Διαμεσολάβηση σε χώρες της ΕΕ

Η διαμεσολάβηση στα κράτη μέλη βρίσκεται σε διάφορα επίπεδα εξέλιξης. Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχει εκτενής νομοθεσία ή διαδικαστικοί κανόνες για τη διαμεσολάβηση. Σε άλλα, τα νομοθετικά σώματα έχουν δείξει μικρό ενδιαφέρον για τη ρύθμιση της διαμεσολάβησης. Υπάρχουν εντούτοις κράτη μέλη με σοβαρό υπόβαθρο στον τομέα της διαμεσολάβησης, βασιζόμενο κυρίως στην αυτορρύθμιση.

Όλο και περισσότερες διαφορές καταλήγουν στα δικαστήρια. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι περίοδοι αναμονής να επιμηκύνονται μέχρι να δοθεί λύση στη διαφορά αλλά και τα νομικά έξοδα να φτάνουν σε επίπεδα που συχνά είναι δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με την αξία της διαφοράς.

Η διαμεσολάβηση είναι τις περισσότερες φορές ταχύτερη και για τούτο φθηνότερη από τις συνήθεις δικαστικές διαδικασίες. Αυτό ισχύει κυρίως στην περίπτωση χωρών όπου τα δικαστικά συστήματα συσσωρεύουν σημαντικές καθυστερήσεις και η μέση διάρκεια μιας δικαστικής διαδικασίας ανέρχεται σε αρκετά χρόνια.

Γι’αυτό, παρά την ποικιλομορφία όσον αφορά τους τομείς και τις μεθόδους διαμεσολάβησης στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνεται το ενδιαφέρον για αυτόν τον τρόπο επίλυσης διαφορών ως εναλλακτική δυνατότητα στις δικαστικές αποφάσεις.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.