Vahendus ELi liikmesriikides

Malta

Kas ei oleks parem kohtusse minemise asemel lahendada vaidlused vahendamise abil? Vahendus on alternatiivne vaidluste lahendamise vorm, mille puhul vahendaja aitab pooltel kokkuleppele jõuda. Nii Malta valitsus kui ka õiguspraktikud teavad vahendamise eeliseid väga hästi.

Sisu koostaja:
Malta

Kellega ühendust võtta?

Vahenduse eest vastutav riigiasutus Maltal on Malta vahenduskeskus, mis loodi 2004. aasta vahendusseaduse 474. peatüki alusel. Vaidluse pooled võivad pöörduda oma vaidlusega või nende vaidlus võidakse suunata vahenduskeskusesse, et see seal vahendaja abiga lahendada.

Keskusega saab ühendust võtta, kui pöörduda Malta vahenduskeskuse sekretäri poole aadressil 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Samuti võib helistada telefonil +356 2327 9220 või saata kirja e-posti aadressil info@mediation.mt.

Keskus annab vaidluse pooltele keskuselt nõuetekohase akrediteeringu saanud vahendajate nimekirja ja palub neil valida nimekirjast kõigi jaoks vastuvõetava vahendaja. Kui pooled ei jõua kõigile sobiva vahendaja valimisel kokkuleppele, määrab keskus vahendajaks isiku, kelle nimi on heakskiidetud vahendajate nimekirjas järgmine.

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahenduse kasutamine on lubatud tsiviil-, pere-, sotsiaal-, kaubandus- ja tööstusküsimusi käsitlevate vaidluste korral. Olgu märgitud, et perevahenduse all mõeldakse teatavate perekondlike vaidluste, näiteks pärimisvaidluste või pereettevõttest tulenevate vaidluste lahendamist. See ei hõlma lahuselu ega abielulahutust, mis kuuluvad tsiviilkohtu pädevusse (perekonnasjade kolleegium) ja mida reguleerivad eriõigusaktid.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahendus on vabatahtlik menetlus. Siiski võivad menetluse pooled taotleda kohtult ühiselt menetluse peatamist selleks ajaks, kuni nad püüavad vaidlust lahendada vahenduse abil. Lisaks võib kohus omal algatusel menetluse peatada ja anda pooltele korralduse lahendada vaidlus vahenduse abil. Olgu aga märgitud, et vahendus on pereküsimusi käsitlevate kohtuasjade puhul kohustuslik, eelkõige nende kohtuasjade puhul, mis käsitlevad lahuselu, suhtlemist lastega, laste hooldust ja eestkostet ning laste ja/või abikaasade ülalpidamist.

Malta vahenduskeskusel on tegevusjuhend, mida vahendajad peavad vahendusmenetluses järgima.

Juhend sisaldab ka nende järgimisega seotud meetmeid. Näiteks annab see keskuse nõukogule õiguse võtta distsiplinaarmeetmeid vahendajate vastu, kelle käitumine ei vasta juhendi põhimõtetega kehtestatud käitumisele. Juhendi sätteid rikkunud või ebasobivalt käitunud vahendajate nimed eemaldatakse vahendajate nimekirjast ajavahemikuks, mida nõukogu peab sobivaks.

Teave ja koolitus

Vahendajate tegevusjuhendi kohaselt peaksid vahendajad aktiivselt jälgima haridus- ja koolitusvõimalusi, mis edendavad vahendamisoskuste täiustamist, ja kasutama sellised võimalused ära. Malta vahenduskeskus korraldab aeg-ajalt vahendajatele koolituskursusi. Esimesed kursused vahendusoskuste teemal toimusid 2008. aasta juulis. 16.–18. aprillini 2009. aastal toimus teine kursus, milles keskenduti vahendusoskustele seoses lahuselu psühholoogiliste, sotsiaalsete ja õiguslike aspektidega.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Tasude suurus on reguleeritud 2008. aasta õigusliku teatise 309 punktidega 2 ja 4, mida on muudetud 2020. aasta õigusliku teatisega 365 (vt täiendav õigusakt 474.01).

Perekonnaasjade kohtuga seotud vahendusmenetluses võivad pooled vastastikusel kokkuleppel valida vahendaja justiitsministri selleks otstarbeks määratud isikute nimekirjast (sel juhul kannavad pooled vahenduskulud ise) või teise võimalusena määrab kohus rotatsiooni korras justiitsministri määratud isikute nimekirjast vahendaja, kes tegutseb kohtu määratud vahendajana (sel juhul tasub vahendajate tasud tsiviilkohtute ja vahekohtute sekretariaat).

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Vastavalt direktiivile 2008/52/EÜ peab olema võimalik taotleda vahendamise tulemusel sõlmitud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramist. 2004. aasta vahendusseadust muudeti 2010. aasta seadusega nr IX peamiselt piiriüleseid vaidlusi reguleeriva direktiivi sätete ülevõtmiseks, laiendades nende kohaldamisala ka riigisisestele juhtumitele.

Seotud lingid

Malta vahenduskeskus

2004. aasta vahendusseadus, Malta

Direktiiv 2008/52/EÜ

Viimati uuendatud: 19/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.