Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: σουηδικά
Swipe to change

Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Σουηδία

Εάν εμπλακείτε σε διαφορά αστικού δικαίου, αντί να προσφύγετε στο δικαστήριο μήπως θα μπορούσατε να προτιμήσετε να επιλύσετε τη διαφορά με διαμεσολάβηση; Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών, όπου ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να καταλήξουν σε συμφωνία. Τόσο το κράτος όσο και οι επαγγελματίες νομικοί στη Σουηδία γνωρίζουν καλά τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και σε ποινικές υποθέσεις, παρόλο που δεν αποτελεί τιμωρία για ένα ποινικό αδίκημα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια δικαστική διαδικασία. Σκοπός της διαμεσολάβησης σε μια ποινική υπόθεση είναι να συνειδητοποιήσει ο δράστης καλύτερα τις συνέπειες της πράξης του και να δοθεί η ευκαιρία στο θύμα να ξεπεράσει τα τραυματικά του βιώματα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Διαμεσολάβηση σε υποθέσεις αστικού δικαίου

Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Δεν υπάρχει κεντρικό αρμόδιο όργανο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή. Εντούτοις, πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση δίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης (Domstolsverket). Επίσης, η Διοίκηση Εθνικών Δικαστηρίων έχει καταρτίσει κατάλογο με τα άτομα που εκδήλωσαν την προθυμία να διαμεσολαβήσουν στα δικαστήρια, τον οποίον μπορείτε να συμβουλευτείτε στον δικτυακό τόπο https://www.domstol.se.

Στα εμπορικά θέματα, το Εμπορικό Επιμελητήριο της Στοκχόλμης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δυτικής Σουηδίας δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαμεσολάβησης.

Για ποια θέματα επιτρέπεται και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση επιτρέπεται σε πολλούς τομείς, αλλά συνηθέστερα σε αστικές υποθέσεις.

Υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής σε διαμεσολάβηση στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η προσφυγή σε διαμεσολάβηση είναι απολύτως προαιρετική. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όπως π.χ. κώδικας δεοντολογίας διαμεσολαβητών.

Πληροφόρηση και κατάρτιση

Δεν υπάρχει ειδική πληροφόρηση για κατάρτιση στη διαμεσολάβηση, ούτε εθνικός οργανισμός κατάρτισης διαμεσολαβητών.

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση δεν παρέχεται δωρεάν• η αμοιβή αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του ιδιώτη διαμεσολαβητή και των μερών. Το κόστος της διαμεσολάβησης κατανέμεται ισομερώς στα μέρη.

Διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις

Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Από την πρώτη Ιανουαρίου 2008, όλες οι τοπικές αρχές της Σουηδίας οφείλουν να προσφέρουν δυνατότητα διαμεσολάβησης εάν η αξιόποινη πράξη έχει διαπραχθεί από άτομο κάτω των 21 ετών. Τόσο οι τοπικές όσο και οι αστυνομικές αρχές μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία να ρωτήσουν άτομο που διέπραξε παράβαση εάν θα επιθυμούσε διαμεσολάβηση.

Για ποια θέματα επιτρέπεται και/ή συνηθίζεται περισσότερο η προσφυγή σε διαμεσολάβηση;

Σε διαμεσολάβηση μπορεί να προσφύγει ο δράστης ανεξαρτήτως της ηλικίας του και σε κάθε στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, δηλ. ο νόμος περί διαμεσολάβησης δεν προβλέπει ανώτατο ηλικιακό όριο, αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2008 όλες οι τοπικές αρχές της Σουηδίας οφείλουν να προσφέρουν δυνατότητα διαμεσολάβησης εάν η αξιόποινη πράξη έχει διαπραχθεί από άτομο κάτω των 21 ετών.

Ισχύουν ειδικοί κανόνες στην περίπτωση αυτή;

Η διαμεσολάβηση δεν αποτελεί μέρος της ποινής. Πραγματοποιείται υπό τους ακόλουθους όρους.

  • Πρέπει να επιλέγεται εθελοντικά από τους διαδίκους.
  • Η αξιόποινη πράξη πρέπει να έχει καταγγελθεί στην Αστυνομία και ο δράστης πρέπει να έχει παραδεχθεί την ενοχή του.
  • Πρέπει να κρίνεται σκόπιμη λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων.

Πληροφόρηση και κατάρτιση

Η νομοθεσία προβλέπει ότι το άτομο που διορίζεται ως διαμεσολαβητής οφείλει να είναι άτομο ικανό και με ακεραιότητα. Οφείλει επίσης να είναι αμερόληπτο.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση παρέχουν οι δήμοι και οι κοινότητες, καθώς και το Συμβούλιο Πρόληψης Εγκλήματος (Brottsförebyggande rådet).

Ποιο είναι το κόστος της διαμεσολάβησης;

Η διαμεσολάβηση πραγματοποιείται δωρεάν, τόσο για το θύμα όσο και για τον δράστη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.