Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendus ELi liikmesriikides

Portugal

Miks ei võiks kohtusse pöördumise asemel lahendada vaidlused vahenduse teel? See on vaidluste kohtuvälise lahendamise meede, mille puhul vahendaja aitab vaidluse pooltel kokkuleppele jõuda. Nii valitsus kui ka õigusvaldkonna spetsialistid teavad vahenduse eeliseid.

Sisu koostaja:
Portugal
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kellega te peaksite ühendust võtma?

Portugalil on keskne valitsusasutus, mis vastutab vahendustegevuse reguleerimise eest. Selleks on õiguspoliitika peadirektoraat (Direção-Geral da Política de Justiça).

Nimetatud peadirektoraat on justiitsministeeriumi osakond, mis asub järgmisel aadressil:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lissabon.

Kontaktandmed:

  • E-post: correio@dgpj.mj.pt.
  • Telefon: (+351) 2 1792 4000.
  • Faks: (+351) 2 1792 4048 või (+351) 2 1792 4090.

Peadirektoraadi veebisaidil on olemas enamik riiklikke vahendusteenuseid käsitlevast teabest ning samuti teave vaidluste kohtuvälise lahendamise muude viiside kohta.

Sellelt veebisaidilt ei leia te teavet selle kohta, kuidas vahendajat leida, kuigi seal on esitatud vahendajate nimekiri. Kui vastavalt riiklikku vahendamist reguleerivatele eeskirjadele on otsustatud kasutada vahendaja teenuseid, toimub vahendaja valimine automaatselt.

Portugalis puuduvad vahenduse valdkonnas tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid. Siiski on olemas eraõiguslikud ühingud, mis osutavad vahendusteenuseid ja pakuvad vahendajate väljaõpet.

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahenduse kasutamine on lubatud erinevates valdkondades.

Portugalis on vastu võetud meetmed, mille abil edendada vahenduse kasutamist konkreetsetes õigusvaldkondades, nimelt perekonna- ja tööõiguse asjades ning kriminaal-, tsiviil- ja kaubandusasjades.

Perekonna- ja tööõiguse asjade ning kriminaalasjadega seotud vahenduse jaoks on oma struktuurid ja neis valdkondades tegutsevad spetsialiseerunud vahendajad. Vahendus tsiviil- ja kaubandusasjades toimub kohtumenetluse osana väikesemaid kohtuvaidlusi käsitlevates kohtutes (Julgados de Paz – rahukohtud).

Vahendus võib toimuda ka väljaspool eelnevalt nimetatud kohtute pädevust ning seda tuntakse üldjuhul kohtuvälise vahendusena. Kuid seda liiki vahenduse puhul ei järgita sellist menetlust, nagu rahukohtute pädevusse kuuluvate asjade puhul, sest kui kohtuvälise vahenduse tulemusel kokkuleppele ei jõuta, ei saa seda protsessi jätkata kohtus kohtuotsuse saamiseks, nagu seda tehakse rahukohtute pädevusse kuuluva tsiviil- ja kaubandusasjadega seotud vahenduse puhul.

Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahenduse kasutamine on täiesti vabatahtlik.

Portugalis puudub vahendajate riiklik tegevusjuhend. Vahendajad tegutsevad vastavalt vahendajate Euroopa tegevusjuhendile ning teatavad õigus- ja haldusstruktuurid määravad kindlaks nende tegevuse ja kutsealal tegutsemise tingimused. On olemas vahenduskohtumiste läbiviimise suunised, meetodid, mida võib kasutada konstruktiivse suhtluse saavutamiseks või pooltega kontakti saamiseks ning viis, kuidas vahendajad võivad välja pakkuda lahendusi.

Vahendajate tegevuse üle teostab järelevalvet riiklik vahendussüsteem. Kontroll sõltub valdkonnast, kus vahendajad töötavad. Riiklikus süsteemis on olemas vahendustegevust kontrolliv järelevalvekomitee. Vahendajate koolitamisel kohaldatavate kriteeriumide eesmärk on kinnistada Euroopa tegevusjuhendis sätestatud eetikat ja põhimõtteid.

Igas vahenduse valdkonnas – perekonna- ja tööõiguse asjad, kriminaalasjad, tsiviilasjad ja kaubandusasjad – on olemas konkreetne õigusraamistik, mis sisaldab vahendussuuniseid.

Praegu püütakse riikliku vahendussüsteemi abil, sealhulgas rahukohtutes (Julgados de Paz) tsiviil- ja kaubandusasjades toimuva vahenduse abil lahendada vaidlusi üksnes Portugalis, kasutades Portugali õigusaktides sätestatud menetlusi ja meetodeid.

Teave ja koolitus

Teavet võib leida õiguspoliitika peadirektoraadi veebisaidi vahendust käsitlevalt lehelt.

Portugalis kogutakse statistikat vahendusmenetluse kasutamise kohta. Õiguspoliitika peadirektoraat säilitab andmeid algatatud vahendusmenetluste arvu, kokkuleppega lõppenud või ebaõnnestunud menetluste arvu ja iga menetluse kestuse kohta.

Portugalis ei ole riiklikku vahendajate koolitusasutust ja vahendajaid koolitavad eraõiguslikud isikud. Need koolitused peab heaks kiitma Portugali justiitsministeerium. Heakskiidu saamiseks peab koolitus hõlmama teataval arvul õppetunde, tuleb kasutada teatavaid õpetamismeetodeid ja konkreetse sisuga programmi, mis on kooskõlas asjakohaste õigusaktidega.

Eraõiguslikud organid, kes koolitavad õiguspoliitika peadirektoraadi koostatud nimekirja lisamist taotlevaid vahendajaid, peavad vastama koolituskriteeriumidele. Koolitusprogrammiga tagatakse, et vahendajad suudavad lahendada ja on pädevad lahendama vahendusmenetluse kaudu perekonna- ja töövaidlusi ning kriminaal- ja tsiviilvaidlusi.

Kui palju vahendus maksab?

Kui kohus otsustab kasutada vahendust perekonnavaidluste puhul kooskõlas lapse eestkostet käsitleva seaduse artikli 147 punktiga C, siis tasu ei nõuta. Vahendus on tasuline eranditult kõigi muude juhtumite puhul, välja arvatud selliste juhtumite puhul, kus antakse õigusabi.

Kui vahendus toimub poolte algatusel, on kulu vaidluse esemest sõltuvalt järgmine:

  • vahendus perekonnavaidlustes: iga pool peab tasuma 50 eurot;
  • vahendus kriminaalasjades: tasu ei tule maksta, kui vahendust taotleb prokurör või vahendust soovivad kasutada süüdistatav ja kannatanu;
  • vahendus töövaidlustes: iga pool peab tasuma 50 eurot;
  • vahendus tsiviil- ja kaubandusasjades: iga pool peab tasuma 25 eurot (seda liiki vahendus toimub rahukohtutes ning sel juhul tuleb tasu maksta siis, kui jõutakse kokkuleppele).

Kui vahendusprotsessiga seotud tasusid peavad maksma rahalistes raskustes olevad isikud, võivad nad taotleda õigusabi ning pädev asutus (sotsiaalkindlustusasutused – Instituto de Segurança Social) võib nad vabastada tasu maksmisest.

Kasulikud lingid

Õiguspoliitika peadirektoraat

Väiksemaid kohtuvaidlusi käsitlevate kohtute järelevalvenõukogu

Viimati uuendatud: 04/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.