Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Κάτω Χώρες

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, τα μέρη επιλύουν τη διαφορά τους από κοινού, υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου διαμεσολαβητή. Αυτό το είδος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί η διαμεσολάβηση για σύντομο μόνο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφεύγονται μακροχρόνιες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Η διαμεσολάβηση συμβάλλει επίσης στη διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μερών, καθώς συνεργάζονται για την εξεύρεση λύσης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν διάφορα μητρώα διαμεσολαβητών. Η Ολλανδική Ομοσπονδία Διαμεσολαβητών (Mediatorsfederatie Nederland, MfN) διαχειρίζεται το Μητρώο Διαμεσολαβητών (μέχρι πρότινος γνωστό ως Μητρώο NMI). Η MfN είναι η ομοσπονδία στην οποία εκπροσωπούνται οι μεγαλύτερες ενώσεις διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών. Το μητρώο της περιλαμβάνει μόνο διαμεσολαβητές που πληρούν προσεκτικά μελετημένα πρότυπα ποιότητας. Η ολλανδική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα πρότυπα της MfN ως βάση για το μητρώο των διαμεσολαβητών που εργάζονται στο πλαίσιο του συστήματος νομικής συνδρομής [μητρώο του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής (Raad voor Rechtsbijstand)]. Υπάρχει επίσης το διεθνές μητρώο ADR.

Διεύθυνση της Ολλανδικής Ομοσπονδίας Διαμεσολαβητών:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Ταχυδρομική διεύθυνση:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Αριθ. τηλεφώνου: 010 - 201 23 44
Ηλ. διεύθυνση: info@mediatorsfederatienl.nl

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση και συνηθίζεται περισσότερο σε υποθέσεις αστικού και δημοσίου δικαίου. Η διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις είναι επίσης δυνατή εδώ και αρκετά χρόνια.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση είναι καθαρά προαιρετική. Ο νόμος δεν απαιτεί από τα συμμετέχοντα μέρη να υπογράψουν συμφωνία διαμεσολάβησης, η οποία είναι συμφωνία που περιέχει ρήτρες για θέματα όπως η εμπιστευτικότητα και η εκπροσώπηση των μερών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κανονισμό διαμεσολάβησης της MfN του 2017 (Mediationreglement 2017), τα μέρη που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες διαμεσολαβητή της MfN πρέπει να υπογράψουν συμφωνία διαμεσολάβησης.

Οι διαμεσολαβητές της MfN πρέπει να συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας της MfN και με τον κανονισμό διαμεσολάβησής της. Καθένας μπορεί να υποβάλει καταγγελία για το έργο διαμεσολαβητή στο Ίδρυμα Ποιότητας Διαμεσολαβητών (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM).

Ενημέρωση και κατάρτιση

Για να εγγραφούν στο Μητρώο Διαμεσολαβητών, οι διαμεσολαβητές πρέπει να ολοκληρώσουν αναγνωρισμένο βασικό πρόγραμμα κατάρτισης στη διαμεσολάβηση, να υποβληθούν με επιτυχία σε θεωρητικές εξετάσεις και αξιολόγηση και να προσκομίσουν πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG).

Πρέπει επίσης να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους πληρώντας ορισμένες απαιτήσεις ανά τριετία. Ειδικότερα, πρέπει να χειρίζονται τουλάχιστον εννέα υποθέσεις διαμεσολάβησης, με συνολικά τουλάχιστον 36 ώρες ακρόασης, ανά τριετία, και να ολοκληρώνουν τουλάχιστον δύο υποθέσεις διαμεσολάβησης, με συνολικά τουλάχιστον 8 ώρες ακρόασης ετησίως. Από τις εννέα υποθέσεις διαμεσολάβησης που πρέπει να χειρίζονται ανά τριετία, τουλάχιστον τρεις πρέπει να περατώνονται με γραπτή συμφωνία και κατά μέγιστο όριο τρεις μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συνδιαμεσολάβησης. Επιπλέον, οι διαμεσολαβητές πρέπει να συγκεντρώνουν 48 μονάδες ΡΕ (επαγγελματικής κατάρτισης) ανά τριετία. Ορισμένες από τις μονάδες αυτές πρέπει να αποκτώνται μέσω της συμμετοχής σε ασκήσεις συζητήσεων μεταξύ ομοτίμων. Οι διαμεσολαβητές πρέπει επίσης να συμμετέχουν σε αξιολόγηση από ομοτίμους ανά τριετία. Η αξιολόγηση από ομοτίμους αποτελεί μέτρο ποιότητας και περιλαμβάνει ανεξάρτητη και αμερόληπτη αξιολόγηση από ομοτίμους του κατά πόσον οι υπηρεσίες του διαμεσολαβητή ανταποκρίνονται στο μέσο πρότυπο που μπορεί να αναμένεται από έναν επαγγελματία. Με άλλα λόγια, οι διαμεσολαβητές που περιλαμβάνονται στο ολλανδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Κάθε διαμεσολαβητής μπορεί να χρεώνει διαφορετικές ωριαίες αμοιβές. Οι αμοιβές των διαμεσολαβητών επηρεάζονται από παράγοντες όπως η πείρα τους, το επαγγελματικό τους υπόβαθρο και ο τομέας ειδίκευσής τους. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να ερωτώνται οι διαμεσολαβητές, πριν από την έναρξη της διαμεσολάβησης, ποια είναι η ωριαία αμοιβή τους και ποιες πρόσθετες δαπάνες ενδέχεται να προκύψουν. Οι διαμεσολαβητές πρέπει πάντα να προσδιορίζουν τις δαπάνες τους. Το κόστος της διαμεσολάβησης εξαρτάται επίσης από τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης και από τον αριθμό των διαβουλεύσεων με τον διαμεσολαβητή. Κατά μέσο όρο, οι διαμεσολαβητές κοστίζουν 150 ευρώ ανά ώρα (χωρίς ΦΠΑ).

Εάν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσετε διαμεσολαβητή, μπορεί να δικαιούστε νομική συνδρομή εφόσον πληροίτε ορισμένα κριτήρια. Εάν δικαιούστε νομική συνδρομή, θα καταβάλετε μόνο συνεισφορά εξαρτώμενη από το εισόδημα έναντι του κόστους.

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διαμεσολάβησης.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Ο νόμος παρέχει στα μέρη της διαφοράς τη δυνατότητα να ζητήσουν να κηρυχθεί εκτελεστή έγγραφη συμφωνία που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ολλανδική Ομοσπονδία Διαμεσολαβητών

Κόστος της διαμεσολάβησης

Ο κανονισμός διαμεσολάβησης της MfN του 2017

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.