Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Σλοβακία

Αντί της προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαφορές μπορούν να επιλύονται μέσω διαμεσολάβησης. Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να επιτύχουν συμφωνία. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης στη Σλοβακία γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ;

Στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας υπάρχει ειδική ενότητα για τη διαμεσολάβηση, η οποία είναι διαθέσιμη μόνον στα σλοβακικά.

Για ποια θέματα επιτρέπεται ή/και συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Οι μηχανισμοί της διαμεσολάβησης περιγράφονται στον νόμο αριθ. 420/2004 περί διαμεσολάβησης και για την τροποποίηση ειδικών νόμων, που ρυθμίζει:

  • τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης,
  • τις βασικές αρχές της διαμεσολάβησης, και
  • την οργάνωση και τις συνέπειες της διαμεσολάβησης.

Ο εν λόγω νόμος εφαρμόζεται σε διαφορές σε σχέσεις αστικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου, εμπορικών συμβάσεων και εργατικού δικαίου.

Η διαμεσολάβηση είναι εξωδικαστική διαδικασία, μέσω της οποίας ο διαμεσολαβητής επιχειρεί να επιλύσει μια διαφορά σε συμβατικές ή άλλες έννομες σχέσεις. Είναι μια διαδικασία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη που εμπλέκονται σε μια διαφορά βοηθούνται από τον διαμεσολαβητή στην επίλυση της διαφοράς τους.

Το άρθρο 99 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του νόμου αριθ. 99/1963 περί του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε, ορίζει τα εξής « Αν οι περιστάσεις της υπόθεσης το επιτρέπουν, πριν από την πρώτη διαδικασία στο ακροατήριο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να καλέσει τους διαδίκους να παραστούν σε ενημερωτική συνάντηση με διαμεσολαβητή που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο διαμεσολαβητών προκειμένου να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσω διαμεσολάβησης.»

Ενημέρωση και κατάρτιση

Η ενότητα για τη διαμεσολάβηση του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση στα σλοβακικά. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται από τον ίδιο και συνήθως βασίζεται σε ωριαία τιμή ή είναι πάγια. Η διαμεσολάβηση αποτελεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν υπάρχουν προκαθορισμένα έξοδα.

Είναι δυνατή η επιβολή της τήρησης μιας συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση;

Η οδηγία 2008/52/ΕΚ επιτρέπει στους αντίδικους να ζητήσουν την κήρυξη της εκτελεστότητας του περιεχομένου μιας έγγραφης συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις αιτήσεις αυτές στα δικαστήρια ή τις άλλες αρχές που είναι αρμόδιες για την παραλαβή τους.

Η διαμεσολάβηση στη Σλοβακία είναι μια άτυπη, εκούσια και εμπιστευτική διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Σκοπός της διαμεσολάβησης είναι η επίτευξη συμφωνίας αποδεκτής από αμφότερα τα μέρη.

Η συμφωνία που προκύπτει από τη διαδικασία διαμεσολάβησης πρέπει να περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο. Ισχύει πρωτίστως για τα συμβαλλόμενα μέρη και είναι υποχρεωτική γι’ αυτά. Βάσει της συμφωνίας, το μέρος που δικαιώνεται μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για την επιβολή ή την εκτέλεση της απόφασης, εφόσον η συμφωνία:

  • καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη
  • επικυρώνεται ως δικαστικός συμβιβασμός από διαιτητικό όργανο.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία διαμεσολάβησης, η υπόθεση μπορεί να συνεχισθεί στο δικαστήριο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.