Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Vahendus ELi liikmesriikides

Slovakkia

Miks mitte lahendada vaidlused kohtussemineku asemel lepitusmenetluse kaudu? Lepitusmenetlus on vaidluste alternatiivse lahendamise meede, lepitaja aitab pooltel kokkuleppele jõuda. Slovakkia valitsus ja kohtuvaldkonna ametnikud mõistavad lepitusmenetluse kasutamise eeliseid.

Sisu koostaja:
Slovakkia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Kellega ühendust võtta?

Slovakkia justiitsministeeriumi veebisaidil onvahendust käsitlev osa, mis on kättesaadav üksnes slovaki keeles.

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendust kirjeldatakse vahendust ja teatavate seaduste muutmist käsitlevas seaduses nr 420/2004, mida on muudetud ja mis käsitleb:

  • vahenduse läbiviimist;
  • vahenduse peamisi põhimõtteid ning
  • vahenduse korraldust ja mõju.

Nimetatud seadust kohaldatakse konfliktide puhul, mis tulenevad tsiviil-, perekonna- ja tööõiguse ning ärilepingutega reguleeritud suhetest.

Vahendus on väljaspool kohut toimuv menetlus, mille käigus vahendaja püüab lahendada lepingulistest või muudest õigussuhetest tulenevat konflikti. See on menetlus, mille puhul vaidluse kahte või enamat osalist abistab vaidluse lahendamisel vahendaja.

Seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse eeskirjad) § 99 lõike 1 kolmandas lauses, mida on muudetud, on sätestatud: „Kui kohtuasja asjaolud võimaldavad, võib kohus enne esimest istungit ja menetluse käigus kutsuda pooli üles võtma osa teavitavast kohtumisest vahendajate registrisse kantud vahendajaga, et püüda lahendada vaidlus vahenduse kaudu.”

Teave ja koolitus

Slovakkia justiitsministeeriumi veebisaidil olevas vahendust käsitlevas osas on esitatud teave vahenduse kohta slovaki keeles. Lisateave on kättesaadav Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaidil.

Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?

Vahendus on tasuline teenus. Vahendaja tasu on igal üksikjuhtumil erinev ja põhineb tavaliselt tunnitasul või kindlal summal. Vahendus on äritegevus ja selle kulusid ei saa eelnevalt kindlaks määrata.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Direktiiviga 2008/52/EÜ võimaldatakse vaidluse osalistel taotleda vahenduse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe täitmisele pööramist. Liikmesriigid teatavad sellest kohtutele ja teistele ametiasutustele, kes on pädevad kõnealuseid taotlusi saama.

Vahendus on Slovakkias mitteametlik, vabatahtlik ja konfidentsiaalne menetlus konfliktide lahendamiseks väljaspool kohut vahendaja kaudu. Vahenduse eesmärk on jõuda kokkuleppele, mis oleks vastuvõetav mõlemale poolele.

Vahendusmenetluse tulemusena saavutatud kokkulepe peab olema kirjalik. Seda kohaldatakse eelkõige kokkuleppe poolte suhtes ning kokkulepe on pooltele siduv. Kokkuleppe alusel võib õigustatud pool esitada avalduse otsuse täitmiseks või vara arestimiseks, kui kokkulepe on

  • sõlmitud notariaalselt;
  • kiidetud heaks kui kohtulik lepitus arbitraažiorgani poolt.

Kui vahenduse käigus kokkulepet saavutada ei õnnestu, võib jätkata vaidluse lahendamist kohtus.

Lingid

Slovakkia justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 18/05/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.