Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση εσθονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Εσθονία

Αντί της προσφυγής στο δικαστήριο, μπορείτε να επιχειρήσετε να διευθετήσετε τη διαφορά σας μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών, στο πλαίσιο του οποίου ένας διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη που εμπλέκονται σε μια διαφορά να καταλήξουν σε συμφωνία. Η κυβέρνηση και οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα στην Εσθονία γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Στην Εσθονία υπάρχει διάκριση μεταξύ της διαμεσολάβησης και του συμβιβασμού. Η διαμεσολάβηση αποτελεί ευρεία έννοια και καλύπτει όλες τις δραστηριότητες κατά τις οποίες ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος παρεμβαίνει μεταξύ ατόμων που εμπλέκονται σε μια οποιαδήποτε διαφωνία, χωρίς να διαθέτει δικαιώματα διαιτητή στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, καθήκοντα διαμεσολαβητή μπορεί να εκτελεί ο Επίτροπος Δικαιοσύνης (Õiguskantsler). Παρόλο που η έννοια του «διαμεσολαβητή» (ombudsman) δεν συναντάται στο νόμο περί του Επιτρόπου Δικαιοσύνης, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή, ελέγχοντας κατά πόσο τα κυβερνητικά όργανα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, καθώς και τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, και ελέγχοντας επίσης τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους ιδιωτικούς οργανισμούς που εκτελούν δημόσια καθήκοντα. Από το 2011 ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή για τους ανηλίκους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου του Επιτρόπου Δικαιοσύνης.

Βάσει του δικαίου της Εσθονίας, ο συμβιβασμός αφορά τις δραστηριότητες ενός αρμόδιου για τη διαδικασία προσώπου ή οργάνου σε αστικές υποθέσεις. Η διαδικασία συμβιβασμού ρυθμίζεται βάσει του νόμου περί συμβιβασμού, ενώ για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης υπάρχει ειδικός νόμος. Ο νόμος περί συμβιβασμού καταρτίστηκε για τη μεταφορά στο εσθονικό δίκαιο της οδηγίας 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Βάσει του παραπάνω νόμου, αρμόδιο για τη διαδικασία συμβιβασμού μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε ο συγκεκριμένος ρόλος από τους διαδίκους. Τον συγκεκριμένο ρόλο μπορούν να αναλάβουν επίσης δικηγόροι και συμβολαιογράφοι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ειδικού αυτού νόμου, ο παραπάνω ρόλος μπορεί να ανατεθεί και σε κάποιον φορέα της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατάλογος των συμβολαιογράφων που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τον ρόλο αυτό παρατίθεται στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Συμβολαιογράφων.

Κατάλογος των δικηγόρων που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τον ρόλο αυτόν παρατίθεται στον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Εσθονίας.

Το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων σχεδιάζει να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητες των αρμοδίων για διαδικασίες διαμεσολάβησης και συμβιβασμού σε οικογενειακές υποθέσεις.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις ακόλουθες μη κυβερνητικές οργανώσεις:

  • H Εσθονική Ένωση Διαμεσολαβητών παρέχει σχετική πληροφόρηση στα εσθονικά και στα αγγλικά. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Anneli Liivamägi.

  • Η Εσθονική Ένωση για την Παιδική Πρόνοια είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της, παρέχει συμβουλές σε γονείς που επιθυμούν να χωρίσουν ενθαρρύνοντάς τους να καταφύγουν στη διαδικασία του συμβιβασμού προκειμένου να προστατέψουν τα συμφέροντα των παιδιών τους. Η Ένωση οργανώνει επίσης σεμινάρια κατάρτισης στον τομέα της οικογενειακής διαμεσολάβησης.

  • H Εσθονική Ένωση Ασφαλίσεων έχει θεσπίσει ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ασφαλιστών ή ασφαλιστικών πρακτόρων.

Δυνάμει του νόμου περί επίλυσης συλλογικών εργατικών διαφορών, οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να προσφύγουν ενώπιον του Εθνικού Διαμεσολαβητή σε περιπτώσεις συλλογικών εργατικών διαφορών (ήτοι διαφορών που σχετίζονται με όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας). Ο Εθνικός Διαμεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, ο οποίος βοηθά τα μέρη που εμπλέκονται σε εργατικές διαφορές στην εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης.

Στοιχεία επικοινωνίας του Εθνικού Διαμεσολαβητή για περιπτώσεις συλλογικών εργατικών διαφορών: Henn Pärn, Riiklik Lepitaja, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Henn.Parn@riikliklepitaja.ee. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Διαμεσολαβητή.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Γενικά, βάσει του νόμου περί συμβιβασμού, η διαδικασία συμβιβασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση κάθε είδους αστικών διαφορών. Σε αστικές υποθέσεις, προβλέπεται διαδικασία συμβιβασμού όταν η διαφορά αφορά σχέση ιδιωτικού δικαίου και εξετάζεται από περιφερειακό δικαστήριο. Παρότι δεν υπάρχουν συγκριτικά στατιστικά στοιχεία, θεωρείται πιθανότερο ότι η διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται συχνότερα στον τομέα του οικογενειακού δικαίου.

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης είναι αρμόδιος για την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με ζητήματα διακρίσεων σε περίπτωση που κάποιος ιδιώτης υποβάλει δήλωση στην οποία αναφέρει ότι έχει υποστεί διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικότητας (εθνοτικής καταγωγής), χρώματος, γλώσσας, καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, οικονομικής ή κοινωνικής θέσης, ηλικίας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλων χαρακτηριστικών που καθορίζονται από τον νόμο. Οι διαμεσολαβητές μπορούν επίσης να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Σε περιπτώσεις συλλογικών εργατικών διαφορών, αρμόδιος για τη διαδικασία συμβιβασμού είναι ο Εθνικός Διαμεσολαβητής.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Γενικά, βάσει του δικαίου της Εσθονίας, η προσφυγή στον συμβιβασμό γίνεται οικειοθελώς.

Η Εσθονική Ένωση Διαμεσολαβητών έχει ορίσει επαγγελματικές προδιαγραφές τις οποίες οφείλουν να διαθέτουν τα άτομα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της οικογενειακής διαμεσολάβησης στην Εσθονία.

Ο εσθονικός Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει ειδικό κανόνα, ο οποίος προβλέπει συμβιβασμό μέσω δικαστή σε περιπτώσεις όπου ένας εκ των γονέων παραβιάζει απόφαση σχετική με το δικαίωμα επικοινωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 563 του Κώδικα, κατόπιν αίτησης ενός εκ των γονέων, το δικαστήριο δύναται να καλέσει και τους δύο γονείς προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς. Το δικαστήριο καλεί τους γονείς να παραστούν αυτοπροσώπως και τους ενημερώνει σχετικά με τις πιθανές νομικές συνέπειες (πρόστιμο ή κράτηση) σε περίπτωση μη προσέλευσής τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και τις διαδικασίες μέχρι τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να υποχρεώσει τους διαδίκους να προσφύγουν σε διαδικασία συμβιβασμού δυνάμει του νόμου περί συμβιβασμού, εάν το κρίνει αναγκαίο για την επίλυση της υπόθεσης.

Η διαδικασία συμβιβασμού μέσω του Επιτρόπου Δικαιοσύνης διέπεται από τα άρθρα 355-3515 του νόμου περί του Επιτρόπου Δικαιοσύνης.

Η επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών, οι δραστηριότητες του Εθνικού Διαμεσολαβητή καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διαδίκων ρυθμίζονται από τον νόμο περί επίλυσης συλλογικών εργατικών διαφορών.

Ο κανονισμός του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή της Εσθονικής Ένωσης Ασφαλίσεων είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο.

Το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της οικογενειακής διαμεσολάβησης, μεταξύ άλλων μέσω της θέσπισης ενός πρότυπου πιστοποιητικού για τον σκοπό αυτό. Στο μέλλον, το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούν να προσφέρουν διαμεσολάβηση και να καλύπτουν το κόστος ορισμένων από τις σχετικές υπηρεσίες.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους δυνάμει του νόμου περί συμβιβασμού, συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογράφων και δικηγόρων, παρατίθενται στους σχετικούς δικτυακούς τόπους των εν λόγω προσώπων. Κατάλογος των συμβολαιογράφων που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τον ρόλο αυτό παρατίθεται στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Συμβολαιογράφων. Ομοίως, αντίστοιχες πληροφορίες για δικηγόρους παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Εσθονίας.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Επιτρόπου Δικαιοσύνης σε διαδικασίες συμβιβασμού στον δικτυακό τόπο του.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Εθνικού Διαμεσολαβητή σε διαδικασίες συμβιβασμού στον δικτυακό τόπο του.

Κατάρτιση για διαμεσολαβητές παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. από την Ένωση Διαμεσολαβητών). Δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την κατάρτιση των διαμεσολαβητών.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Βάσει του νόμου περί συμβιβασμού, η προσφυγή στη διαδικασία συμβιβασμού δεν παρέχεται δωρεάν. Το ύψος της αμοιβής του διαμεσολαβητή καθορίζεται μέσω συμφωνίας μεταξύ του διαμεσολαβητή και των εμπλεκομένων στη διαφορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ένωσης Διαμεσολαβητών, το 2013 η οικογενειακή διαμεσολάβηση κόστισε 60 ευρώ ανά συνεδρία. Το κόστος της διαμεσολάβησης κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των εμπλεκομένων στη διαφορά.

Όπου το δικαστήριο θεωρεί απαραίτητη την πρόσκληση διαμεσολαβητή για την επίλυση μιας διαφοράς, ο οικονομικά ασθενέστερος διάδικος μπορεί να ζητήσει κρατική συνδρομή για την κάλυψη των εξόδων.

Οι υπηρεσίες του Επιτρόπου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της διαδικασίας συμβιβασμού παρέχονται δωρεάν. Εντούτοις, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετα έξοδα που συνδέονται με την εν λόγω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης αποφασίζει ποιος υποχρεούται να καλύψει τα παραπάνω έξοδα.

Η επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών με τη συνδρομή του Εθνικού Διαμεσολαβητή παρέχεται επίσης δωρεάν. Τα έξοδα που προκύπτουν από την επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών βαρύνουν τον ηττηθέντα διάδικο. Εναλλακτικά, μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των διαδίκων για επιμερισμό των εξόδων.

Για τις υπηρεσίες του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή της Εσθονικής Ένωσης Ασφαλίσεων χρεώνεται διοικητικό τέλος ύψους 50 ευρώ, ενώ για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβιβασμού χρεώνεται τέλος ύψους 160 ευρώ κατ' ανώτατο όριο. Εάν η διαδικασία συμβιβασμού δεν αποδώσει, καταβάλλεται μόνο το ήμισυ του τέλους που προβλέπεται για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβιβασμού.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί συμβιβασμού, η συμφωνία που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασίας συμβιβασμού καθίσταται εκτελεστή εφόσον έχει προηγηθεί η κατάλληλη διαδικασία ώστε να κηρυχθεί εκτελεστή κατόπιν σχετικής αίτησης (άρθρα 6271 και 6272 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Κάθε συμφωνία που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασίας συμβιβασμού με τη συνδρομή συμβολαιογράφου ή δικηγόρου μπορεί επίσης να κηρυχθεί εκτελεστή από συμβολαιογράφο σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου περί συμβολαιογραφικής επικύρωσης.

Η συμφωνία που επιτυγχάνεται με τη συνδρομή του Εθνικού Διαμεσολαβητή για την επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί άλλη προθεσμία για τη θέση σε ισχύ της. Ωστόσο, η συμφωνία αυτού του είδους δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/12/2014

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.