Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Αγγλία και Ουαλία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, όπου ο ουδέτερος διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι ασκούντες συναφή με τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στην Αγγλία και την Ουαλία γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης και έχουν δεσμευθεί ότι θα προωθούν και θα χρησιμοποιούν τη διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών ως εναλλακτική λύση της προσφυγής στο δικαστήριο, όπου ενδείκνυται. Μπορεί να δικαιούστε νομική συνδρομή (υπό τον όρο εκπλήρωσης των συνήθων κριτηρίων επιλεξιμότητας).

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για την πολιτική της διαμεσολάβησης σε αστικές και οικογενειακές υποθέσεις, καθώς και για την προώθησή της μόνο όσον αφορά την Αγγλία και την Ουαλία.

Αστική Διαμεσολάβηση

Για να διασφαλισθεί η ποιότητα της διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές που παραπέμπονται από δικαστήριο (εκτός των οικογενειακών διαφορών στο δικαιοδοτικό καθεστώς της Αγγλίας και της Ουαλίας), το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Δικαστική Υπηρεσία (Her Majesty´s Courts and Tribunals Service - HMCTS) θέσπισαν δύο διαδικασίες διαμεσολάβησης σε αστικές υποθέσεις μέσω των οποίων τα μέρη μπορούν να επιλύουν διαφορές ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Η υπηρεσία διαμεσολάβησης σε μικροδιαφορές είναι μια εσωτερική υπηρεσία που παρέχεται και τελεί υπό τη διαχείριση της HMCTS, η οποία αφορά υποθέσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία των μικροδιαφορών, ήτοι συνήθως υποθέσεις με αντικείμενο αξίας κάτω των 10 000 λιρών Αγγλίας. Για υποθέσεις με αντικείμενο μεγαλύτερης αξίας, άνω των 10 000 λιρών Αγγλίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης (Civil Mediation Council) (CMC) θέσπισε σύστημα διαπίστευσης το οποίο επιτρέπει, αφενός, στις οργανώσεις διαμεσολαβητών να υποβάλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στο ευρετήριο διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις και, αφετέρου, στα δικαστήρια να παραπέμπουν τα μέρη της διαφοράς σε αυτούς τους διαμεσολαβητές, όπου ενδείκνυται. Το CMC είναι οργανισμός που εκπροσωπεί διαμεσολαβητές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Όσον αφορά τις οικογενειακές διαφορές, η διαμεσολάβηση υπόκειται σε αυτορρύθμιση και περιλαμβάνει διάφορους επαγγελματικούς οργανισμούς ή φορείς διαπίστευσης των οποίων είναι μέλη οι διαμεσολαβητές. Οι φορείς αυτοί ενώθηκαν για να σχηματίσουν το Συμβούλιο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Family Mediation Council) (FMC) με σκοπό την εναρμόνιση των προτύπων στην οικογενειακή διαμεσολάβηση. Μια άλλη λειτουργία του FMC είναι η εκπροσώπηση των ιδρυτικών οργανώσεων-μελών του και των επαγγελματιών του κλάδου της οικογενειακής διαμεσολάβησης γενικότερα στις σχέσεις του επαγγελματικού κλάδου με την κυβέρνηση.

Το FMC είναι μη κυβερνητικός φορέας και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για τις οργανώσεις-μέλη του, οι οποίες είναι όλες μη κυβερνητικές οργανώσεις/ενώσεις και ιδρυτικά μέλη του FMC. Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι :

  • ADR Group
  • Family Mediators Association
  • National Family Mediation
  • College of Family Mediators
  • Resolution
  • The Law Society

Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επί του παρόντος τη σύσταση ρυθμιστικού φορέα σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε αστικές ή οικογενειακές υποθέσεις.

Μπορείτε να βρείτε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή σε αστικές υποθέσεις στο σχετικό ευρετήριο διαμεσολαβητών, που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της δικαιοσύνης. Μπορείτε να αναζητήσετε στο ευρετήριο διαμεσολαβητή στην περιοχή σας. Το κόστος της διαμεσολάβησης βασίζεται σε καθορισμένο τέλος, ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Τα μέρη που δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος διαμεσολάβησης και εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορούν να τύχουν δωρεάν διαμεσολάβησης που παρέχεται από το φιλανθρωπικό ίδρυμα LawWorks. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ίδρυμα LawWorks στο τηλέφωνο 01483 216 815 ή μέσω του δικτυακού τόπου του LawWorks.

Στον δικτυακό τόπο GovUK (προηγουμένως γνωστό ως DirectGov) διατίθεται εργαλείο αναζήτησης για τις υπηρεσίες οικογενειακής διαμεσολάβησης στην ακόλουθη διεύθυνση: Αναζήτηση υπηρεσίας οικογενειακής διαμεσολάβησης (Family Mediation Service Finder). Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πλέον η γραμμή βοήθειας για την οικογενειακή διαμεσολάβηση (Family Mediation Helpline).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη νομική συνδρομή και το εάν τη δικαιούστε, χάρη στη νέα ενημερωτική υπηρεσία για τη νομική συνδρομή στον δικτυακό τόπο Gov.UK και στην ακόλουθη διεύθυνση ελέγξτε αν δικαιούστε νομική συνδρομή (check-legal-aid)

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση πολλών καθημερινών αστικών και εμπορικών διαφορών, μεταξύ άλλων, προβλημάτων στέγασης, επιχειρηματικών διαφορών, διαφορών στον τόπο εργασίας, μικροδιαφορών, χρεών, διαφορών για τα όρια ιδιοκτησιών, εργατικών διαφορών, συμβατικών διαφορών, αγωγών αποζημίωσης για σωματική βλάβη και για αμέλεια καθώς και γειτονικών διαφορών όπως ζητημάτων όχλησης.

Η διαμεσολάβηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οικογενειακές διαφορές, μεταξύ άλλων διαζύγιο, λύση γάμου, λύση συμφώνου συμβίωσης, αιτήσεις βάσει του νόμου για τα παιδιά, όπως για θέματα επικοινωνίας και διαμονής. Η διαμεσολάβηση δεν περιορίζεται σε πρώην συντρόφους ή συζύγους. Για παράδειγμα, οι παππούδες θα μπορούσαν να προσφύγουν στην οικογενειακή διαμεσολάβηση για να καταλήξουν σε συμφωνία που θα τους επιτρέπει να διατηρήσουν επικοινωνία με τα εγγόνια τους.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Διαδικασία αστικής διαμεσολάβησης

Η αστική διαμεσολάβηση δεν ρυθμίζεται από τον νόμο ούτε είναι προαπαιτούμενο για τη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου. Ωστόσο, οι διάδικοι σε αστικές υποθέσεις υποχρεούνται να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης προτού προσφύγουν στα δικαστήρια.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας (civil procedure rules) (CPR) διέπει την πρακτική και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στα αστικά τμήματα του Court of Appeal, στο High Court και στα County Courts. Ο CPR περιλαμβάνει διαδικαστικούς κανόνες, απώτερος στόχος των οποίων είναι να βοηθούν τα δικαστήρια να εξετάζουν τις υποθέσεις με δίκαιο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτού του απώτερου στόχου, απαιτείται ενεργός διαχείριση των υποθέσεων από τα δικαστήρια. Αυτή η διαχείριση περιλαμβάνει την ενθάρρυνση των διαδίκων να χρησιμοποιήσουν διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εάν το δικαστήριο το θεωρεί ενδεδειγμένο, και τη διευκόλυνση της χρήσης τέτοιας διαδικασίας.

Παρότι η διαμεσολάβηση είναι απολύτως προαιρετική, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας ορίζει τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για το ύψος των εξόδων που θα επιδικασθούν. Το δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης για την επίλυση της διαφοράς. Κατά συνέπεια, εάν ο νικήσας διάδικος είχε αρνηθεί προηγουμένως εύλογη πρόταση διαμεσολάβησης, ο δικαστής μπορεί να αποφασίσει ότι ο ηττηθείς διάδικος δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει τα έξοδα του νικήσαντος διαδίκου.

Διαδικασία οικογενειακής διαμεσολάβησης

Επί του παρόντος, η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι απολύτως προαιρετική διαδικασία. Από τον Απρίλιο του 2011 όλοι οι αιτούντες (και όχι μόνο αυτοί που τυγχάνουν δημόσιας χρηματοδότησης) πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης συμμετέχοντας σε μια συνεδρίαση ενημέρωσης και αξιολόγησης για τη διαμεσολάβηση (Mediation Information and Assessment Meeting - MIAM) πριν να μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Προέδρου πριν από την υποβολή αίτησης (President’s Pre Application Protocol) . Ο εν δυνάμει εναγόμενος θα πρέπει επίσης να συμμετάσχει αν προσκληθεί στη συνεδρίαση. Εάν ο αιτών συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία πρέπει μαζί με την αίτησή του να υποβάλει το έντυπο FM1 για να αποδείξει ότι απαλλάχτηκε από τη συμμετοχή στη MIAM, ότι συμμετείχε στη MIAM και η διαμεσολάβηση δεν θεωρήθηκε ενδεδειγμένη για την υπόθεση, ή ότι συμμετείχε στη διαμεσολάβηση αλλά αυτή απέτυχε ή δεν επέτρεψε την εξεύρεση λύσης σε όλα τα ζητήματα.

Η κυβέρνηση ανταποκρινόμενη στη σύσταση που διατυπώθηκε από την επιτροπή μεταρρύθμισης της οικογενειακής δικαιοσύνης, εισήγαγε διάταξη στο νομοσχέδιο για τα παιδιά και τις οικογένειες (Children and Families Bill) τον Φεβρουάριο του 2013 για τη μετατροπή της τρέχουσας πρόσκλησης σε συμμετοχή στη MIAM σε εκ του νόμου απαίτηση (με περιορισμένες εξαιρέσεις, π.χ. σε περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις ενδοοικογενειακής βίας).

Η υποβολή του εντύπου FM1 μαζί με την αίτηση, όπως προαναφέρθηκε, θα αποτελεί επίσης εκ του νόμου απαίτηση. Η ψήφιση του νόμου και η εφαρμογή των διατάξεών του προβλέπονται για την άνοιξη του 2014.

Όπως και ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, ο κώδικας οικογενειακής δικονομίας (πλήρες σύνολο κανόνων που αφορά τη δικαστική διαδικασία) ενθαρρύνει τη χρήση μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Τήρηση επαγγελματικών προτύπων

Δεν υπάρχει ειδικός εθνικός κώδικας δεοντολογίας για διαμεσολαβητές στην Αγγλία και στην Ουαλία. Ωστόσο, προκειμένου να τύχει διαπίστευσης από το CMC, ο πάροχος υπηρεσιών αστικής διαμεσολάβησης πρέπει να τηρεί κώδικα δεοντολογίας – ως πρότυπο χρησιμοποιείται ο κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ. Ο επαγγελματικός κλάδος υπόκειται σε αυτορρύθμιση και η κυβέρνηση δεν ενθαρρύνει την τήρηση οποιουδήποτε προαιρετικού κώδικα.

Όλα τα ιδρυτικά μέλη του FMC υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα μέλη τους (επαγγελματίες στον κλάδο της οικογενειακής διαμεσολάβησης) τηρούν τον κώδικα δεοντολογίας του FMC.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Πληροφορίες σχετικά με την αστική διαμεσολάβηση, τις υπηρεσίες και τις τιμές διατίθενται από τον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης: αστική διαμεσολάβηση.

Το ευρετήριο διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις παρέχει εργαλείο αναζήτησης μεσολαβητή που μπορεί να παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε τόπο που τα μέρη θεωρούν ενδεδειγμένο. Οι δικτυακοί τόποι του CMC και των οργανώσεων διαμεσολαβητών προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση και τις συναφείς με αυτή υπηρεσίες.

Η αναζήτηση υπηρεσίας οικογενειακής διαμεσολάβησης παρέχει εργαλείο αναζήτησης για την εξεύρεση διαμεσολαβητή στην περιοχή του χρήστη. Οι δικτυακοί τόποι των οργανώσεων μελών του FMC παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Δεν υπάρχει εθνικός φορέας κατάρτισης για τους διαμεσολαβητές σε αστικές υποθέσεις στην Αγγλία και την Ουαλία. Οι διαμεσολαβητές σε αστικές υποθέσεις εκπαιδεύονται από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος υπόκειται σε αυτορρύθμιση. Το επάγγελμα αυτορρυθμίζεται και εξασφαλίζει την κατάρτιση των μελών του.

Οι οικογενειακοί διαμεσολαβητές προέρχονται από διάφορους κλάδους, ιδίως τον νομικό, ψυχοθεραπευτικό και των κοινωνικών υπηρεσιών, και δεν υπάρχει καμία νομική απαίτηση υποβολής τους σε εξειδικευμένη κατάρτιση. Οι διάφοροι επαγγελματικοί οργανισμοί/διαπίστευσης τηρούν, ωστόσο, τα δικά τους πρότυπα κατάρτισης και επαγγελματικά πρότυπα, τα οποία περιλαμβάνουν απαιτήσεις κατάρτισης. Οι διαμεσολαβητές που βάσει σύμβασης παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης με δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να έχουν επιτύχει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο διαπίστευσης και κατάρτισης για να διενεργούν την αρχική MIAM και τη διαμεσολάβηση.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Το κόστος της διαμεσολάβησης ποικίλλει μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και σε γενικές γραμμές δεν ρυθμίζεται από το κράτος. Σε αστικές υποθέσεις, το κόστος σχετίζεται με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και τον χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Οι τιμές για την παροχή διαμεσολάβησης μέσω του διαδικτυακού ευρετηρίου διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της δικαιοσύνης. Το φιλανθρωπικό ίδρυμα LawWorks παρέχει δωρεάν διαμεσολάβηση σε αυτούς που δεν έχουν τα μέσα να πληρώσουν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ίδρυμα LawWorks στο τηλέφωνο 01483216815 ή μέσω του δικτυακού τόπου του LawWorks για τη διαμεσολάβηση.

Είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Η οδηγία 2008/52/ΕΚ που μεταφέρθηκε στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει του κανονισμού για τη διασυνοριακή διαμεσολάβηση (οδηγία της ΕΕ) του 2011 (SI 2011 No 1133) επιτρέπει σε όσους εμπλέκονται σε μια διασυνοριακή διαφορά, όπου ένα μέρος έχει τη μόνιμη κατοικία του σε κράτος μέλος κατά τον χρόνο της διαφοράς, να ζητήσουν να κηρυχθεί εκτελεστό το περιεχόμενο μιας έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα δικαστήρια και τις άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για την παραλαβή των σχετικών αιτημάτων.

Για την Αγγλία και την Ουαλία, λεπτομέρειες σχετικά με τα αρμόδια δικαστήρια είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας.

Τα μέρη σε αστικές διαφορές, τα οποία είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη και τα οποία κατέληξαν σε συμφωνία μέσω διαμεσολάβησης, μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο τη νομική επικύρωση της συμφωνίας τους από δικαστή. Μόλις ο δικαστής επικυρώσει τη συμφωνία αυτή μετατρέπεται σε νομικά δεσμευτική δικαστική απόφαση συμβιβασμού (consent order), εφόσον το δικαστήριο θεωρεί δίκαιο το περιεχόμενο της εν λόγω συμφωνίας.

Τα μέρη σε οικογενειακές διαφορές τα οποία κατέληξαν σε συμφωνία μεταξύ τους, μέσω των δικηγόρων τους ή μέσω διαμεσολάβησης, μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο να μετατρέψει τη συμφωνία τους σε νομικά δεσμευτική δικαστική απόφαση συμβιβασμού (consent order), εφόσον το δικαστήριο θεωρεί δίκαιο το περιεχόμενο της εν λόγω συμφωνίας. Αυτό είναι πιθανότερο να ισχύει για οικονομικές συμφωνίες παρά για συμφωνίες που αφορούν παιδιά.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης , Συμβούλιο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης , Διαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις, Αναζήτηση υπηρεσίας οικογενειακής διαμεσολάβησης (Family Mediation Service Finder), Κώδικας δεοντολογίας της ΕΕ για τους διαμεσολαβητές Κώδικας δεοντολογίας του FMC, Διαμεσολάβηση του LawWorks

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/06/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.