Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Βουλγαρία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, κατά τον οποίο ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη της διαφοράς να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά τους. Η κυβέρνηση και οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου στη Βουλγαρία έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας έχει δημιουργήσει μητρώο διαμεσολαβητών ως τμήμα του κεντρικού μητρώου μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσίες.

Ο ιστότοπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρέχει πρόσβαση στα εξής:

Σε ποιους τομείς γίνεται δεκτή και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση γίνεται δεκτή σε πολλούς τομείς δικαίου. Ωστόσο οι τομείς αυτοί δεν ρυθμίζονται ούτε περιορίζονται νομοθετικά. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι διαμεσολαβητές ειδικεύονται στην εμπορική και επιχειρηματική διαμεσολάβηση.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες;

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση είναι εντελώς προαιρετική. Μολονότι παρέχει εναλλακτικό μέσο επίλυσης της διαφοράς χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση δικαστικής διαδικασίας.

Δεν υπάρχει ειδικός κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές. Ωστόσο, διατάξεις σχετικά με δεοντολογικά πρότυπα περιέχονται στον νόμο περί διαμεσολάβησης και στον κανονισμό αριθ. 2 της 15ης Μαρτίου 2007, ο οποίος καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία για την έγκριση οργανισμών κατάρτισης διαμεσολαβητών.

Πληροφόρηση και κατάρτιση

Οι οργανισμοί που παρέχουν κατάρτιση σε διαμεσολαβητές προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Τα θέματα των σεμιναρίων κατάρτισης περιλαμβάνουν νομικές διαδικασίες και δεοντολογικούς κανόνες συμπεριφοράς για τους διαμεσολαβητές, καθώς και τη διαδικασία που ορίζεται στον νόμο περί διαμεσολάβησης και στον κανονισμό αριθ. 2 της 15ης Μαρτίου 2007.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν· ηπληρωμή καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του διαμεσολαβητή και των εμπλεκόμενων μερών.

Είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ (για την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής μορφής επίλυσης διασυνοριακών διαφορών στην ΕΕ), πρέπει να είναι δυνατόν να ζητηθεί να κηρυχθεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση.

Οι διατάξεις της οδηγίας 2008/52/ΕΚ σχετικά με την εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση έχουν μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο με τον νόμο περί διαμεσολάβησης.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στις δικαστικές και άλλες αρμόδιες αρχές για την παραλαβή των εν λόγω αιτημάτων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.