Vahendus ELi liikmesriikides

Bulgaaria

Miks mitte proovida lahendada oma vaidlusi kohtusse mineku asemel vahenduse abil? Vahendus on alternatiivne vaidluste lahendamise meede, mille puhul vahendaja aitab vaidluse osalistel kokkuleppele jõuda. Nii valitsus kui ka õiguspraktikud on teadlikud vahenduse eelistest.

Sisu koostaja:
Bulgaaria

Kellega ühendust võtta?

Bulgaaria justiitsministeerium on loonud vahendajate registri, mis on kasulikke avalikke teenuseid osutavate mittetulunduslike juriidiliste isikute keskregistri osa.

Justiitsministeeriumi veebisaidilt leiab järgmist teavet:

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendus on võimalik mitmes õigusvaldkonnas. Need valdkonnad ei ole aga õigusaktidega reguleeritud ega piiratud. Seni on enamik registreeritud vahendajaid spetsialiseerunud vahendusele kaubandus- ja äriasjades.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahenduse kasutamine on täiesti vabatahtlik. Ehkki vahendus pakub võimalust lahendada vaidlus kohtusse pöördumata, ei ole see kohtumenetluse algatamise eeltingimus.

Vahendajate jaoks ei ole kehtestatud eraldi käitumisjuhendit. Vahendusmenetluse seaduses ja 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2, millega sätestatakse vahendajaid koolitavate organisatsioonide heakskiitmise tingimused ja kord, on kehtestatud eetikanorme käsitlevad sätted.

Teave ja koolitus

Vahendajate koolitust pakuvad erasektori organisatsioonid.

Koolitusseminaride teemade hulka kuuluvad kohtumenetlused ja vahendajate eetikanormid ning vahendusmenetluse seaduses ja 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2 sätestatud menetlus.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Vahendus on tasuline. Tasu suuruses lepivad kokku vahendaja ja vahenduses osalevad pooled.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Direktiivi 2008/52/EÜ (vahenduse kui piiriüleste vaidluste lahendamise alternatiivse menetluse kasutamise soodustamine ja hõlbustamine) kohaselt peab olema võimalik taotleda vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe sisu täidetavaks tunnistamist.

Direktiivi 2008/52/EÜ sätted, mis käsitlevad vahenduse tulemusena saavutatud kokkuleppe täitmist, on võetud üle vahendusmenetluse seadusega.

Liikmesriigid teavitavad sellest kohtuid ja teisi asutusi, kelle pädevuses on selliste taotluste vastuvõtmine.

Viimati uuendatud: 08/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.