Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendus ELi liikmesriikides

Kreeka

Miks mitte lahendada vaidlusi kohtusse minemise asemel vahenduse teel? Vahedus on vaidluste kohtuvälise lahendamise vorm, kus vahendaja aitab vaidluspooltel kokkuleppele jõuda. Kreeka valitsus ja õigusala töötajad teavad hästi vahenduse eeliseid.

Sisu koostaja:
Kreeka

Kellega ühendust võtta?

Vahendusteenuseid osutavad Kreekas järgmised organid.

  • Vastavalt seadusele nr 3898/2010 (ametlik väljaanne, I seeria, nr 211, 16.12.2010), millega võetakse üle direktiiv 2008/52/EÜ, peab vahendaja olema vastava tunnistuse saanud jurist. Vahendajate sertifitseerimise nõukogu (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), mis loodi eespool nimetatud seadusega, tegutseb justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi haldusalas ja vastutab vahendajate sertifitseerimise eest. Vahendaja on sertifitseeritud pärast seda, kui ta on sooritanud eksami kahest vahendajate sertifitseerimise nõukogu liikmest ja ühest kohtuametnikust koosneva eksamikomisjoni ees. Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi õigusemõistmise peadirektoraadi õigusvaldkonna ametite ja kohtutäiturite osakond (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) vastutab vahendajate sertifitseerimise ning sertifitseerimiseks nõutavate haldusaktide väljaandmise eest. Kõnealune osakond tagab ka, et koostatakse vahendajate koolitamisega tegelevate litsentsitud organisatsioonide ja sertifitseeritud vahendajate nimekirjad, mis edastatakse kohtutele. Sertifitseeritud vahendajate nimekirjad on avaldatud justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi veebisaidil.
  • Tööhõive-, sotsiaalkaitse- ja sotsiaalhoolekandeministeerium osutab teenust, mis võimaldab töötajal taotleda ametlikku ärakuulamist tööandjaga seotud vaidlusküsimuses. Menetlust viib läbi tööinspektsioon (Επιθεώρηση Εργασίας). Valdkonnale spetsialiseerunud inspektor korraldab tööandja ärakuulamise, et tööandja selgitaks oma seisukohta. Kõnealune ärakuulamine toimub eraldi mis tahes kohtumenetlusest.
  • Tarbijakaitse ombudsmani büroo (Συνήγορος του Καταναλωτή) on tarbijate õiguste kaitsmisega tegelev sõltumatu ametiasutus, mis tegutseb regionaalarengu ja konkurentsivõime ministeeriumi valitsemisalas. Ombudsmani büroo on kohtuväline organ tarbijavaidluste konsensuslikuks lahendamiseks ning nõuandev institutsioon, mis aitab valitsusel lahendada tema pädevusse kuuluvaid probleeme. Ombudsman teeb samuti järelevalvet kohalike prefektuuride volikogude juures asuvate vaidluste rahumeelse lahendamise nõukogude (Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού) üle, mis võivad tegutseda siis, kui samaaegselt ei toimu kohtumenetlust.

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendust pakutakse järgmistel juhtudel:

  • tsiviil- ja kaubandusasjades;
  • tööõiguse valdkonnas ja tarbijavaidluste lahendamiseks, nagu on kirjeldatud eespool;
  • perevägivalla ohvritele (seadus nr 3500/2006) ning

teatavate õigusrikkumiste puhul vastavalt seadusele nr 3094/2010.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Kreeka on seadusega nr 3898/2010 (ametlik väljaanne, I seeria, nr 211, 16.12.2010) võtnud üle direktiivi 2008/52/EÜ.

Eespool nimetatud seaduse kohaselt võib eraõiguslike kohtuvaidluste puhul kasutada vahendust poolte nõusolekul, kui neil on õigus vaidluse eset vabalt käsutada. Kokkulepet, millega nõustutakse kasutama vahendust, võib tõendada dokumentidega või vaidlust menetleva kohtu materjalidega ning kõnealuse kokkuleppe suhtes kohaldatakse lepinguõigust.

Vahenduse kasutamine on võimalik, kui: a) pooled nõustuvad kasutama vahendust enne või pärast kohtumenetlust; b) asja menetlev kohus kutsub pooli üles nõustuma vahenduse kasutamisega, võttes arvesse kohtuasja kõiki aspekte; kui pooled sellega nõustuvad, peab kohus seejärel peatama asja arutamise kolmeks kuni kuueks kuuks; c) teise liikmesriigi kohus teeb korralduse vahenduse kasutamiseks; d) vahendus on nõutav õigusnormide kohaselt.

Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministri otsusega nr 109088: a) kehtestatakse sertifitseeritud vahendajate jaoks eritingimused ning menetlused sertifikaadi tunnustamiseks teistes ELi liikmesriikides; selline tunnustamine ning sertifikaadi ajutine või lõplik tühistamine nõuab vahendajate sertifitseerimise nõukogu eelnevat nõusolekut; b) kehtestatakse sertifitseeritud vahendajate eetikakoodeks; c) nähakse ette eritingimused karistuste kohaldamiseks eetikakoodeksi rikkumise eest; need karistused, mille määramiseks on vaja nõukogu eelnevat nõusolekut, hõlmavad sertifikaadi ajutist või lõplikku tühistamist; ning d) täpsustatakse kõiki muid asjakohaseid küsimusi.

Vahendusmenetluses osaleb iga menetlusosaline või tema seaduslik esindaja koos oma advokaadiga.

Vahendaja määravad pooled või teeb seda nende valitud teine isik.

Vahendusmenetluse määrab kindlaks vahendaja poolte nõusolekul, kusjuures pooled võivad menetluse igal ajal lõpetada. Vahendusmenetlus on konfidentsiaalne ja arutelusid ei protokollita. Vahendaja võib vahendusmenetluse raames kummagi poolega ühendust võtta ja kohtuda. Vahendaja ei või ühe poolega toimunud kohtumise ajal saadud teavet ilma selle poole nõusolekuta vastaspoolega jagada.

Vahendajaks pakutud isik ei ole kohustatud määramisega nõustuma. Vahendamise ajal võib vahendaja vastutusele võtta ainult seoses tegudega, mille eesmärk oli pettus toime panna.

Vahendaja koostab vahendusmenetluse kohta protokolli, mis peab sisaldama järgmist teavet:

a) vahendaja täielik nimi;

b) vahendusmenetluse toimumise koht ja aeg;

c) kõigi vahendusmenetluses osalejate täielikud nimed;

d) kokkulepe, mille alusel vahendus toimus;

e) vahenduse ajal poolte saavutatud kokkulepe või kinnitus kokkuleppele mittejõudmise kohta, samuti vaidluse põhjus.

Pärast vahendust allkirjastavad vahendaja, pooled ja nende advokaadid vahendust käsitleva protokolli. Vähemalt ühe poole taotlusel tagab vahendaja, et nimetatud dokumendi originaal antakse hoiule vahenduse toimumise piirkonna üheliikmelise esimese astme kohtu sekretariaadile. Selleks tuleb tasuda lõiv, mille põhi- ja korrigeeritud summa on kindlaks määratud rahandusministri ning justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministri ühise otsusega. Kui vahendus ebaõnnestub, allkirjastab vahendust käsitleva protokolli ainult vahendaja.

Pärast vahendust käsitleva protokolli hoiuleandmist üheliikmelise esimese astme kohtu sekretariaadile käsitatakse nimetatud dokumenti kokkuleppe täitmise määrusena vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 904 lõike 2 punktile c, kui see sisaldab poolte kokkulepet täitmisele pööratavas nõudes.

Vaidluste alternatiivse lahendamise praktiline kohaldamine

Ainus vaidluste alternatiivse lahendamise mehhanism, mida võib pidada Kreekas toimivaks, on vahekohtumenetlus:

Kreeka pankrotiseadustiku artiklite 99 jj kohaselt võib vahendaja määrata tehingumenetluse jaoks, kui füüsilise või juriidiline isik esitab vastava taotluse pankrotikohtule (πτωχευτικό δικαστήριο).

Pankrotikohus otsustab, kas taotlus on põhjendatud, ning võib ekspertide nimekirjast määrata vahendaja. Vahendaja ülesanne on kõiki asjakohaseid vahendeid kasutades saavutada kokkulepe võlgniku ja võlausaldajate (õiguslikult määratletud) enamiku vahel, et tagada võlgniku ettevõtte püsimajäämine.

Vahendaja võib küsida krediidi- ja finantseerimisasutustelt võlgniku majandustegevuse kohta mis tahes teavet, millest võib kasu olla vahendusmenetluse edukuse tagamisel.

Kui kokkuleppele ei jõuta, teavitab vahendaja sellest viivitamata kohtu esimeest, kes algatab menetluse pankrotikohtus. Sellega on vahendaja ülesanne lõppenud.

Teave ja koolitus

Vahendajate sertifitseerimise nõukogu vastutab vahendajate sertifitseerimise eest. Nõukogu kontrollib, et vahendajate koolitamise organisatsioonid vastavad nõuetele, veendub, et sertifitseeritud vahendajad järgivad eetikakoodeksit ning teeb justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministrile soovitusi õigusnormides ettenähtud karistuste määramiseks.

Vahendajate koolitust võib vahendajate sertifitseerimise nõukogu soovituse alusel pakkuda mittetulundusühing, mis hõlmab vähemalt ühte advokatuuri ja vähemalt ühte riiklikku koda ning mis tegutseb justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi õigusemõistmise peadirektoraadi õigusvaldkonna ametite ja kohtutäiturite osakonna litsentsi alusel. Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministri, rahandusministri, konkurentsivõime ja laevanduse ministri ning hariduse, elukestva õppe ja usuasjade ministri ettepaneku alusel vastu võetud presidendi dekreediga nr 123/2011 kehtestati eritingimused vahendajate koolitamise organisatsioonide litsentsimisele ja tegutsemisele, alg- ja jätkukoolituse õppekava sisule, koolituse kestusele, koolituse toimumise kohale, koolitajate kvalifikatsioonile, osalejate arvule ning karistustele, mida tuleb kohaldada mis tahes koolitusorganisatsioonide suhtes, kes neid nõudeid ei täida. Karistus võib hõlmata rahatrahvi või tegevusloa ajutist või lõplikku tühistamist. Karistuste valimise ja kohaldamise kriteeriumid määratakse kindlaks eespool nimetatud presidendi dekreediga. Õppeasutuse litsentsi saamiseks peab koolitusorganisatsioon tasuma riigilõivu, mille põhi- ja korrigeeritud summa on kindlaks määratud rahandusministri ning justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministri ühise otsusega.

Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium kasutab asjakohaseid vahendeid, eelkõige internetti, et teavitada üldsust vahendamisele juurdepääsu võimalustest.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Vahendajad saavad tunnitasu maksimaalselt 24 tunni eest, sealhulgas ettevalmistusteks kulunud aja eest. Vahendaja võib vaidluse pooltega kokku leppida erinevas tasustamise viisis. Vahendaja tasu jagavad pooled omavahel võrdselt, kui ei lepita kokku teisiti. Kumbki pool maksab oma advokaadi tasu. Vahenduse eest makstava maksimaalse tunnitasu põhi- ja korrigeeritud summa on kindlaks määratud justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministri otsusega.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Pärast vahendust allkirjastavad vahendaja, pooled ja nende advokaadid vahendust käsitleva protokolli. Kui seda taotleb vähemalt üks pool, siis tagab vahendaja, et nimetatud dokumendi originaal antakse hoiule selle piirkonna üheliikmelise esimese astme kohtu kantseleisse, kus vahendus aset leidis. Selleks tuleb tasuda lõiv, mille põhi- ja korrigeeritud summa on kindlaks määratud rahandusministri ning justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministri ühise otsusega. Kui vahendus ebaõnnestub, allkirjastab vahendust käsitleva protokolli ainult vahendaja.

Pärast vahendust käsitleva protokolli hoiuleandmist üheliikmelise esimese astme kohtu sekretariaadile käsitatakse nimetatud dokumenti kokkuleppe täitmise määrusena vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 904 lõike 2 punktile c, kui see sisaldab poolte kokkulepet täitmisele pööratavas nõudes.

Õiguslikult algatatud vahendusmenetluse ajaks peatatakse nõuete aegumisperioodi edenemine ja aegumistähtaja saabumine kuni vahendusmenetluse lõpuleviimiseni. Vastavalt tsiviilseadustiku artiklile 261 jj jätkub aegumisperioodi edenemine ja aegumistähtaja saabumine pärast protokolli koostamist ebaõnnestunud vahenduse kohta või kui üks pooltest esitab teisele poolele ja vahendajale teate või muu akti vahendusmenetluse lõpetamise kohta.

Direktiivi 2008/52/EÜ artikli 10 kohaselt tuleks taotlused esitada vahenduse toimumise piirkonna üheliikmelise esimese astme kohtu sekretariaadile, mis on pädev asutus (nagu on sätestatud direktiivi artikli 6 lõigetes 1 ja 2).

Seonduvad lingid

Ateena advokatuur

Tööhõive-, sotsiaalkaitse- ja sotsiaalhoolekandeministeerium

Tarbijakaitse ombudsman

Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium

Kreeka vahenduse ja vahekohtumenetluse keskus

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.