Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Λεττονία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης στη Λεττονία γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Η χρήση της διαμεσολάβησης για την επίλυση αστικών διαφορών βρίσκεται επί του παρόντος στα αρχικά της στάδια στη Λεττονία. Δεν υπάρχει κεντρικό κυβερνητικό όργανο αρμόδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή.

Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης

Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης (Mediācijas padome) είναι ένωση που ιδρύθηκε στις 25 Ιουλίου 2011 και συγκεντρώνει ορισμένες οργανώσεις με έδρα στη Λεττονία οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της διαμεσολάβησης. Στόχοι της είναι η ανάπτυξη κοινών προτύπων κατάρτισης για τους διαμεσολαβητές, η καθιέρωση πιστοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, η σύνταξη και έγκριση κώδικα δεοντολογίας για τους πιστοποιημένους διαμεσολαβητές και επίσης η εκπροσώπηση των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών, η κοινοποίηση των απόψεών της στις εθνικές και τοπικές αρχές, καθώς και στις λοιπές αρχές και τους υπαλλήλους τους, και η εκπόνηση γνωμοδοτήσεων για νομοθετικά θέματα και τη νομική πρακτική σε σχέση με τη διαμεσολάβηση.

Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης ιδρύθηκε από τις ακόλουθες οργανώσεις:

 • Διαμεσολάβηση και ΕΕΔ (Mediācija un ADR),
 • Ολοκληρωμένη διαμεσολάβηση στη Λεττονία (Integrētā mediācija Latvijā),
 • Ένταξη για την κοινωνία (κέντρο υποστήριξης θυμάτων) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs)),
 • Οργάνωση εμπορικών διαμεσολαβητών (Komercmediatoru asociācija).

Διαμεσολάβηση και ΕΕΔ

Η οργάνωση Διαμεσολάβηση και ΕΕΔ (Mediācija un ADR) ιδρύθηκε στις 7 Απριλίου 2005. Στόχοι της είναι:

 • η προώθηση της σταδιακής θέσπισης και χρήσης μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (διαμεσολάβηση, συμβιβασμός, αμερόληπτη έρευνα συγκέντρωσης στοιχείων, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, διαιτησία κ.λπ.) στη Λεττονία,
 • η συμμετοχή σε διαδικασίες χάραξη πολιτικής, π.χ. στις ομάδες εργασίας που συστήνουν δημόσιοι φορείς,
 • η προώθηση της βελτίωσης των προτύπων των επαγγελματικών προσόντων των μελών της και η εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών διαμεσολάβησης και ΕΕΔ,
 • η συγκέντρωση των επαγγελματιών του κλάδου της ΕΕΔ για την επίτευξη κοινών στόχων,
 • η συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η οργάνωση συμβουλεύει τα μέρη που εμπλέκονται σε μια διαφορά και τους εκπροσώπους τους σχετικά με την επιλογή ειδικού και διοργανώνει επίσης διαλέξεις και σεμινάρια σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την ΕΕΔ. Ορισμένα μέλη της οργάνωσης είναι ενεργοί διαμεσολαβητές οι οποίοι ειδικεύονται σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Τα μέλη απέκτησαν διαπραγματευτικές δεξιότητες και δεξιότητες διαμεσολάβησης τόσο στη Λεττονία όσο και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο κατάρτισης από έμπειρους διαμεσολαβητές και παράγοντες επίλυσης διαφορών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και άλλες χώρες.

Ολοκληρωμένη διαμεσολάβηση στη Λεττονία

Η οργάνωση Ολοκληρωμένη διαμεσολάβηση στη Λεττονία (Integrētā mediācija Latvijā — IMLV) ιδρύθηκε στις 10 Αυγούστου 2007. Οραματίζεται μια κοινωνία η οποία επιλύει επιτυχώς τις διαφορές, όπου τα συμφέροντα όλων των μερών θα εκπροσωπούνται εξίσου και η διαδικασία επίλυσης διαφορών θα είναι ανθρώπινη, δίκαιη και βασισμένη στη συνεργασία. Η IMLV ιδρύθηκε σε στενή συνεργασία με την οργάνωση Integrierte Mediation της Γερμανίας. Προβλέπεται συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης, της εποπτείας, της καθιέρωσης υπηρεσιών διαμεσολάβησης και της υιοθέτησης ορθών πρακτικών.

Στόχος της IMLV είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω της ένταξής της στη διαδικασία επίλυσης διαφορών σε φορείς και οργανισμούς, καθώς και στο έργο των επαγγελματιών και στην κοινωνία γενικότερα.

Για την επίτευξη του στόχου της, η IMLV έχει αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • την προώθηση και την ανάπτυξη της ιδέας της ολοκληρωμένης διαμεσολάβησης στη Λεττονία ως σύγχρονης μορφής επίλυσης διαφορών υψηλής ποιότητας,
 • την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών, οργανώσεων και φορέων,
 • τον καθορισμό και την προώθηση των εννοιών και των οφελών της ολοκληρωμένης διαμεσολάβησης,
 • την ενημέρωση και την εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τις έννοιες και τις δυνατότητες της ολοκληρωμένης διαμεσολάβησης,
 • την ευρύτερη διάδοση των επιτυχιών της ολοκληρωμένης διαμεσολάβησης,
 • την οργάνωση κατάρτισης σχετικά με τη διαμεσολάβηση και το ενδεχόμενο ένταξής της σε διάφορους τομείς,
 • τη διεξαγωγή μελετών και ερευνών.

Η IMLV συγκεντρώνει διάφορους επαγγελματίες —συμπεριλαμβανομένων ενεργών διαμεσολαβητών— οι οποίοι έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν δεξιότητες διαμεσολάβησης στις δραστηριότητές τους και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στη διαμεσολάβηση ως βιώσιμη επιλογή για την επίλυση διαφορών.

Ένταξη για την κοινωνία (κέντρο υποστήριξης θυμάτων)

Το κέντρο υποστήριξης θυμάτων της οργάνωσης «Ένταξη για την κοινωνία» άρχισε να λειτουργεί το 2003. Βασικός στόχος του είναι η υποστήριξη των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Από το 2004 στο προσωπικό του περιλαμβάνονται 20 διαμεσολαβητές που γνωρίζουν καλά τις διαδικασίες διαμεσολάβησης και είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν για την επίλυση διαφορών αστικού και διοικητικού δικαίου.


Σε ποιους τομείς επιτρέπεται και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι αποδεκτή σε πολλούς τομείς. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στον τομέα των αστικών διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο του οικογενειακού και του εμπορικού δικαίου.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση είναι απολύτως εθελοντική.

Η διαμεσολάβηση δεν είναι προαπαιτούμενο για την κίνηση ορισμένων τύπων δικαστικών διαδικασιών ούτε για τη συνέχιση δικαστικών διαδικασιών.

Η διαμεσολάβηση στη Λεττονία δεν ρυθμίζεται από εξωτερικούς νόμους και κανονισμούς.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Ειδικός δικτυακός τόπος για τη διαμεσολάβηση: http://www.mediacija.lv.

Οι δύο οργανώσεις «Διαμεσολάβηση και ΕΕΔ» και «Ένταξη για την κοινωνία» διαθέτουν εκπαιδευτές οι οποίοι προσφέρουν βασικά μαθήματα διαμεσολάβησης που απευθύνονται σε μελλοντικούς διαμεσολαβητές και μαθήματα σχετικά με βασικές δεξιότητες επίλυσης διενέξεων για χρήση σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο.

Πόσο κοστίζει η διαμεσολάβηση;

Η επίλυση αστικών διαφορών μέσω διαμεσολάβησης δεν παρέχεται δωρεάν. Το κόστος της διαμεσολάβησης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: τα προσόντα και την πείρα του διαμεσολαβητή, την πολυπλοκότητα της διαφοράς, τον αριθμό των συνόδων διαμεσολάβησης που απαιτούνται και άλλους παράγοντες.

Ωστόσο, σε υποθέσεις που αφορούν συμφέροντα και δικαιώματα παιδιών, το συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων και υποθέσεων συμβιβασμού του οικογενειακού δικαστηρίου της Ρίγα (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) παρέχει δωρεάν υπηρεσίες σε κατοίκους της Ρίγα. Οι διαφορές αφορούν κυρίως τη διατροφή, ρυθμίσεις σχετικά με τον τόπο κατοικίας του παιδιού, δικαιώματα επικοινωνίας, τη γονική επιμέλεια και την ανατροφή του παιδιού.

Μπορεί να επιβληθεί η τήρηση συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Η οδηγία 2008/52/ΕΚ επιτρέπει σε όσους εμπλέκονται σε διαφορά να ζητήσουν να κηρυχθεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα δικαστήρια και τις άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για τον χειρισμό τέτοιων αιτημάτων.

Η Λεττονία δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη τις πληροφορίες αυτές.

Σύνδεσμοι

Mediācija.lv

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.