Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendus ELi liikmesriikides

Holland

Miks mitte proovida lahendada oma vaidlused kohtussemineku asemel vahenduse kaudu? Tegemist on alternatiivse vaidluste lahendamise meetmega, mille raames vahendaja abistab vaidluse pooli eesmärgiga jõuda kokkuleppele. Madalmaade valitsus ja kohtupraktikud teavad vahenduse eeliseid.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kellega ühendust võtta?

Madalmaade vahendusinstituut on sõltumatu asutus, mille eesmärk on suurendada Madalmaades teadlikkust vahendusest ja parandada vahendusteenusele esitatavaid nõudeid. Selleks on instituut töötanud välja terve rea näidiseid ja eeskirju.

Instituut haldab ka riiklikku vahendajate registrit, millesse on kantud vaid kvalifitseeritud vahendajad. Registreeritud vahendajad on läbinud instituudi heakskiidetud vahendajate baaskoolituse ning sooritanud teooriaeksami ja läbinud hindamise. Registreeritud vahendajad peavad ajakohastama oma teadmisi ja oskusi. Instituut kontrollib seda. Registriga saab tutvuda aadressil: Madalmaade vahendusinstituudi vahendajate register.

Nimetatud veebisait pakub ka sõltumatut teavet vahenduse ja vahendajate kohta Madalmaades. Saidil saate teavet otsida vastavalt oma huvidele ja eelistustele, kasutades isiklike vajaduste alusel paika pandud kriteeriume. Näiteks saate otsida kindlale valdkonnale spetsialiseerunud vahendajat.

Vahendusinstituudi aadress on Westblaak 150, 3012 KM, Rotterdam. Postiaadress on P.O. Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Telefon: 010 - 201 23 44, faks: 010 - 201 23 45, e-mailinfo@nmi-mediation.nl

Vahendajad saavad end registreerida vahendusinstituudis ning peavad seejärel järgima vahendajate tegevusjuhendit. Registreerimine on vabatahtlik (nagu ka tegevusjuhendi järgimine), kuid vahendajad, kes soovivad osaleda Madalmaade tasuta õigusabi süsteemis või kasutada kohtupoolset suunamist, peavad end vahendusinstituudis registreerima ning saama akrediteeringu ja läbima hindamise.

Madalmaad on loonud kohtu kaudu suunatava vahenduse süsteemi, mida tuntakse hollandi keeles kui Mediation naast rechtspraak. See tähendab, et asja arutav ringkonna- või apellatsioonikohus teavitab menetlusosalisi võimalusest kasutada vahendust. Kohus võib teha seda kirjalikult, saates pooltele kirja teabelehe, vahenduse hindamislehe ja vastusevormiga. Samuti võib kohtunik teatada istungil, et konkreetse kohtuasja puhul on lubatud kasutada vahendust ja teha pooltele ettepanek vahendust kasutada.

Pooled võivad ka omal algatusel vahendusega tegeleva kantseleitöötaja poole pöörduda. Igal ringkonna- ja apellatsioonikohtul on selline kantseleitöötaja, kes vastab poolte küsimustele, teavitab teisi menetlusosalisi ettepanekust kasutada vahendust, aitab pooltel otsida sobiv vahendaja ja korraldada esimese kohtumise.

Lisateavet sel teemal võib saada järgmistest asutustest:

  • Juriidiliste teenuste infoliin (Het Juridisch Loket) P.O. Box 487, 3500 AL Utrecht. tel: 0900-8020 (0,10 eurot minutis).
  • Õigusabi nõukogu (Raad voor Rechtsbijstand) in Utrecht: Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht, P.O. Box 24080, 3502 MB Utrecht. tel: 088-7871012 (registreerimisosakond).

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendamine on alati lubatud ja kõige rohkem leiab see kasutust tsiviil- ja avaliku õiguse valdkonnas.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahenduse kasutamine on täiesti vabatahtlik. Vahendajatele on olemas tegevusjuhend.

Teave ja koolitus

Madalmaade vahendusinstituut pakub teavet vahenduse kohta ning registreerib vahendajaid.

Vahendusinstituut pakub ka sõltumatut kvaliteeditagatist seoses üleriigilise vahenduse ja üleriigiliste vahendajatega ning tema hallata on avalik vahendajate register.

Vahendusinstituudis registreeritud vahendajad on koolitatud ja kvalifitseeritud tegutsema vahendajatena vastavalt instituudi vahenduseeskirjadele. Nad järgivad instituudi kvaliteeditagamise süsteemi.

Vahendajad, kes soovivad end instituudi registrisse kanda, peavad täitma kaks põhinõudmist:

  • vahendusinstituudi akrediteeritud vahenduskoolituse edukas läbimine;
  • asjakohaste teadmiste hindamise läbimine.

Vahendusinstituut on akrediteerinud terve rea vahendajakoolitusega tegelevaid õppeasutusi. Nende koolitusprogrammid varieeruvad kuuepäevastest baaskursustest kuni 20 päeva ja kauem kestvate kursusteni. Neist koolitusprogrammidest ühe edukas läbimine on üks kahest eeltingimusest vahendusinstituudi vahendajate registrisse kandmiseks.

Asjakohaste teadmiste hindamine on teine eeltingimus registrisse kandmiseks. Madalmaade valitsus koostab statistikat vahenduse kohta (kokkuvõte inglise keeles).

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Tsiviilvaidluste lahendamisel ei pakuta vahendust tasuta.

Kulud olenevad juhtumi liigist. Mõningate asjade puhul on menetlus keeruline, aeganõudev ja seega kulukam. Kohati palutakse pooltel kaasata vahendusse eriteadmistega advokaadid. Esineb ka juhtumeid, kus vahendaja poole suunamise korral lahendasid pooled erimeelsused ise, mis näitab seda, et vahendus võib aidata ennetada vaidluse eskaleerumist.

Kui pooltel on piisavalt rahalisi vahendeid, peavad nad kandma vahendusega kaasnevad kulud ise. Riigi rahastatava juristi või vahendaja kasutamiseks on sissetuleku künnis:

  • abielupaaride, registreeritud partnerite või elukaaslaste puhul: 35 200 eurot aastas.
  • üksikute isikute puhul: 24 900 eurot aastas.

Lisaks neile rahalistele piirangutele ei ole õigusabi kättesaadav ka pooltele, kellel vara ületab teatud väärtuse, mis tingib selle teatavakstegemise maksuametile. See hõlmab teist kodu, muud kinnisvara, sääste, sularahasääste, varasid jne. Konkreetne väärtus abielupaaride, registreeritud partnerite või elukaaslaste puhul määratakse kindlaks riikliku maksuameti esitatud andmete alusel.

Kui poolte rahalised vahendid jäävad allapoole kohaldatavat künnist, kannab riik osa advokaadi või vahendaja kasutamise kuludest. Riik ei maksa kunagi siiski kogu summat. Iga pool peab andma oma rahalise panuse. See on 51 eurot kuni 4 tunni kohta ning 102 eurot enam kui viie tunni kohta (vahenduse kohta, mitte poole kohta). Advokaadi kulud on suuremad. Esitatud summad on vaid soovituslikud ega ole õiguslikult siduvad. Täpsed summad on esitatud õigusabi nõukogu veebisaidil.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Direktiivi 2008/52/EÜ kohaselt on vaidluse pooltel võimalik taotleda vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe sisu täidetavaks tunnistamist. Liikmesriigid esitavad andmed kohtute ja teiste selliste asutuste kohta, kes on pädevad vastu võtma sellekohaseid taotlusi. Täpsemat teavet direktiivi rakendamise praeguse seisu kohta saab õigusabi nõukogult.

Lingid

Madalmaade vahendusinstituut

Viimati uuendatud: 11/04/2013

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.