Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendus ELi liikmesriikides

Holland

Vahendus tähendab seda, et pooled lahendavad omavahelise konflikti koos, sõltumatu vahendaja juhendamisel. Sellel kohtuvälisel vaidluste lahendamise viisil on mitu eelist. Sageli on vahenduse kasutamine lühikese aja jooksul vajalik, see aitab vältida pikaleveninud ja kulukaid menetlusi. Vahendus aitab säilitada pooltevahelisi suhteid, sest nad püüavad vabatahtlikult leida lahendust.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kellega ühendust võtta?

Madalmaades on mitu vahendajate registrit. Madalmaade vahendajate liit (Mediatorsfederatie Nederland) haldab vahendajate registrit (Register van Mediators, varem NMI-register). Madalmaade vahendajate liit on ühendus, mis ühendab Madalmaade suurimaid vahendajate ühendusi. Madalmaade vahendajate liidu registrisse kantakse ainult need vahendajad, kes vastavad põhjalikult kaalutud kvaliteedikriteeriumidele. Madalmaade valitsus kohaldab Madalmaade vahendajate liidu nõudeid tasuta õigusabi valdkonnas tegutsevate vahendajate registri (õigusabiameti register) koostamiseks. Lisaks sellele on olemas ka ADRi rahvusvaheline register.

Vahendajate liidu aadress:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

postiaadress:
Westblaak 21499
3001 KM Rotterdam

Telefon: 010 - 201 23 44
E-posti aadress: info@mediatorsfederatienl.nl

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendamine on alati lubatud ja kõige rohkem leiab see kasutust tsiviil- ja avaliku õiguse valdkonnas. Juba mitu aastat on olnud võimalik vahendust kasutada ka kriminaalõiguse valdkonnas.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahendus on vabatahtlik. Vahenduses osalevad pooled ei ole seadusega kohustatud vahenduskokkulepet allkirjastama. See kokkulepe sisaldab näiteks kokkuleppeid konfidentsiaalsuse ja poolte esindatuse kohta. Kui pooled kasutavad Madalmaade vahendajate liidu vahendaja teenust, peavad nad Madalmaade vahendajate liidu 2017. aasta määruse kohaselt allkirjastama vahenduskokkuleppe.

Madalmaade vahendajate liidu vahendaja peab järgima Madalmaade vahendajate liidu käitumisjuhendit ja vahendusmäärust Kaebuse vahendaja tegevuse kohta saate esitada vahendustegevuse kvaliteedi ühingule (Stichting Kwaliteit Mediators).

Teavitamine ja koolitus

Selleks et vahendaja kantaks vahendajate registrisse, peab ta olema läbinud vahendustegevuse tunnustatud põhikoolituse, sooritanud teooriaeksami ja läbinud hindamise ning esitama hea maine tunnistuse (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Samuti peab ta oma erialaseid teadmisi iga kolme aasta järel ajakohastama. Ta peab osalema vähemalt üheksas vahendusmenetluses, mille kogukestus on vähemalt 36 tundi, ning viima aastas lõpule vähemalt kaks vahendusmenetlust, mille kogukestus on vähemalt 8 tundi. Üheksast vahendusmenetlusest, mis tuleb lõpule viia kolme aasta jooksul, vähemalt kolm tuleb lõpetada kirjaliku kokkuleppega. Üheksast vahendusmenetlusest, mis tuleb lõpule viia kolme aasta jooksul, peavad kuni kolm vahendusmenetlust olema ühised menetlused. Lisaks sellele peab vahendaja kolme aasta jooksul koguma 48 punkti täienduskoolituse eest ja osalema vastastikuses juhendamises. Samuti peab iga vahendaja iga kolme aasta järel osalema vastastikuses hindamises. Selle käigus hindab sõltumatu ja erapooletu kolleeg seda, kas vahendusteenus vastab keskmisele tasemele, mida selle elukutse esindajalt oodatakse. Seega esitavad Madalmaad vahendajate registrisse kantud vahendajatele rangeid kvaliteedinõudeid.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Vahendaja tunnitasu varieerub. Lisaks töökogemusele on olulised ka vahendaja ametialane taust ja töövaldkond. Seetõttu on mõistlik vahendajalt enne küsida, kui suur on tunnitasu ja millised lisakulud võivad tekkida. Vahendaja peab oma tegevusega seotud kulusid alati täpsustama. Lisaks sellele sõltuvad vahendusmenetluse kulud selle kestusest ja sellest, kui mitu korda vahendajaga nõu peetakse. Keskmiselt on vahendaja tunnitasu 150 eurot (ilma käibemaksuta).

Kui Te ei suuda tasuda vahendaja tasu, võite teatavatel tingimustel saada toetust õigusnõustamisega seotud kulude katteks. Kui Teil on õigus tasuta õigusabile, peate maksma ainult omaosaluse. Omaosaluse suurus sõltub sissetulekust vara väärtusest.

Lisateavet vahenduse kulude kohta leiate siit.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Seaduse kohaselt on vaidluse pooltel võimalik taotleda vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe sisu täidetavaks tunnistamist.

Seotud lingid

Madalmaade lepitajate liit

Vahendusega kaasnevad kulud

Madalmaade vahendajate liidu 2017. aasta määrus

Viimati uuendatud: 14/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.