Vahendus ELi liikmesriikides

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros

Kellega ühendust võtta?

Teabe saamiseks vahenduse kohta Küproses võtke palun ühendust justiits- ja avaliku korra ministeeriumiga (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), Küprose advokatuuriga (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos), Küprose kaubandus- ja tööstuskojaga (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) või Küprose teadus- ja tehnikakojaga (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Kui osalevad pooled on nõus, võib vahendusmenetlust kasutada piiriüleste või riigisiseste tsiviilvaidluste, sealhulgas kaubandusvaidluste lahendamiseks. Seadust ei kohaldata ei perekonnavaidluste ega töövaidluste suhtes, mis ei kuulu piiriüleste vaidluste alla.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Kooskõlas tsiviilvaidluste vahendamise teatavaid aspekte käsitleva 2012. aasta seadusega (seadus 159(I)/2012) määravad pooled vahendaja ühisel kokkuleppel. Menetlus on mitteametlik. Vahendajaga konsulteerides lepivad pooled kokku menetluse korra, selle kestuse, menetluse konfidentsiaalsuskohustuse, vahendaja tasu ja tasu maksmise tingimused ning muud vajalikuks peetavad aspektid.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Kooskõlas seadusega lepivad pooled enne vahendusmenetluse alustamist vahendajaga konsulteerides kokku eri punktides, sealhulgas vahendaja töötasu ja vahendajale tasu maksmise tingimused ning muud menetluse kulud. Seetõttu ei ole vahendusega seotud kulusid kindlaks määratud; põhimõtteliselt olenevad need juhtumi keerukusest.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Kui pooled jõuavad kokkuleppele, vormistab vahendaja selle kirjalikult ja mõlemad pooled koos võivad või kumbki pool teise poole sõnaselgel nõusolekul võib esitada kokkuleppe kohtule selle täitmisele pööramiseks. Sellisel juhul tuleks kokkulepet täita samamoodi nagu kohtuotsust.

Viimati uuendatud: 11/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.