Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje bulgaaria keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendus ELi liikmesriikides

Bulgaaria

Miks mitte püüda lahendada vaidlust kohtu poole pöördumise asemel vahendusmenetluse teel? See on vaidluse lahendamise alternatiivne vahend, mille puhul vahendaja aitab vaidluse pooltel jõuda kokkuleppele. Bulgaaria valitsus ja õigusalatöötajad on teadlikud vahenduse eelistest.

Sisu koostaja:
Bulgaaria
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kellega ühendust võtta?

Bulgaaria justiitsministeerium on loonud vahendajate registri kasulikke avalikke teenuseid osutavate mittetulunduslike juriidiliste isikute keskregistri osana.

Justiitsministeeriumi veebisaidilt leiab järgmist:

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendus on lubatud mitmes õigusvaldkonnas. Neid valdkondi ei reguleeri ega piira õigusaktid. Siiani on enamik registreeritud vahendajaid spetsialiseerunud vahendusele kaubandus- ja äriasjades.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahendus on täielikult vabatahtlik. Ehkki vahendus on vaidluse lahendamise alternatiiv kohtu poole pöördumisele, ei ole see kohtumenetluse algatamise eeltingimuseks.

Vahendajate jaoks ei ole olemas spetsiaalset toimimisjuhendit. Vahendusmenetluse seaduses ja 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2, millega sätestatakse vahendajate koolitusega tegelevate asutuste heakskiitmise tingimused ja kord, on esitatud eetikanorme käsitlevad sätted.

Teavitamine ja koolitus

Vahendajate koolitusega tegelevad erasektori organisatsioonid.

Koolitusseminaride teemade hulka kuuluvad õigusmenetlused ja eetikaeeskirjad, mis on ette nähtud vahendajatele, ning samuti vahendusmenetluse seaduses ja 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2 sätestatud menetlus.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Vahendus ei ole tasuta; tasu tuleb maksta vahendaja ja asjaosaliste vahelise lepingu alusel.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Vastavalt direktiivile 2008/52/EÜ (soodustada ja hõlbustada vahendust piiriüleste vaidluste lahendamise alternatiivse menetlusena) peab olema võimalik taotleda vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe sisu täidetavaks tunnistamist.

Liikmesriigid teavitavad sellest kohtuid või teisi asutusi, kelle pädevuses on taotluste vastuvõtmine.

Seonduvad lingid

Vahendajate register

Vahendajate register (otsing)

Viimati uuendatud: 09/03/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.