Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendus ELi liikmesriikides

Malta

Kas ei oleks parem kohtusse minemise asemel lahendada vaidlused vahendamise abil? Siin on tegemist vaidluste alternatiivse lahendamise variandiga, kus vahendaja aitab pooltel kokkuleppele jõuda. Nii Malta valitsus kui ka juristid teavad vahendamise eeliseid väga hästi.

Sisu koostaja:
Malta

Kellega ühendust võtta?

Vahenduse eest vastutav riigiastutus Maltal on Malta Vahenduskeskus, mis loodi 2004. aasta vahendusseaduse 474. peatüki alusel. Vahenduskeskus on foorumiks, kuhu vaidluse pooled võivad pöörduda või kuhu neid suunata, et oma vaidlus lahendada vahendaja abiga.

Keskusega saab ühendust võtta, pöördudes sekretäri poole aadressil Malta Vahenduskeskus, Justiitstalitus, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Samuti võite helistada telefonil +356 2125 1110 või saata kirja e-posti aadressil mediation.mjha@gov.mt

Keskusest antakse pooltele keskuse poolt nõuetekohaselt volitatud vahendajate nimekiri ning palutakse sealt valida mõlemale poolele sobiv vahendaja.

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahenduse kasutamine on lubatud tsiviil-, pere-, sotsiaal-, kaubandus- ja tööstusküsimusi käsitlevate vaidluste korral.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahendus on vabatahtlik menetlus. Siiski võivad mis tahes menetluse pooled taotleda kohtult ühiselt menetluse peatamist selleks ajaks, kui nad püüavad vaidlust lahendada vahenduse abil. Lisaks võib kohus omal algatusel menetluse peatada ja suunata pooled lahendama vaidlust vahenduse abil. Kuid tuleb märkida, et vahendus on pereküsimusi käsitlevate kohtuasjade puhul kohustuslik, eelkõige nende kohtuasjade puhul, mis käsitlevad lahuselu, suhtlemist lastega, laste hooldust ja eestkostet ning laste ja/või abikaasade ülalpidamist.

Malta Vahenduskeskusel on tegevusjuhend, mida vahendajad peavad järgima vahendusmenetluse jooksul.

Juhend sisaldab sisemisi meetmeid, mida järgida. Näiteks on juhendis sätestatud, et keskuse nõukogul on volitused alustada distsiplinaarmenetlust iga vahendaja suhtes, kelle käitumine ei vasta juhendi põhimõtetega kehtestatud käitumisele, ning et juhendi sätteid rikkunud või kõlvatult käitunud vahendajate nimed kõrvaldatakse vahendajate nimekirjast ajavahemikuks, mida nõukogu peab sobivaks.

Teave ja koolitus

Malta vahenduskeskus korraldab aeg-ajalt vahendajate koolituskursusi. Esimesed sellelaadsed kursused vahendusoskuste teemal peeti 2008. aasta juulis. 16.–18. aprillini 2009. aastal toimus teine kursus, mille eesmärk oli anda lahuselu psühholoogilistele, sotsiaalsetele ja õiguslikele aspektidele suunatud vahendusoskusi.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Tasutariifid on reguleeritud 2008. aasta õigusliku teadaande 309 punktidega 2 ja 4.

Perevahenduse korral võivad pooled vabalt valida vahendaja (volitatud vahendajate nimekirjast) ja kanda vastavad kulud ise või määrab kohtusekretär vahenduskeskuse edastatud nimekirjast vahendaja rotatsiooni alusel. Viimasel juhul kannab kulud kohus.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Vastavalt direktiivile 2008/52/EÜ peab olema võimalik taotleda vahendamise tulemusel sõlmitud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramist. Liikmesriigid teavitavad kohtuid või teisi asjaomaseid pädevaid asutusi sellistest taotlustest.

Käimas on muudatuste tegemine Malta 2004. aasta vahendusseadusesse, eesmärgiga viia sisse eeltoodud sätted.

Seotud lingid

Malta vahenduskeskus

Malta 2004. aasta vahendusseadus

Direktiiv 2008/52/EÜ

Viimati uuendatud: 19/08/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.