Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Μάλτα

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες νομικοί στη Μάλτα γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Ο αρμόδιος κρατικός φορέας για τη διαμεσολάβηση στη Μάλτα είναι το Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας, το οποίο ιδρύθηκε βάσει του Κεφαλαίου 474 του Νόμου περί διαμεσολάβησης του 2004. Το Κέντρο Διαμεσολάβησης παρέχει ένα φόρουμ στο οποίο τα μέρη σε μια διαφορά μπορούν να παραπέμψουν, ή να παραπεμφθούν, προκειμένου η διαφορά τους να επιλυθεί με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο μέσω της γραμματείας στη διεύθυνση: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε το +35621251110 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mediation.mjha@gov.mt

Το Κέντρο παρέχει στα μέρη της διαφοράς κατάλογο των δεόντως διαπιστευμένων από το ίδιο διαμεσολαβητών και τους ζητεί να επιλέξουν έναν αμοιβαίως αποδεκτό διαμεσολαβητή από τον κατάλογο.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι αποδεκτή σε διαφορές που αφορούν αστικές, οικογενειακές, κοινωνικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η διαμεσολάβηση είναι εθελοντική διαδικασία. Τα μέρη σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία μπορούν, ωστόσο, να ζητήσουν από κοινού από το δικαστήριο να αναστείλει τη διαδικασία, ενόσω επιχειρούν να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσω διαμεσολάβησης. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει τη δικαστική διαδικασία με δική του πρωτοβουλία και να υποδείξει στα μέρη να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσω διαμεσολάβησης. Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική σε οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως σε υποθέσεις που αφορούν χωρισμό, επικοινωνία με τα τέκνα, τη φροντίδα και την επιμέλεια των τέκνων και τη διατροφή των τέκνων ή/και των συζύγων.

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας διαθέτει έναν Κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο οι διαμεσολαβητές υποχρεούνται να τηρούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Ο Κώδικας περιέχει εγγενή μέτρα συμμόρφωσης. Προβλέπει, για παράδειγμα, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Governors) του Κέντρου έχει την εξουσία να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα κατά οποιουδήποτε διαμεσολαβητή του οποίου η συμπεριφορά δεν είναι σύμφωνη ή υπολείπεται εκείνης που απαιτείται βάσει των αρχών του Κώδικα, και κάθε διαμεσολαβητής ο οποίος κρίνεται ότι παραβίασε οποιαδήποτε διάταξη του Κώδικα ή συμπεριφέρθηκε με ανάρμοστο τρόπο αφαιρείται από τον κατάλογο των διαμεσολαβητών για όσο διάστημα κρίνει ενδεδειγμένο το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Μαθήματα κατάρτισης των διαμεσολαβητών οργανώνονται κατά καιρούς από το Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας. Το πρώτο από τα εν λόγω μαθήματα, σχετικά με τις δεξιότητες διαμεσολάβησης, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2008. Ένα ακόμη μάθημα, με στόχο την παροχή κατάρτισης σε δεξιότητες διαμεσολάβησης με έμφαση στις ψυχολογικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές του χωρισμού, πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Απριλίου 2009.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης ;

Η αμοιβή ρυθμίζεται από τους κανονισμούς 2 και 4 της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου 309 του 2008.

Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, τα μέρη μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα έναν διαμεσολαβητή (από τον πιστοποιημένο κατάλογο) και να αναλάβουν το σχετικό κόστος τα ίδια, ή η Γραμματεία του Δικαστηρίου (Court Registrar) διορίζει έναν από τους διαμεσολαβητές, εκ περιτροπής, από τον κατάλογο που διαβιβάζεται από το Κέντρο Διαμεσολάβησης. Στη δεύτερη περίπτωση, τα δικαστήρια επιβαρύνονται με τα σχετικά έξοδα.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση ;

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ, πρέπει να είναι εφικτή η κήρυξη της εκτελεστότητας του περιεχομένου μιας έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη θα γνωστοποιήσουν τα δικαστήρια ή τις άλλες αρμόδιες αρχές για την παραλαβή τέτοιων αιτημάτων.

Επί του παρόντος, τελούν υπό επεξεργασία τροποποιήσεις του νόμου περί διαμεσολάβησης της Μάλτας του 2004, με στόχο την ενσωμάτωση της ως άνω διάταξης.

Συναφείς σύνδεσμοι

Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας

Νόμος περί διαμεσολάβησης της Μάλτας του 2004

Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/08/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.