Vahendus ELi liikmesriikides

Austria

Miks mitte püüda lahendada vaidlus kohtusse mineku asemel vahenduse teel? Vahendus on vaidluste alternatiivse lahendamise menetlus, mille raames vahendaja aitab pooltel kokkuleppele jõuda.

Sisu koostaja:
Austria

Kellega ühendust võtta?

Föderaalne justiitsministeerium haldab registreeritud vahendajate nimekirja. Kõik nimekirja kantud vahendajad on saanud vastava koolituse.

Puudub keskasutus, mis oleks pädev vahendusteenuseid osutama.

Vahendust pakuvad nii tulunduslikud kui ka mittetulunduslikud ühendused ning vahendajaid toetavad teatavad valitsusvälised organisatsioonid.

Millal vahendus valida?

Tsiviilasjades võib kasutada vahendust selliste vaidluste lahendamiseks, mille kohta teevad harilikult otsuseid üldkohtud. Vahendusmenetluses osalemine on vabatahtlik ja vaidluse pooled võivad otsustada selle kasuks, et jõuda ise ühise lahenduseni.

Teatavate naabritevaheliste vaidluste korral nõutakse, et neid tuleb püüda enne kohtusse pöördumist lahendada kohtuväliselt. Selleks võib võtta appi vahendaja või lepitaja või taotleda vaidluse kohtueelset lahendamist esimese astme kohtus (prätorischer Vergleich).

Kas vahendajatel tuleb järgida erieeskirju?

Vahendajatele ei ole ette nähtud erieeskirju ega tegevusjuhendit. Konkreetsed õigused ja kohustused on ainult vahendajate nimekirja kantud isikutel.

Vahendajad ei ole registreeritud spetsialistidena näiteks perekonnaõiguse, meditsiini või ehituse valdkonnas. Registreeritud vahendajate tegevusvaldkonnad esitatakse eraldi.

Vahendajate nimekirja võib kanda iga isiku, kes on saanud vastava koolituse ja kes vastab vahendajale esitatavatele nõudmistele. „Vahendaja“ ei ole kaitstud kutsenimetus, ent „registreeritud vahendaja“ nimetust ilma loata siiski kasutada ei või.

Teave ja koolitus

Lisateavet, muu hulgas vahendajate koolituse ja vahendajana registreerimise tingimuste kohta Austrias leiab siit. See teave on esitatud ainult saksa keeles.

Kui palju vahendus maksab?

Vahendust ei pakuta harilikult tasuta.

Vahendustasu suuruses lepivad kokku eraõiguslik vahendaja ja vaidluse pooled.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Direktiivi 2008/52/EÜ kohaselt on pooltel õigus nõuda, et vahendusmenetluse tulemusena sõlmitud kirjalik kokkulepe pöörataks täitmisele. Liikmesriigid peavad esitama nende kohtute ja muude asutuste nimekirja, kes on pädevad selliseid taotlusi saama.

Vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata ainult siis, kui see kokkulepe on kinnitatud kohtus (Vergleich) või sõlmitud notari juures notariaalaktina.

Viimati uuendatud: 28/03/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.