Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Τσεχία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Το πλεονέκτημα αυτού του τρόπου επίλυσης διαφορών είναι ο χρόνος που κερδίζουν τα μέρη (σε σύγκριση με τη χρονοβόρα προσφυγή στα δικαστήρια) και, συχνά, το μικρότερο οικονομικό κόστος (σε σύγκριση με το κόστος μιας δίκης).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχία

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Η Υπηρεσία Αναστολών και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας (Probační a mediační služba ČR) είναι ο κεντρικός φορέας αρμόδιος για τη διαμεσολάβηση ως μέσο αντιμετώπισης των συνεπειών ποινικού αδικήματος μεταξύ του δράστη και του θύματος σε ποινικές υποθέσεις. Η υπηρεσία υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Για διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις, μπορείτε να έλθετε σε επαφή με κάποιον από τους διαμεσολαβητές που παρέχουν την αντίστοιχη υπηρεσία. Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας με τους διαμεσολαβητές που εργάζονται στην Τσεχική Δημοκρατία σε διάφορους δικτυακούς τόπους, πληκτρολογώντας το κριτήριο αναζήτησης «διαμεσολάβηση».

Κατάλογος διαμεσολαβητών δημοσιεύεται, για παράδειγμα, στους δικτυακούς τόπους της Τσεχικής Ένωσης Διαμεσολαβητών, του Τσεχικού Δικηγορικού Συλλόγου και της Ένωσης Διαιτησίας και Διαδικασιών Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Αναστολών και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο των αρμόδιων πρωτοδικείων, δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας.

Κατάλογος των διαμεσολαβητών που έχουν εγγραφεί βάσει του νόμου αριθ. 202/2012 περί διαμεσολάβησης, ο οποίος τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι διαθέσιμος εδώ.

Στον τομέα της διαμεσολάβησης δραστηριοποιούνται και ορισμένες άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και φορείς.

Σε ποιους τομείς επιτρέπεται ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση επιτρέπεται σε όλους τους τομείς του δικαίου, εφόσον δεν αποκλείεται από τον νόμο. Σ’ αυτούς περιλαμβάνεται το οικογενειακό, το εμπορικό και το ποινικό δίκαιο. Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο προεδρεύων δικαστής μπορεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο και πρόσφορο, να διατάξει τους διαδίκους να παραστούν σε αρχική τρίωρη συνάντηση με διαμεσολαβητή. Στις περιπτώσεις αυτές, η δίκη αναστέλλεται για διάστημα έως τρεις μήνες.

Ισχύουν κάποιοι ειδικοί κανόνες;

Ναι, η διαμεσολάβηση διέπεται από τον νόμο αριθ. 202/2012 περί διαμεσολάβησης και, για τις ποινικές διαδικασίες, από τον νόμο αριθ. 257/2000 περί της Υπηρεσίας Αναστολών και Διαμεσολάβησης της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Ο εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής που ενεργεί βάσει του νόμου αριθ. 202/2012 για τη διαμεσολάβηση πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς επαγγελματικές εξετάσεις ενώπιον επιτροπής που διορίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο διαμεσολαβητής που ενεργεί στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Αναστολών και Διαμεσολάβησης σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 257/2000 για την υπηρεσία αναστολής εκτέλεσης ποινών και διαμεσολάβησης πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς εξετάσεις άσκησης επαγγέλματος.

Η κατάρτιση των διαμεσολαβητών που ενεργούν στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης εξασφαλίζεται από την Υπηρεσία Αναστολών και Διαμεσολάβησης. Κατάρτιση στον τομέα της μη ποινικής διαμεσολάβησης παρέχεται από διάφορους φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η Υπηρεσία Αναστολών και Διαμεσολάβησης παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης δωρεάν, ή το κόστος καλύπτεται από το κράτος.

Αν το δικαστήριο αναστείλει τη δίκη σε αστική υπόθεση και διατάξει τους διαδίκους να συμμετάσχουν σε αρχική συνάντηση με διαμεσολαβητή, το κόστος για τις πρώτες τρεις ώρες της συνάντησης διαμεσολάβησης ορίζεται βάσει του τιμολογίου που προβλέπει η εφαρμοστική νομοθεσία (κόστος 400 CZK ανά ώρα) και καλύπτεται από τους διαδίκους κατά ίσα μέρη (αν οι διάδικοι απαλλάσσονται από δικαστικά έξοδα, το κόστος καταβάλλεται από το κράτος). Αν η διαμεσολάβηση διαρκέσει περισσότερο από τρεις ώρες, το περαιτέρω κόστος καλύπτεται από τους διαδίκους κατά ίσα μέρη, μέχρι του ποσού που συμφωνείται μεταξύ του διαμεσολαβητή και των διαδίκων (των μερών της διαμεσολάβησης).

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Η οδηγία 2008/52/EΚ παρέχει στα μέρη μιας διαφοράς τη δυνατότητα να ζητούν να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση. Η συμφωνία μεταξύ των μερών της διαμεσολάβησης σε αστική υπόθεση μπορεί να υποβληθεί προς έγκριση στο δικαστήριο, στο πλαίσιο περαιτέρω διαδικασίας. Τα αποτελέσματα διαμεσολάβησης που παρέχεται σε ποινική υπόθεση από την Υπηρεσία Αναστολών και Διαμεσολάβησης είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη από τον εισαγγελέα και το δικαστήριο κατά την έκδοση απόφασης σε μια συγκεκριμένη υπόθεση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.