Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Μάλτα

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της οποίας ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία. Τόσο το κράτος όσο και οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου στη Μάλτα έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Ο κρατικός φορέας που είναι αρμόδιος για τη διαμεσολάβηση στη Μάλτα είναι το Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας, το οποίο ιδρύθηκε βάσει του κεφαλαίου 474 του νόμου για τη διαμεσολάβηση του 2004. Το κέντρο διαμεσολάβησης παρέχει ένα φόρουμ στο οποίο τα μέρη μιας διαφοράς μπορούν να προσφύγουν ή να παραπεμφθούν για την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κέντρο μέσω του γραμματέα του Κέντρου Διαμεσολάβησης Μάλτας, στη διεύθυνση 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Μπορείτε επίσης να καλέσετε το + 356 23279220 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@mediation.mt.

Το κέντρο παρέχει στα μέρη κατάλογο διαμεσολαβητών που είναι νομίμως διαπιστευμένοι από το κέντρο και ζητεί από τα μέρη να επιλέξουν έναν διαμεσολαβητή από τον κατάλογο που να είναι αποδεκτός από όλους. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν σε έναν διαμεσολαβητή που να είναι αποδεκτός και από τα δύο μέρη, το κέντρο ορίζει ως διαμεσολαβητή το πρόσωπο το όνομα του οποίου είναι επόμενο στον κατάλογο των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών.

Σε ποιους τομείς επιτρέπεται και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση επιτρέπεται σε διαφορές που αφορούν υποθέσεις αστικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, εμπορικού και εργατικού δικαίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οικογενειακή διαμεσολάβηση αφορά ορισμένες οικογενειακές διαφορές, όπως κληρονομικές διαφορές ή διαφορές που προκύπτουν από οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν περιλαμβάνει τον δικαστικό χωρισμό ή το διαζύγιο, ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Civil Court (Αστικού Δικαστηρίου) (οικογενειακό τμήμα) και διέπονται από ειδική νομοθεσία.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτήν;

Η διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική διαδικασία. Ωστόσο, οι διάδικοι σε οποιαδήποτε δίκη μπορούν να ζητήσουν από κοινού από το δικαστήριο να αναστείλει τη δίκη ενόσω προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία με δική του πρωτοβουλία για το χρονικό διάστημα της διαδικασίας διαμεσολάβησης και να διατάξει τους διαδίκους να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά με διαμεσολάβηση. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις είναι υποχρεωτική, κυρίως σε υποθέσεις που αφορούν συναινετικό διαζύγιο, την επικοινωνία με τα παιδιά, την επιμέλεια και τη μέριμνα των παιδιών, καθώς και τη διατροφή των τέκνων και/ή των συζύγων.

Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας διαθέτει κώδικα δεοντολογίας, τον οποίο οφείλουν να τηρούν οι διαμεσολαβητές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

Ο κώδικας περιλαμβάνει αυτεπάγγελτα μέτρα τήρησης. Για παράδειγμα, παρέχει την εξουσία στο διοικητικό συμβούλιο του κέντρου να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα κατά οποιουδήποτε διαμεσολαβητή του οποίου η συμπεριφορά δεν συνάδει με τη συμπεριφορά που απαιτείται από τις αρχές του κώδικα ή υστερεί σε σχέση με αυτή. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι διαμεσολαβητής έχει παραβιάσει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του κώδικα ή έχει συμπεριφερθεί ακατάλληλα, το όνομά του διαγράφεται από τον κατάλογο διαμεσολαβητών για όσο χρονικό διάστημα κριθεί σκόπιμο από το διοικητικό συμβούλιο.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να παρακολουθούν ενεργά και να αξιοποιούν ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης που προωθούν την επάρκεια στις δεξιότητες διαμεσολάβησης, όπως οι ευκαιρίες αυτές ενδέχεται να προκύπτουν κατά καιρούς. Το Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας διοργανώνει περιστασιακά κύκλους μαθημάτων για διαμεσολαβητές. Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων σχετικά με τις δεξιότητες διαμεσολάβησης, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2008. Ένας άλλος κύκλος μαθημάτων, με στόχο την παροχή κατάρτισης όσον αφορά τις δεξιότητες διαμεσολάβησης με έμφαση στις ψυχολογικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές του χωρισμού, πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Απριλίου 2009.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η πολιτική τιμολόγησης διέπεται από τους κανονισμούς 2 και 4 της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου 309 του 2008, όπως τροποποιήθηκε με την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 365 του 2020 (βλ. παράγωγη νομοθεσία 474.01).

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης που αφορά το οικογενειακό δικαστήριο, οι διάδικοι μπορούν να επιλέξουν, με κοινή συναίνεση, διαμεσολαβητή της επιλογής τους από κατάλογο προσώπων που ορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης για τον σκοπό αυτόν (οπότε οι διάδικοι αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα έξοδα της διαμεσολάβησης) ή, εναλλακτικά, το δικαστήριο διορίζει διαμεσολαβητή, εκ περιτροπής, από τον κατάλογο των προσώπων που ορίζονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης για να ενεργούν ως διαμεσολαβητές που διορίζονται από το δικαστήριο (περίπτωση κατά την οποία η αμοιβή που οφείλεται στους διαμεσολαβητές καταβάλλεται από τον γραμματέα των αστικών δικαστηρίων).

Είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση. Ο νόμος για τη διαμεσολάβηση του 2004 τροποποιήθηκε με τον νόμο IX του 2010, κυρίως για τους σκοπούς της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας που διέπουν τις διασυνοριακές διαφορές, επεκτείνοντας τις εν λόγω διατάξεις και σε εγχώριες υποθέσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Κέντρο Διαμεσολάβησης Μάλτας

Νόμος για τη διαμεσολάβηση του 2004, Μάλτα

Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.