Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Βόρεια Ιρλανδία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες στον χώρο της δικαιοσύνης στη Βόρεια Ιρλανδία γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. Στη Βόρεια Ιρλανδία δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία με αρμοδιότητα για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Ωστόσο, υπάρχουν οργανισμοί που προσφέρουν προγράμματα διαμεσολάβησης και καθοδήγησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Η Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας έχει αναπτύξει μια εναλλακτική υπηρεσία επίλυσης διαφορών, με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών. Η υπηρεσία αυτή δεν περιορίζεται στις διαφορές που παραπέμπονται στα δικαστήρια αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση μιας διαφοράς.

Η υπηρεσία επίλυσης διαφορών λειτουργεί υπό μορφή επιτροπής δικηγόρων και νομικών συμβούλων, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και διαπιστευμένοι να ενεργούν ως διαμεσολαβητές εξ ονόματος των εμπλεκομένων σε διαφορές.

Άλλες εθελοντικές οργανώσεις, όπως η Relate και η Barnardos, παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες καθοδήγησης και διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις που αφορούν οικογενειακά προβλήματα. Το Labour Relations Agency (υπηρεσία αρμόδια για θέματα εργασιακών σχέσεων) προσφέρει προγράμματα διαιτησίας για διαφορές σχετικές με την απασχόληση.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση αφορά κυρίως αστικές/εμπορικές, οικογενειακές, εργασιακές και κοινοτικές υποθέσεις.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Το νομικό σύστημα της Βόρειας Ιρλανδίας δεν προβλέπει δυνατότητα διαμεσολάβησης σε επίπεδο δικαστηρίων. Ωστόσο, τα δικαστήρια ενδέχεται να επιτρέπουν την αναβολή της εκδίκασης υποθέσεων όταν υπάρχει πιθανότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση – Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας

Η Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τις υπηρεσίες επίλυσης διαφορών.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι που απαρτίζουν την επιτροπή επίλυσης διαφορών διαθέτουν κατάρτιση και διαπίστευση από την Law Society.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Το κόστος της διαμεσολάβησης ποικίλει από τον έναν πάροχο στον άλλο και δεν ρυθμίζεται από το κράτος.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Μια συμφωνία που επιτυγχάνεται με διαμεσολάβηση και υπογράφεται από τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως διευθέτηση δικαστικής αγωγής από τα δικαστήρια. Μπορεί επίσης, εάν δεν υπάρχει δικαστική αγωγή, να εκτελείται ως δεσμευτική σύμβαση μεταξύ των μερών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας

Υπηρεσία επίλυσης διαφορών

Relate

Barnardos

Labour Relations Agency (υπηρεσία αρμόδια για θέματα εργασιακών σχέσεων)

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/03/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.