Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Σε ποιόν να απευθυνθώ;

Για ενημέρωση σε σχέση με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης στην Κύπρο επικοινωνήστε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ή τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ή το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Σε ποιούς τομείς η προσφυγή στη διαμεσολάβηση είναι επιτρεπτή και πιο κοινή;

Υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον υπάρχει συναίνεση των εμπλεκομένων, να προσφύγει κάποιος στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για να επιλύσει οποιαδήποτε αστική διαφορά, διασυνοριακή ή μη, περιλαμβανομένης εμπορικής διαφοράς. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται στις οικογενειακές διαφορές ούτε στις εργατικές διαφορές που δεν περιλαμβάνονται στις διασυνοριακές διαφορές.

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθηθούν;

Σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμο του 2012 (Ν.159(Ι)/2012), τα μέρη διαλέγουν εκ συμφώνου διαμεσολαβητή. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι άτυπη. Τα μέρη συμφωνούν, σε συνεννόηση με τον διαμεσολαβητή, τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας, τη διάρκεια της, την υποχρέωση απόρρητου της διαδικασίας, την αμοιβή του διαμεσολαβητή και τους όρους πληρωμής, καθώς και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο.

Ποιό το κόστος της διαμεσολάβησης;

Σύμφωνα με το νόμο, πριν την έναρξη της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τα μέρη συμφωνούν, σε συννενόηση με τον διαμεσολαβητή, μεταξύ άλλων, τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής του διαμεσολαβητή και τους όρους πληρωμής του, καθώς επισης οποιαδήποτε άλλα έξοδα της διαδικασίας. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει πρόβλεψη για το κόστος της διαμεσολάβησης. Αυτό θα εξαρτηθεί βασικά από την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Είναι δυνατή η εφαρμογή συμφωνίας - αποτέλεσμα διαμεσολάβησης;

Έαν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία συμβιβασμού, τότε συντάσσεται από τον διαμεσολαβητή γραπτή συμφωνία συμβιβασμού και είτε και τα δύο μέρη από κοινού είτε το ένα από αυτά με τη ρητή συγκατάθεση των υπολοίπων, δύνανται να καταχωρήσουν στο δικαστήριο αίτηση για εκτέλεση της συμφωνίας συμβιβασμού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως μια απόφαση δικαστηρίου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.