Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Σλοβακία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του οποίου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Η κυβέρνηση και οι επαγγελματίες του νομικού κλάδου στη Σλοβακία έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Ο δικτυακός τόπος τουΥπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακίας περιλαμβάνει ενότητα για τη διαμεσολάβηση, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο στα σλοβακικά.

Σε ποιους τομείς επιτρέπεται και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Οι μηχανισμοί διαμεσολάβησης περιγράφονται στον νόμο αριθ. 420/2004 για τη διαμεσολάβηση, ο οποίος τροποποιεί μια σειρά νόμων και ρυθμίζει:

  • τον τρόπο διεξαγωγής της διαμεσολάβησης,
  • τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης, και
  • την οργάνωση και τις συνέπειες της διαμεσολάβησης.

Ο εν λόγω νόμος εφαρμόζεται σε διαφορές σε σχέσεις αστικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου, δικαίου εμπορικών συμβάσεων και εργατικού δικαίου.

Η διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική διαδικασία, κατά την οποία τα μέρη ζητούν τις υπηρεσίες διαμεσολαβητή προκειμένου να επιλύσουν μία διαφορά η οποία απορρέει από συμβατική ή άλλη έννομη σχέση μεταξύ τους. Είναι μια διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη που εμπλέκονται σε μια διαφορά επιλύουν τη διαφορά τους με τη συνδρομή ενός διαμεσολαβητή.

§ Το άρθρο 170 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 160/2015, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε, ορίζει ότι: «Εφόσον είναι εφικτό και σκόπιμο, το δικαστήριο προσπαθεί να επιλύσει τη διαφορά με φιλικό διακανονισμό ή συνιστά στους διαδίκους να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό μέσω διαμεσολάβησης.»

Πληροφόρηση και κατάρτιση

Η ενότητα για τη διαμεσολάβηση του ιστοτόπου του υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακίας παρέχει πληροφορίες στα σλοβακικά σχετικά με τη διαμεσολάβηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση παρέχεται αντί αντιτίμου. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται από τον ίδιο και συνήθως βασίζεται σε ωριαία χρέωση ή είναι κατ' αποκοπήν. Η διαμεσολάβηση αποτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν υπάρχουν πάγια έξοδα.

Είναι δυνατή η εκτέλεση μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ, οι αντίδικοι μπορούν να ζητήσουν την κήρυξη της εκτελεστότητας του περιεχομένου μιας έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβησηΤα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις αιτήσεις αυτές στα δικαστήρια ή τις άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για την παραλαβή τους.

Η διαμεσολάβηση είναι μια άτυπη, προαιρετική και εμπιστευτική διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Σκοπός της διαμεσολάβησης είναι η επίτευξη συμφωνίας αποδεκτής από αμφότερα τα μέρη.

Η συμφωνία που προκύπτει από τη διαδικασία διαμεσολάβησης πρέπει να είναι γραπτή. Ισχύει πρωτίστως για τα συμβαλλόμενα μέρη και είναι δεσμευτική γι’ αυτά. Βάσει της συμφωνίας, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την εκτέλεση της συμφωνίας, εφόσον αυτή:

  • καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη
  • εγκρίνεται ως συμβιβασμός από δικαστήριο ή διαιτητικό όργανο.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία διαμεσολάβησης, η υπόθεση μπορεί να λάβει συνέχεια ενώπιον του δικαστηρίου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 19/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.