Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Γερµανία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, κατά τον οποίο ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης στη Γερμανία γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Διάφοροι οργανισμοί παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Ακολούθως παρατίθεται ευρύτερος κατάλογος με τους σημαντικότερους οργανισμούς:

Οι ανωτέρω επαγγελματικές ενώσεις βοηθούν τα μέρη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν έναν διαμεσολαβητή.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Γενικά η διαμεσολάβηση επιτρέπεται όποτε τα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους άλλες, εκτός της προσφυγής στον νόμο, για την επίλυση διαφορών και άλλων ζητημάτων. Οι συνηθέστεροι τομείς διαμεσολάβησης είναι το οικογενειακό δίκαιο, το κληρονομικό δίκαιο και το εμπορικό δίκαιο.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Στις 26 Ιουλίου 2012 τέθηκε σε ισχύ στη Γερμανία ο νόμος περί διαμεσολάβησης (άρθρο 1 του νόμου για την προώθηση της διαμεσολάβησης ως μεθόδου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, της 21ης Ιουλίου 2012, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΟΔΓ, σελίδα 1577). Με τον εν λόγω νόμο, η διαμεσολάβηση ρυθμίστηκε για πρώτη φορά σε νομοθετικό επίπεδο στη Γερμανία. Επιπλέον, μέσω του εν λόγω νόμου εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαμεσολάβηση (Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 , για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3). Ο νόμος περί διαμεσολάβησης υπερβαίνει τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας. Η οδηγία ισχύει μόνο για τις διασυνοριακές διαφορές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο νόμος περί διαμεσολάβησης εφαρμόζεται σε κάθε διαμεσολάβηση που λαμβάνει χώρα στη Γερμανία, ανεξάρτητα από τη φύση των διαφορών και τον τόπο διαμονής των διαδίκων.

Ο γερμανικός νόμος περί διαμεσολάβησης καθορίζει μόνο τις βασικές αρχές. Οι διαμεσολαβητές και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να έχουν μεγάλη ευελιξία ως προς την άσκηση της διαμεσολάβησης. Ο νόμος καθορίζει καταρχάς τους όρους «διαμεσολάβηση» και «διαμεσολαβητής» με στόχο την οριοθέτηση της διαμεσολάβησης έναντι άλλων διαδικασιών επίλυσης διαφορών. Η διαμεσολάβηση αποτελεί δομημένη διαδικασία, κατά την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη επιδιώκουν οικειοθελώς και υπεύθυνα, με τη βοήθεια ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών, διακανονισμό των οικείων διαφορών. Οι διαμεσολαβητές είναι ανεξάρτητα και αμερόληπτα πρόσωπα, χωρίς εξουσία λήψης αποφάσεων, τα οποία καθοδηγούν τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τη διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχουν αναλυτικοί διαδικαστικοί κανόνες για τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης. Αντιθέτως, προβλέπονται διάφορες απαιτήσεις γνωστοποίησης και περιορισμοί δραστηριότητας για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των διαμεσολαβητών. Επιπλέον, ρυθμίζεται ρητώς εκ του νόμου το απόρρητο των διαμεσολαβητών, περιλαμβανομένου του προσωπικού τους.

Στους διαδικαστικούς κανόνες (και άλλους κώδικες πολιτικής δικονομίας) ο νόμος δημιουργεί διάφορα κίνητρα για την προώθηση συναινετικής επίλυσης των διαφορών. Αυτό σημαίνει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη μελλοντική κατάθεση δικογράφου προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια θα αναφέρουν εάν έχουν προβεί σε εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μέσω διαμεσολάβησης, για παράδειγμα, και αν ενσκήπτουν, κατά την άποψή τους, λόγοι για μια τέτοια διαδικασία. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να προτείνει στα ενδιαφερόμενα μέρη τη χρήση διαμεσολάβησης ή άλλων εξωδικαστικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών και, εφόσον τα ενδιαφερόμενα μέρη επαναλάβουν την εν λόγω πρόταση, να διατάξει την αναστολή της διαδικασίας. Επί του παρόντος, δεν προβλέπεται οικονομική συνδρομή όσον αφορά τη διαμεσολάβηση.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του νόμου σχετικά με τις επιπτώσεις του νόμου. Πρέπει, επίσης, να εξετάσει κατά πόσον απαιτείται περαιτέρω νομοθετική δράση στον τομέα της κατάρτισης των διαμεσολαβητών.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον επίσημο δικτυακό τόπο του ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης διατίθενται στο (http://www.bmj.de/).

Δεν διατίθεται συγκεκριμένη περιγραφή των καθηκόντων του διαμεσολαβητή. Επίσης, η πρόσβαση στο επάγγελμα του διαμεσολαβητή δεν είναι περιορισμένη. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να μεριμνούν, με δική τους ευθύνη και μέσω κατάλληλης κατάρτισης, ώστε να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία, προκειμένου να καθοδηγούν τα ενδιαφερόμενα μέρη με επιδεξιότητα κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης. Ο νόμος ορίζει τις γνώσεις, δεξιότητες και μεθόδους που οφείλει να παρέχει κατά κανόνα η κατάλληλη κατάρτιση. Όσοι πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις μπορούν να εκτελούν το καθήκον του διαμεσολαβητή. Δεν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας ή συγκεκριμένη βασική κατάρτιση με πανεπιστημιακό πτυχίο.

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την εξουσία να καθορίζει πρόσθετο περιεχόμενο κατάρτισης με νομοθετικό διάταγμα. Όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την κατάρτιση που πληροί τις απαιτήσεις του προς έκδοση διατάγματος, θα αποκαλούνται μελλοντικά πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές.

Δεν προβλέπεται επίσημη διαδικασία.

Κατάρτιση παρέχεται από συνδέσμους, ενώσεις, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν. Οι αμοιβές εξαρτώνται από τη συμφωνία μεταξύ του ιδιώτη διαμεσολαβητή και των ενδιαφερόμενων μερών.

Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που να ρυθμίζει τις αμοιβές για τη διαμεσολάβηση, ούτε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα έξοδα. Εκτιμώμενη αμοιβή 80 ευρώ ως 250 ευρώ/ώρα θεωρείται ρεαλιστική.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Καταρχήν, μια συμφωνία που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση μπορεί να επιβληθεί με τη βοήθεια δικηγόρων (άρθρο 796 α-γ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) ή συμβολαιογράφου (άρθρο 794 παράγραφος 1 αριθ. 5 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή Ένωση Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης

Γερμανική Ομοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης σε οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον

Κέντρο Διαμεσολάβησης

Ένωση Γερμανών Δικηγόρων

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.