνεται δεκτή σε πολλούς τομείς δικαίου. Ωστόσο οι τομείς αυτοί δεν ρυθμίζονται ούτε περιορίζονται από νομοθεσία. Έως τώρα οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές εξειδικεύονταν στην εμπορική και επιχειρησιακή διαμεσολάβηση.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η διαμεσολάβηση είναι απόλυτα προαιρετική. Μολονότι η διαμεσολάβηση προσφέρει εναλλακτικό τρόπο επίλυσης μιας διαφοράς χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο, δεν αποτελεί προϋπόθεση της κίνησης δικαστικής διαδικασίας.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές. Περιέχονται ωστόσο διατάξεις σχετικά με δεοντολογικά πρότυπα στο νόμο περί διαμεσολαβήσεως και στον κανονισμό αριθ. 2 της 15ης Μαρτίου 2007, που θεσπίζει τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης οργανισμών οι οποίοι παρέχουν διαμεσολάβηση.

Πληροφόρηση και κατάρτιση

Οι οργανισμοί που παρέχουν κατάρτιση στους διαμεσολαβητές υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα.

Τα θέματα των σχετικών σεμιναρίων περιλαμβάνουν τις νομικές διαδικασίες και τους δεοντολογικούς κανόνες που εφαρμόζονται στη διαμεσολάβηση καθώς και τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο περί διαμεσολαβήσεως και στον κανονισμό αριθ. 2 της 15ης Μαρτίου 2007.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν·  η πληρωμή ορίζεται με συμφωνία μεταξύ διαμεσολαβητή και ενδιαφερομένων.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ (για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής μορφής επίλυσης των διασυνοριακών διαφορών στην ΕΕ), πρέπει να είναι δυνατόν να ζητηθεί να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση.

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν το στοιχείο αυτό στα δικαστήρια και άλλες αρχές που έχουν αρμοδιότητα παραλαβής σχετικών αιτήσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μητρώο διαμεσολαβητών

Μητρώο διαμεσολαβητών (αναζήτηση)

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.