Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Δεν υπάρχει κεντρικός κρατικός φορέας που να είναι αρμόδιος για την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση συνηθίζεται περισσότερο σε υποθέσεις σωματικής βλάβης, οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και σε υποθέσεις καταγγελίας για αθέμιτη διάκριση στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ισότητας.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Σωματική βλάβη

Σε γενικές γραμμές, η προσφυγή στη διαμεσολάβηση είναι εθελοντική και προβλέπεται από το νόμο του 2004 περί αστικής ευθύνης και δικαστηρίων (άρθρα 15 και 16). Στο άρθρο 15 εισάγεται η έννοια της συνεδρίας διαμεσολάβησης. Ένα δικαστήριο μπορεί να υποδείξει στους διαδίκους μιας αγωγής για σωματική βλάβη να συναντηθούν προκειμένου να συζητήσουν και να επιλύσουν συμβιβαστικά την αγωγή. Σε περίπτωση που ένας από τους διαδίκους δεν συμμορφωθεί προς την υπόδειξη αυτή, το δικαστήριο μπορεί να του επιβάλει να επωμισθεί τα επακόλουθα έξοδα.

Ο διαμεσολαβητής μπορεί ενίοτε να διορίζεται από φορέα που «εντέλλεται ειδικά για τους σκοπούς αυτού του άρθρου από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Ισότητας και Μεταρρύθμισης του Δικαίου».

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Νόμο του 2004 περί αστικής ευθύνης και δικαστηρίων (Φορείς στο πλαίσιο του άρθρου 15) Διάταγμα 2005 και Νόμο του 2004 περί αστικής ευθύνης και δικαστηρίων (Φορείς στο πλαίσιο του άρθρου 15) (ΑΡΙΘ. 2) Διάταγμα 2005.

Οικογενειακό δίκαιο

Στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, μια σειρά νόμων απαιτούν από τους δικηγόρους των διαδίκων σε μια διαδικασία διαζυγίου/δικαστικού χωρισμού να συζητούν με τον αιτούντα ή τον καθού (ανάλογα με την περίπτωση) το ενδεχόμενο διαμεσολάβησης. Σκοπός είναι να επιτευχθεί ο χωρισμός ή να εκδοθεί διαζύγιο επί βάσης που συμφωνείται από κοινού μεταξύ των συζύγων. Οι δικηγόροι πρέπει επίσης να διαβιβάζουν στους ενδιαφερόμενους διαδίκους ονόματα και διευθύνσεις προσώπων τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση για να παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εν διαστάσει συζύγους και να πιστοποιούν στο δικαστήριο ότι έχουν συμμορφωθεί προς αυτές τις απαιτήσεις. Εάν δεν παρασχεθεί αυτή η πιστοποίηση, το δικαστήριο μπορεί να αναβάλει τις διαδικασίες για όσο χρονικό διάστημα κρίνει εύλογο για την έναρξη των σχετικών συζητήσεων από το δικηγόρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Υποστήριξης σε Οικογενειακές Υποθέσεις και της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις.

Εμπορικό δίκαιο

Κατά την εκδίκαση υπόθεσης που περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπορικών υποθέσεων, ο δικαστής μπορεί (δυνάμει του διατάγματος 63A σχετικά με τους Κανόνες των ανώτερων δικαστηρίων [Εμπορικές Διαδικασίες] 2004), κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε εκ των διαδίκων ή με δική του πρωτοβουλία, να υποδείξει «την αναβολή των διαδικασιών ή οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος για το χρονικό διάστημα -όχι μεγαλύτερο από 28 ημέρες- που κρίνει κατάλληλο oύτως ώστε να δοθεί χρόνος στους διάδικους να σκεφθούν εάν οι εν λόγω διαδικασίες ή το ζήτημα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαδικασίας διαμεσολάβησης, συμβιβασμού ή διαιτησίας και, στην περίπτωση που οι διάδικοι αποφασίσουν κάτι τέτοιο, να παραταθεί η διορία συμμόρφωσης οποιουδήποτε διαδίκου προς οποιαδήποτε διάταξη των προαναφερθέντων κανόνων ή εντολή του Δικαστηρίου».

Δικαστήριο για θέματα ισότητας (Equality Tribunal)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δικαστήριο για θέματα ισότητας διατίθενται στον Δικτυακό τόπο πληροφοριών για τους πολίτες (Citizens information website) και στον δικτυακό τόπο του Δικαστηρίου για θέματα ισότητας.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Σε γενικές γραμμές, η κατάρτιση των διαμεσολαβητών δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους. Παρόλα αυτά, η παροχή κατάρτισης σε θέματα οικογενειακής διαμεσολάβησης εμπίπτει εν μέρει στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Οικογενειακής Υποστήριξης. Για την αίτηση κατάρτισης, οι αιτούντες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει κύκλο κατάρτισης σε γενικά θέματα διαμεσολάβησης διάρκειας 60 ωρών και να υποβληθούν σε αυστηρή διαδικασία επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Υποστήριξης σε Οικογενειακές Υποθέσεις.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Κατά κανόνα, οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεν παρέχονται δωρεάν. Η αμοιβή τους αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του ιδιώτη διαμεσολαβητή και των διαδίκων.

Παρόλα αυτά, η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις και το Δικαστήριο για θέματα ισότητας παρέχουν ενδεχομένως δωρεάν υπηρεσίες.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Ο συμβιβασμός που επιτυγχάνεται στο πλαίσιο διαδικασίας διαμεσολάβησης μπορεί να επέχει θέση σύμβασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.