Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Δανία

Στη Δανία μπορεί κανείς να προσφύγει στις υπηρεσίες διαμεσολαβητή σε ιδιωτική βάση. Η διαμεσολάβηση σε ιδιωτική βάση δεν ρυθμίζεται από το νόμο. Το κόστος της βαρύνει τα μέρη. Επίσης, ο νόμος προβλέπει δυνατότητα διαμεσολάβησης σε αστικές υποθέσεις ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου, πολυμελούς πρωτοδικείου ή του δικαστηρίου ναυτικών και εμπορικών υποθέσεων, καθώς και επίλυσης διαφορών σε ποινικές υποθέσεις (βλ. κατωτέρω).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία

Διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις

Το κεφάλαιο 27 του νόμου για τη διοίκηση της δικαιοσύνης προβλέπει κανόνες για τη δικαστική διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου, πολυμελούς πρωτοδικείου ή του δικαστηρίου ναυτικών και εμπορικών υποθέσεων.

Μετά από αίτημα των μερών, το δικαστήριο μπορεί να διορίσει δικαστικό διαμεσολαβητή για να βοηθήσει τους διαδίκους να καταλήξουν σε συμφωνημένη επίλυση της μεταξύ τους διαφοράς (δικαστική διαμεσολάβηση).

Ο στόχος της διαδικασίας είναι να δοθεί στους διαδίκους υποθέσεων που υποβάλλονται στα δικαστήρια η δυνατότητα να προσπαθήσουν, αν το επιθυμούν, να επιλύσουν τη διαφορά με τρόπο διαφορετικό από την παραδοσιακή διαδικασία συνδιαλλαγής στο δικαστήριο, η οποία βασίζεται στους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας, ή με δικαστική απόφαση. Η δικαστική διαμεσολάβηση δίνει τη δυνατότητα να επιτευχθεί συμφωνημένος συμβιβασμός για τη διαφορά. Αυτό θεωρείται περισσότερο ικανοποιητικό για τους διαδίκους, διότι ο συμβιβασμός που επιτυγχάνεται μετά από διαμεσολάβηση τους επιτρέπει να επηρεάσουν περισσότερο την πορεία της υπόθεσης και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα, τις ανάγκες και το μέλλον τους.

Ο διαμεσολαβητής μπορεί να είναι δικαστής ή υπάλληλος του δικαστηρίου, ο οποίος έχει οριστεί για να ασκεί καθήκοντα διαμεσολαβητή, ή νομικός που έχει λάβει άδεια από τη Διοίκηση των δικαστηρίων να ασκεί καθήκοντα διαμεσολαβητή στην περιφέρεια του οικείου πολυμελούς πρωτοδικείου.

Ο διαμεσολαβητής καθορίζει την πορεία της διαμεσολάβησης αφού ζητήσει τη γνώμη των μερών. Εφόσον συμφωνούν τα μέρη, ο διαμεσολαβητής μπορεί να τα συναντά μεμονωμένα.

Κάθε πλευρά φέρει τα έξοδά της σχετικά με τη διαμεσολάβηση, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

Αν η διαμεσολάβηση καταλήξει σε συμφωνημένο συμβιβασμό, συντάσσεται επίσημο πρακτικό και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 478(1)(2) του νόμου για τη διοίκηση της δικαιοσύνης, ο συμβιβασμός που προκύπτει από συνδιαλλαγή ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων αρχών είναι εκτελεστός σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο νόμος επιτρέπει την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 478(1)(4), εκτελεστοί είναι και οι έγγραφοι εξωδικαστικοί συμβιβασμοί που αφορούν ανεξόφλητα χρέη, αν ο συμβιβασμός αναφέρει ρητώς ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκτελεστός τίτλος.

Ο νόμος για τη διοίκηση της δικαιοσύνης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο Πληροφορίες για τη νομοθεσία.

Διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις

Ο νόμος 467 της 12ης Ιουνίου 2009 για τα συμβούλια επίλυσης διαφορών σχετικών με ποινικά αδικήματα, ο οποίος θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2010, προβλέπει μόνιμο σύστημα επίλυσης διαφορών σε ποινικές υποθέσεις, το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.

Ο αστυνομικός διευθυντής κάθε αστυνομικού τμήματος δημιουργεί συμβούλιο επίλυσης διαφορών, στο οποίο μπορούν να συναντηθούν το θύμα και ο παραβάτης, μαζί με ουδέτερο διαμεσολαβητή, μετά τη διάπραξη αδικήματος.

Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο συμβουλίου επίλυσης διαφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αν τα μέρη δέχονται να συμμετάσχουν. Εντούτοις, τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας κάτω των 18 ετών μπορούν να συμμετάσχουν μόνο με τη συναίνεση του κηδεμόνα τους. Διαμεσολάβηση στο πλαίσιο συμβουλίου επίλυσης διαφορών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αν ο παραβάτης ουσιαστικά δέχεται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα.

Ο διαμεσολαβητής ορίζει τη σύγκληση συμβουλίου επίλυσης διαφορών αφού συζητήσει με τα μέρη. Κατά την επίλυση της διαφοράς, ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να συζητήσουν το αδίκημα και μπορεί να τους βοηθήσεις να διατυπώσουν τυχόν συμφωνίες που ενδέχεται να επιθυμούν να συνάψουν.

Η διαμεσολάβηση στο πλαίσιο συμβουλίου επίλυσης διαφορών δεν είναι υποκατάστατο της ποινής ή των υπόλοιπων έννομων συνεπειών του αδικήματος.

Ο νόμος για τα συμβούλια επίλυσης διαφορών σχετικών με ποινικά αδικήματα δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο Πληροφορίες για τη νομοθεσία.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Σε αστικές υποθέσεις, μπορεί τε να έλθετε σε επαφή με το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ. του δικαστηρίου στο δικτυακό τόπο της διοίκησης των δικαστηρίων (Domstolsstyrelsen).

Σε ποινικές υποθέσεις, μπορείτε να έλθετε σε επαφή με το αστυνομικό τμήμα που χειρίζεται την υπόθεση. . Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ. του αστυνομικού τμήματος στο δικτυακό τόπο της δανικής Εθνικής Αστυνομίας.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Βλ. ανωτέρω.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Βλ. ανωτέρω.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Βλ. ανωτέρω.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Βλ. ανωτέρω.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Βλ. ανωτέρω.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.