Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Πορτογαλία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες στον χώρο της δικαιοσύνης στην Πορτογαλία γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Στην Πορτογαλία υπάρχει κεντρική δημόσια υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης – η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής σε θέματα Δικαιοσύνης  (Direção-Geral da Política de Justiça - DGPJ).

Η DGPJ υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Πορτογαλίας, στη διεύθυνση:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Λισαβόνα

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εν λόγω υπηρεσία :

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση correio@dgpj.mj.pt;
  • τηλεφωνικά στον αριθμό +351 217924000 ή
  • μέσω αποστολής τηλεομοιοτυπίας στους αριθμούς +351 217924048 ή +351 217924090.

Ο δικτυακός τόπος της DGPJ παρέχει κυρίως πληροφορίες σχετικά με δημόσιες υπηρεσίες διαμεσολάβησης, καθώς και με άλλα εναλλακτικά μέσα επίλυσης διαφορών.

Η DGPJ δεν σας παρέχει πληροφορίες για να βρείτε μόνοι σας διαμεσολαβητή, τηρεί όμως καταλόγους διαμεσολαβητών. Μόλις αποφασιστεί η προσφυγή σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τους κανόνες περί δημόσιας διαμεσολάβησης, ο διαμεσολαβητής ορίζεται αυτόματα.

Στον τομέα της διαμεσολάβησης στην Πορτογαλία δεν δραστηριοποιούνται μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Παρόλα αυτά, υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, καθώς και προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών.

Σε ποιους τομείς επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση επιτρέπεται σε πολλούς τομείς.

Η Πορτογαλία έχει θεσπίσει μέτρα για την ενθάρρυνση της προσφυγής του κοινού σε συστήματα διαμεσολάβησης σε συγκεκριμένους τομείς, όπως σε υποθέσεις οικογενειακού, εργατικού, ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου.

Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε οικογενειακές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις εντάσσονται σε ειδικό πλαίσιο και παρέχονται από διαμεσολαβητές εξειδικευμένους στους εν λόγω τομείς. Η διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις εντάσσεται στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών στα Ειρηνοδικεία (Julgados de Paz).

Τα ειρηνοδικεία μπορούν επίσης να πλαισιώσουν διαμεσολαβήσεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους αυτό το είδος διαμεσολάβησης «εκτός αρμοδιότητας» ονομάζεται στα πορτογαλικά «mediação extra competência». Ωστόσο, οι διαμεσολαβήσεις της κατηγορίας αυτής δεν ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τις υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων πράγματι, στην περίπτωση «mediação extra competência», αν αποδειχτεί αδύνατη η επίτευξη συμφωνίας, η διαδικασία δεν οδηγεί σε δικαστική επίλυση της διαφοράς, όπως ενδέχεται να συμβεί σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες;

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση πραγματοποιείται σε εντελώς εθελοντική βάση.

Δεν υπάρχει εθνικός κώδικας δεοντολογίας για διαμεσολαβητές. Οι διαμεσολαβητές ασκούν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές, ενώ η εξάσκηση του επαγγέλματός τους και τα σχετικά προαπαιτούμενα υπόκεινται σε ορισμένους νομικούς και διοικητικούς περιορισμούς. Για τη διεξαγωγή των διαδικασιών διαμεσολάβησης, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές και μέθοδοι για την επίτευξη εποικοδομητικής επικοινωνίας ή σχέσεων μεταξύ των μερών, καθώς και τρόποι με τους οποίους οι διαμεσολαβητές μπορούν να προτείνουν επίλυση των διαφορών.

Η συμπεριφορά των διαμεσολαβητών ελέγχεται από ένα δημόσιο σύστημα διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής επιλέγεται ανάλογα με τον τομέα εξειδίκευσής του. Στο δημόσιο σύστημα διαμεσολάβησης εντάσσεται μια εποπτική επιτροπή η οποία ελέγχει τις δραστηριότητες διαμεσολάβησης. Σε ό,τι αφορά άλλες πτυχές του συστήματος, τα κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών αποσκοπούν στην εμπέδωση των κανόνων δεοντολογίας και των αρχών που περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας.

Κάθε τομέας δημόσιας διαμεσολάβησης –σε οικογενειακά, εργατικά, ποινικά, αστικά και εμπορικά ζητήματα– διέπεται από επιμέρους νομικό πλαίσιο με κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή των διαδικασιών διαμεσολάβησης.

Επί του παρόντος, τα δημόσια συστήματα διαμεσολάβησης, περιλαμβανομένων των διαδικασιών διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που διεξάγονται στα Ειρηνοδικεία (Julgados de Paz), αποσκοπούν στην επίλυση διαφορών μόνον στην Πορτογαλία, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα μέσα που προβλέπονται από την πορτογαλική νομοθεσία.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Πληροφορίες διατίθενται στο τμήμα του δικτυακού τόπου της γενικής διεύθυνσης Πολιτικής σε θέματα Δικαιοσύνης (DGPJ) που αφορά τη διαμεσολάβηση.

Στην Πορτογαλία τηρούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την προσφυγή σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Η DGPJ τηρεί στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των διαδικασιών διαμεσολάβησης που κινήθηκαν, τον αριθμό των διαδικασιών που ολοκληρώθηκαν με ή χωρίς επίλυση και τη διάρκεια που χρειάστηκε κάθε διαδικασία για να ολοκληρωθεί.

Στην Πορτογαλία δεν υπάρχει εθνικός φορέας κατάρτισης διαμεσολαβητών. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι παρέχουν κύκλους μαθημάτων διαμεσολάβησης και η διαπίστευση των οποίων γίνεται από το πορτογαλικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Για τη διαπίστευση απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ωρών παρακολούθησης, συγκεκριμένες πρακτικές διδασκαλίας και συγκεκριμένη ύλη μαθημάτων.

Οι ιδιωτικοί φορείς που εκπαιδεύουν διαμεσολαβητές υποψήφιους για συμπερίληψη στους καταλόγους της DGPJ πρέπει να πληρούν τα κριτήρια κατάρτισης. Το πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι διαθέτουν την ικανότητα και τα επαγγελματικά εχέγγυα για την επίλυση οικογενειακών, εργατικών, ποινικών και αστικών διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Σε περιπτώσεις όπου ο δικαστής αποφασίζει τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές και σύμφωνα με το άρθρο 147-C του νόμου «Organização Tutelar de Menores» (περί επιμέλειας ανηλίκων), η υπηρεσία παρέχεται ατελώς. Δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση πλην της περίπτωσης δικαστικής συνδρομής.

Στις περιπτώσεις διαμεσολάβησης με πρωτοβουλία των μερών, το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται κάθε μέρος εξαρτάται από το αντικείμενο της διαφοράς, και διαμορφώνεται ως εξής:

  • Διαμεσολάβηση σε οικογενειακά ζητήματα: 50 ευρώ για κάθε μέρος
  • Διαμεσολάβηση σε ποινικά ζητήματα: παρέχεται ατελώς εάν η διαμεσολάβηση γίνεται με πρωτοβουλία του Εισαγγελέα ή κατόπιν αιτήσεως του κατηγορουμένου ή του θύματος
  • Διαμεσολάβηση σε εργατικά ζητήματα: 50 ευρώ για κάθε μέρος
  • Διαμεσολάβηση σε αστικά και εμπορικά ζητήματα: 25 ευρώ για κάθε μέρος (αυτού του είδους η διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει στο πλαίσιο των Ειρηνοδικείων, όπου το κόστος καταβάλλεται μετά τη σύναψη συμφωνίας).

Σε περίπτωση που τα μέρη καλούνται να καταβάλουν το κόστος της διαδικασίας διαμεσολάβησης αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν την παροχή νομικής συνδρομής (Apoio Judiciário) και να καταθέσουν ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας κοινωνικής ασφάλισης («Instituto de Segurança Social») αίτηση απαλλαγής από την καταβολή των εξόδων διαμεσολάβησης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Direção-Geral da Política de Justiça

Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.