Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Σκωτία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι ασκούντες σχετικά με τη δικαιοσύνη επαγγέλματα στη Σκωτία γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επικράτεια της Σκωτίας διαθέτει δική της οργάνωση και διατάξεις σχετικά με τη διαμεσολάβηση.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Αρμόδιο για την πολιτική διαμεσολάβησης στη Σκωτία είναι το Τμήμα Νομικού Συστήματος της Διεύθυνσης Νόμων και Δικαστηρίων της κυβέρνησης της Σκωτίας (Legal System Division, Constitution, Law and Courts Directorate of the Scottish Government).

Διευθύνσεις αρμόδιων για τη διαμεσολάβηση φορέων είναι οι ακόλουθες:

 • Σκωτικό δίκτυο διαμεσολάβησης (Scottish mediation network), 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Σκωτικό κοινοτικό δίκτυο διαμεσολάβησης (Scottish community mediation network), Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE
 • Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση επιτρέπεται για όλα τα νομικά θέματα. Ως επί το πλείστον εφαρμόζεται σε οικογενειακές διαφορές και διαφορές μεταξύ γειτόνων. Η διαμεσολάβηση επιλέγεται πλέον ολοένα και περισσότερο ως τρόπος επίλυσης των εμπορικών διαφορών και των διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων. Για διαφορές που αφορούν πρόσθετα μέσα οικονομικής στήριξης πρέπει να παρέχεται η λύση της διαμεσολάβησης, ενώ για καταγγελίες περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας πρέπει να προτείνεται η λύση της συνδιαλλαγής.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η πρόσφατη πρακτική της διαμεσολάβησης στη Σκωτία δεν διέπεται από υποχρεωτικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ούτε αποτελεί προαπαιτούμενο για την κίνηση ορισμένων διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου. Η διαμεσολάβηση είναι απολύτως προαιρετική.

Εντούτοις, η Σκωτία διαθέτει κώδικα δεοντολογίας για τη διαμεσολάβηση. Ο εν λόγω κώδικας λαμβάνει υπόψη του τους διάφορους τομείς ειδίκευσης, όπως το οικογενειακό δίκαιο, την ιατρική και τις κατασκευές. Η κυβέρνηση της Σκωτίας υποστηρίζει το έργο του σκωτικού δικτύου διαμεσολάβησης και τη δημιουργία σκωτικού μητρώου διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Register) (SMR). Όλα τα μέλη του σκωτικού δικτύου διαμεσολάβησης οφείλουν να τηρούν τον σκωτικό κώδικα δεοντολογίας για τη διαμεσολάβηση. Οι διαμεσολαβητές και οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης που εμφανίζονται στο σκωτικό μητρώο διαμεσολάβησης δύνανται επίσης να πληρούν υψηλότερα πρότυπα. Οι δικτυακοί τόποι των δύο αυτών πρωτοβουλιών, στους οποίους το κοινό έχει δωρεάν πρόσβαση, χρησιμοποιούνται συχνά και οι διαμεσολαβητές οφείλουν να τηρούν τον κώδικα, εάν θέλουν να εμφανίζονται σε αυτούς.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση;

Πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση διατίθενται στον δικτυακό τόπο του σκωτικού δικτύου διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Network) (SMN), ενώ το σκωτικό μητρώο διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Register) (SMR) παρέχει πληροφορίες για την εύρεση διαμεσολαβητή στη Σκωτία. Αμφότεροι οι δικτυακοί τόποι είναι διαθέσιμοι στο ευρύ κοινό, το οποίο έχει δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που περιέχουν.

Το σκωτικό μητρώο διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Register) είναι ένα ανεξάρτητο μητρώο διαμεσολαβητών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για πρόσωπα που ασκούν όλα τα είδη διαμεσολάβησης. Υπεύθυνο για τη διαχείριση του μητρώου είναι το σκωτικό δίκτυο διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Network) (SMN).

Τα στοιχεία που περιέχονται στον δικτυακό τόπο ενημερώνονται από τους διαμεσολαβητές τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Σκοπός του σκωτικού μητρώου διαμεσολάβησης είναι να βεβαιώνονται οι πολίτες για την επαγγελματική ποιότητα των διαμεσολαβητών που επιλέγουν, πιστοποιώντας ότι πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα. Τα εν λόγω πρότυπα καθορίζονται από ανεξάρτητο Συμβούλιο προτύπων (Standards Board). Οι διαμεσολαβητές που εμφανίζονται στο σκωτικό μητρώο διαμεσολάβησης μπορούν να φέρουν τον τίτλο «Διαμεσολαβητής καταχωρισμένος στο σκωτικό μητρώο διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Registered Mediator)» και να χρησιμοποιούν το λογότυπο του σκωτικού μητρώου διαμεσολάβησης (SMR) δίπλα στο όνομά τους.

Όταν ένας ρυθμιστικός οργανισμός (regulating organisation) πιστοποιεί ότι κάποιος διαμεσολαβητής πληροί τα πρόσθετα επιμέρους πρότυπα του οργανισμού, δίπλα στο όνομα του διαμεσολαβητή που είναι καταχωρισμένο στο μητρώο μπορεί να προστεθεί το λογότυπο του εν λόγω οργανισμού.

Ενημέρωση και κατάρτιση

Από το 2004, το σκωτικό δίκτυο διαμεσολάβησης παρέχει «χάρτη διαμεσολάβησης» στον δικτυακό του τόπο. Η παρουσίαση των πληροφοριών έχει αναβαθμιστεί αρκετές φορές – έργο που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση της Σκωτίας. Ο σύνδεσμος εμφανίζεται σε αρκετά έντυπα, καθώς και σε δικτυακούς τόπους. Ο χάρτης συνδέθηκε πρόσφατα με το σκωτικό μητρώο διαμεσολάβησης με σκοπό την παροχή ενιαίου σημείου αναζήτησης για την εξεύρεση ειδικευμένου διαμεσολαβητή.

Το γραφείο του σκωτικού δικτύου διαμεσολάβησης δέχεται επίσης ερωτήματα διά τηλεφώνου, τα οποία παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

Το σκωτικό μητρώο διαμεσολάβησης καθορίζει τα προσόντα των διαμεσολαβητών, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν καλύτερη πληροφόρηση κατά την επιλογή διαμεσολαβητή.

Στη Σκωτία, υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης για διάφορους τομείς διαμεσολάβησης. Όλα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 30 ώρες και πρέπει να περιλαμβάνουν κατάρτιση στα ακόλουθα θέματα:

 • Αρχές και πρακτική διαμεσολάβησης
 • Στάδια της διαδικασίας διαμεσολάβησης
 • Δεοντολογία και αξίες της διαμεσολάβησης
 • Νομικό πλαίσιο των διαφορών (εάν υπάρχει)
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες χρήσιμες στη διαμεσολάβηση
 • Διαπραγματευτικές δεξιότητες και εφαρμογή τους
 • Επιπτώσεις της σύγκρουσης και τρόποι διαχείρισής της
 • Ποικιλομορφία.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Το κόστος της διαμεσολάβησης ποικίλλει μεταξύ παρόχων υπηρεσιών και δεν ρυθμίζεται από το κράτος.

Η διαμεσολάβηση παρέχεται γενικώς δωρεάν στους μεμονωμένους χρήστες όταν η διαφορά αφορά παιδιά, γείτονες και συγκρούσεις σε επίπεδο κοινότητας, πρόσθετα μέσα οικονομικής στήριξης και συνδιαλλαγή για διακρίσεις λόγω αναπηρίας.

Η αμοιβή των ιδιωτών διαμεσολαβητών κυμαίνεται από 200 έως 2 000 λίρες στερλίνες ή και περισσότερο ανά ημέρα.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Η οδηγία 2008/52/ΕΚ επιτρέπει σε όσους εμπλέκονται σε διαφορά να ζητήσουν να κηρυχθεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τα δικαστήρια και τις άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για την παραλαβή τέτοιων αιτημάτων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σκωτικό δίκτυο διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Network), σκωτικό μητρώο διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Register), πρότυπα, Διαμεσολάβηση στη Σκωτία: Καταχωρισμένοι στο μητρώο διαμεσολαβητές (Scottish Mediation: Registered Mediators), ρυθμιστικός οργανισμός (regulating organisation)

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.