Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Ρουμανία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης στη Ρουμανία εξετάζουν με προσοχή τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης, το οποίο θεσπίσθηκε με τον νόμο 192/2006 περί διαμεσολάβησης, είναι αρμόδιο για την εποπτεία της διαμεσολάβησης στη Ρουμανία. Είναι ένα αυτόνομο νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και έχει την έδρα του στο Βουκουρέστι.

Ο νόμος 192/2006 παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο της διαμεσολάβησης εντός του οποίου λειτουργεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης εκλέγονται από τους διαμεσολαβητές και εγκρίνονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης αφορούν τη λήψη αποφάσεων στους ακόλουθους τομείς:

 • τη θέσπιση προτύπων κατάρτισης στον τομέα της διαμεσολάβησης, βάσει της βέλτιστης διεθνούς πρακτικής, και τον έλεγχο της τήρησής τους από τους επαγγελματίες του κλάδου·
 • την έγκριση διαμεσολαβητών και τη διατήρηση και την επικαιροποίηση του καταλόγου διαμεσολαβητών·
 • την έγκριση του προγράμματος κατάρτισης των διαμεσολαβητών·
 • την έγκριση του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών καθώς και των κανονισμών που αφορούν την πειθαρχική τους ευθύνη·
 • την έγκριση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης·
 • την υποβολή προτάσεων τροποποίησης ή συσχέτισης της νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης είναι τα εξής:

Διεύθυνση: Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Bucharest

Τηλέφωνο: 004 021 315 25 28, 004 021 330 25 60, 004 021 330 25 61

Τηλεομοιοτυπία: 004 021 330 25 28

Διευθύνσεων ηλεκ. ταχυδρομείου: secretariat@cmediere.ro , Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Εθνικό Μητρώο επαγγελματικών ενώσεων διαμεσολαβητών

Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης δημιούργησε το Εθνικό Μητρώο επαγγελματικών ενώσεων διαμεσολαβητών. Στο μητρώο καταχωρούνται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες προωθούν τη διαμεσολάβηση και εκπροσωπούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των διαμεσολαβητών.

Ακολουθεί κατάλογος επαγγελματικών ενώσεων οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης:

Κατάλογος διαμεσολαβητών

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 192/2006, οι εγκεκριμένοι διαμεσολαβητές εγγράφονται στον «κατάλογο διαμεσολαβητών», τον οποίο διαχειρίζεται το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης και ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, Μέρος I.

Ο «κατάλογος των διαμεσολαβητών» είναι επίσης διαθέσιμος στους επίσημους δικτυακούς τόπους του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης και του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο κατάλογος των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

 • τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικές ενώσεις
 • το ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν
 • το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα διαμεσολάβησης που παρακολούθησαν
 • τις ξένες γλώσσες στις οποίες είναι σε θέση να παράσχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης
 • τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσω διαμεσολάβησης μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν διαμεσολαβητή εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του «καταλόγου των διαμεσολαβητών» στους χώρους των δικαστηρίων και στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης υποχρεούται εκ του νόμου να επικαιροποιεί τακτικά –τουλάχιστον άπαξ ετησίως– τον κατάλογο των διαμεσολαβητών, και να κοινοποιεί τις επικαιροποιήσεις στα δικαστήρια, στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Το άρθρο 2 του νόμου 192/2006 επιτρέπει στα μέρη να ζητήσουν διαμεσολάβηση σε διαφορές που σχετίζονται με αστικές ή ποινικές υποθέσεις, οικογενειακές υποθέσεις και άλλους τομείς του δικαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου. Οι καταναλωτικές διαφορές και άλλες διαφορές που αφορούν δικαιώματα επιδεκτικά παραίτησης μπορούν επίσης να επιλυθούν με την προσφυγή σε διαμεσολάβηση. Ωστόσο, θέματα που αφορούν προσωπικά δικαιώματα και δικαιώματα μη επιδεκτικά παραίτησης δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαμεσολάβησης.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση είναι εθελοντική. Τα μέρη δεν είναι υποχρεωμένα να ζητήσουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης και μπορούν να διακόψουν τη διαμεσολάβηση σε οποιοδήποτε στάδιο. Με άλλα λόγια, τα μέρη είναι ελεύθερα να αναζητήσουν άλλους τρόπους επίλυσης της διαφοράς οποτεδήποτε: δικαστική διαδικασία, διαιτησία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με διαμεσολαβητή πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας αλλά και μεσούσης αυτής.

Ωστόσο, διάφορες εθνικές διατάξεις νόμου στον τομέα της διαμεσολάβησης υποχρεώνουν τους δικαστές, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ενημερώνουν τα μέρη σχετικά με τη δυνατότητα επιλογής της διαμεσολάβησης και σχετικά με τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επιλογής. Σε άλλες περιπτώσεις, προσφέρονται διάφορα οικονομικά κίνητρα στα μέρη που επιλέγουν τη διαμεσολάβηση ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2007, το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης ενέκρινε τον Κώδικα ηθικής και δεοντολογίας των διαμεσολαβητών. Ο κώδικας είναι δεσμευτικός για όλους τους διαμεσολαβητές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των διαμεσολαβητών.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Ο δικτυακός τόπος του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης είναι η κύρια πηγή πληροφοριών σχετικά με τη διαμεσολάβηση στη Ρουμανία.

Κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης παρέχεται μόνον από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης είναι υπεύθυνο για την έγκριση των παρόχων κατάρτισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα μαθήματα εξασφαλίζουν κατάρτιση που ανταποκρίνεται στα ίδια πρότυπα.

Κατάλογος των παρόχων κατάρτισης περιέχεται επίσης στον επίσημο δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Διαμεσολάβησης.

Μαθήματα κατάρτισης παρέχονται σε τακτική βάση. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο θεωρείται αρχικό μάθημα κατάρτισης για διαμεσολαβητές (80 ώρες). Το πρόγραμμα καθορίζει μαθησιακούς στόχους, δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν έως το τέλος του προγράμματος και μεθόδους αξιολόγησης. Οι 8 εγκεκριμένοι από το Συμβούλιο Διαμεσολάβησης πάροχοι κατάρτισης είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη βοηθητικού υλικού και ασκήσεων σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει θεσπισθεί από το εθνικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν και το ύψος της αμοιβής αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του ιδιώτη διαμεσολαβητή και των μερών.

Επί του παρόντος δεν παρέχεται καμία νομική ή οικονομική στήριξη στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης από τις τοπικές ή τις εθνικές αρχές.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ πρέπει να είναι εφικτή η κήρυξη της εκτελεστότητας του περιεχομένου μιας έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις δικαστικές και άλλες αρμόδιες αρχές για την παραλαβή των εν λόγω αιτημάτων.

Η Ρουμανία δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη τις πληροφορίες αυτές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/06/2013

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.