Sovittelu EU-maissa

Bulgaria

Kannattaisiko riita pyrkiä ratkaisemaan sovittelulla tuomioistuinkäsittelyn sijasta? Sovittelu on vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, jossa sovittelija auttaa riidan osapuolia pääsemään sopimukseen. Bulgarian viranomaiset ja oikeusalan toimijat ovat tietoisia sovittelun eduista.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Bulgarian oikeusministeriö on perustanut sovittelijarekisterin, joka on osa keskusrekisteriä, johon kuuluvat yleishyödyllisiä julkisia palveluja tarjoavat voittoa tuottamattomat yhteenliittymät.

Oikeusministeriön internet-sivustolla on

Millä aloilla sovittelua voi käyttää ja/tai sen käyttö on yleistä?

Sovittelua voi käyttää monilla oikeuden aloilla. Niitä ei ole lainsäädännöllä säännelty tai rajoitettu. Tähän mennessä useimmat rekisteröidyt sovittelijat ovat erikoistuneet kaupallisen alan tai yritystoiminnan sovitteluun.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Sovittelu on täysin vapaaehtoista. Vaikka sovittelu on vaihtoehtoinen keino ratkaista riita panematta vireille oikeuskäsittelyä, se ei ole edellytys tuomioistuinkäsittelyn aloittamiselle.

Sovittelijoita koskevia erityisiä menettelysääntöjä ei ole. Eettisiä sääntöjä sisältyy kuitenkin sovittelua koskevaan lakiin ja 15. maaliskuuta 2007 annettuun asetukseen N:o 2, jossa säädetään sovittelua tarjoavien organisaatioiden hyväksymisedellytyksistä ja -menettelystä.

Tiedottaminen ja koulutus

Sovittelijakoulutusta antavat yksityissektorin organisaatiot.

Koulutusseminaareissa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa oikeudelliset menettelyt, sovittelijoiden toimintaa koskevat eettiset säännöt ja sovittelua koskevassa laissa sekä 15. maaliskuuta 2007 annetussa asetuksessa N:o 2 säädetty menettely.

Paljonko sovittelu maksaa?

Sovittelu on maksullista. Sovittelija ja osapuolet sopivat maksusta keskenään.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivin 2008/52/ЕY (jossa kannustetaan ja helpotetaan sovittelun käyttöä vaihtoehtoisena riidanratkaisumuotona rajatylittävissä riita-asioissa EU:ssa) mukaisesti sovittelun tuloksena syntyneen kirjallisen sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuutta täytyy voida pyytää.

Direktiivin 2008/52/ЕY säännökset, jotka koskevat sovittelun tuloksena syntyneen sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuutta, on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä sovittelua koskevalla lailla.

Jäsenvaltiot ilmoittavat tästä tuomioistuimille ja muille viranomaisille, joilla on toimivalta kyseisten pyyntöjen vastaanottamiseen.

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.