Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Ιταλία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες στον χώρο της δικαιοσύνης στην Ιταλία γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

1. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 28/2010 εισήχθη στην ιταλική νομοθεσία ένα σύστημα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με στόχο την εξώδικη επίλυση διαφορών σε σχέση με οποιοδήποτε δικαίωμα για το οποίο τα μέρη έχουν δυνατότητα παραίτησης ή μεταβίβασης.

Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης παρέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς διαμεσολάβησης, οι οποίοι έχουν καταχωριστεί στο μητρώο οργανισμών διαμεσολάβησης που τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο κατάλογος των εγκεκριμένων οργανισμών διαμεσολάβησης δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (https://www.giustizia.it/giustizia)

Ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατά συνέπεια τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τον οργανισμό διαμεσολάβησης της επιλογής του και να προσφύγει στις υπηρεσίες των διαμεσολαβητών που είναι μέλη του οργανισμού αυτού. Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ληφθούν απευθείας από τους αρμοδίους των διαφόρων οργανισμών διαμεσολάβησης.

2. Σε ποιους τομείς επιτρέπεται ή /και συνηθίζεται περισσότερο η διαμεσολάβηση;

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει σε οργανισμό διαμεσολάβησης για την εξώδικη επίλυση κάθε αστικής ή εμπορικής διαφοράς που αφορά δικαιώματα για τα οποία τα μέρη έχουν δυνατότητα παραίτησης ή μεταβίβασης. Η διαμεσολάβηση είναι προαιρετική στην Ιταλία, και μπορεί να προταθεί από τον δικαστή ή να προβλεφθεί σε σύμβαση μεταξύ των μερών.

3. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τον τομέα αυτό;

Επί του παρόντος, οι κανόνες που διέπουν τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθορίζονται στο νομοθετικό διάταγμα αριθ. 28/2010 και στο υπουργικό διάταγμα αριθ. 180/2010.

4. Κατάρτιση

Για να γίνει κανείς διαμεσολαβητής πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) του υπουργικού διατάγματος αριθ. 180/2010. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει τίτλο σπουδών τουλάχιστον ισοδύναμο με το πανεπιστημιακό πτυχίο που ακολουθεί τρία έτη σπουδών, ή εναλλακτικά να είναι μέλος επαγγελματικής ένωσης ή συλλόγου να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον διετή επιμόρφωση με τους φορείς κατάρτισης που είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τη διετή επιμόρφωση, πρέπει να έχει λάβει μέρος ως ασκούμενος σε τουλάχιστον είκοσι υποθέσεις διαμεσολάβησης.

Οι φορείς κατάρτισης που εκδίδουν πιστοποιητικά ολοκλήρωσης της κατάρτισης διαμεσολαβητών είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από έλεγχο ότι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

5. Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Τα κριτήρια που καθορίζουν το συνολικό κόστος της διαμεσολάβησης, όπου περιλαμβάνεται το κόστος για την κίνηση της διαδικασίας και η αμοιβή για τη διαμεσολάβηση, καθορίζονται στο άρθρο 16 του υπουργικού διατάγματος αριθ. 180/2010.

Τα συγκεκριμένα ποσά αναγράφονται στον πίνακα Α, που προσαρτάται στο υπουργικό διάταγμα. Τα εν λόγω ποσά ποικίλλουν ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.

6. Η συμφωνία διαμεσολάβησης είναι εκτελεστή;

Το άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 28/2010 ορίζει ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι αντίθετη προς τη δημόσια τάξη ή προς διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, δύναται να εγκριθεί, μετά από αίτηση ενός από τα μέρη, από τον πρόεδρο του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο οργανισμός διαμεσολάβησης. Στην περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η συμφωνία διαμεσολάβησης εγκρίνεται από τον πρόεδρο του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου πρέπει να γίνει η εκτέλεση.

Τα εγκεκριμένα πρακτικά της συμφωνίας διαμεσολάβησης αποτελούν εκτελεστό τίτλο για αναγκαστική απαλλοτρίωση, ειδικές επιδόσεις ή δικαστική άδεια για εγγραφή υποθήκης.

7. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων των διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν;

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει δημόσιο μητρώο διαμεσολαβητών, αλλά το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει τακτικά κατάλογο των οργανισμών διαμεσολάβησης στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι οι διάφοροι διαμεσολαβητές. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές σε κάθε οργανισμό διαμεσολάβησης, ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία επιβλέπει τις δραστηριότητες των οργανισμών διαμεσολάβησης. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.