Vahendus ELi liikmesriikides

Slovakkia

Miks mitte proovida lahendada oma vaidlusi kohtusse mineku asemel vahenduse abil? See on vaidluse kohtuvälise lahendamise viis, mille puhul vahendaja aitab vaidluse pooltel kokkuleppele jõuda. Nii Slovakkia valitsus kui ka õiguspraktikud on teadlikud vahenduse eelistest.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Kellega ühendust võtta?

Slovaki justiitsministeeriumi veebisaidil on vahendust käsitlev rubriik, mis on kättesaadav ainult slovaki keeles.

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?

Vahendusmenetluse käiku on kirjeldatud vahendusmenetluse seaduses nr 420/2004, millega muudetakse mitut õigusakti, milles on sätestatud

  • kuidas vahendamine toimub,
  • vahendamise aluspõhimõtted ning
  • vahenduse korraldus ja mõju.

Seadust kohaldatakse tsiviil-, perekonna-, ärilepinguõiguse ja tööõiguse teemaliste vaidluste suhtes.

Vahendus on kohtuväline menetlus, milles pooled lahendavad vahendaja abil vaidlust, mis puudutab nendevahelisi lepingulisi või muid õiguslikke suhteid. See on menetlus, mille käigus kaks või enam vaidluse poolt lahendavad selle vahendaja abiga.

Seaduse nr 160/2015 (muudetud tsiviilvaidluse menetluse seadustik) § 170 lõikes 2 on sätestatud: „Kui see on võimalik ja asjakohane, püüab kohus vaidluse lahendada kompromissiga või soovitab pooltel püüda jõuda kompromissini vahendamise teel“.

Teave ja koolitus

Slovaki justiitsministeeriumi veebisaidi vahendust käsitlev rubriik sisaldab vahendusteavet slovaki keeles. Lisateabe saamiseks külastage palun Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku veebisaiti.

Millised on vahendamisega kaasnevad kulud?

Vahendus on tasuline teenus. Vahendaja tasu on individuaalne ja põhineb tavaliselt tunnitasul või kindlaksmääratud lõivul. Vahendus on äritegevus ja kindlaksmääratud kulusid ei ole.

Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?

Direktiiv 2008/52/EÜ võimaldab vahenduse tulemusel sõlmitud kirjaliku kokkuleppe pooltel taotleda kokkuleppe sisu täitmisele pööramistLiikmesriigid teavitavad kohtuid ja teisi asjaomaseid pädevaid asutusi sellistest taotlustest.

Vahendus on mitteametlik, vabatahtlik ja konfidentsiaalne protsess vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks vahendaja abiga. Vahenduse eesmärk on jõuda mõlemaid pooli rahuldava kokkuleppeni.

Vahendusmenetlusest tulenev kokkulepe peab olema kirjalik. See kehtib eelkõige kokkuleppe osalistele ja on neile siduv. Selle kokkuleppe alusel võib õigustatud isik taotleda otsuse kohtulikku täitmist või selle otsusele lisamist, kui kokkulepe on

  • vormistatud notariaalse aktina;
  • selle on kinnitanud kokkuleppena kohus või vahekohus.

Kui vahendusmenetluses kokkulepet ei saavutata, võib asja lahendada kohtus.

Seotud lingid

Slovaki Vabariigi justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 19/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.