Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: unkari.
Swipe to change

Sovittelu EU-maissa

Unkari

Tuomioistuinkäsittelyn sijaan riita-asia kannattaa ratkaista sovittelemalla. Kyseessä on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino (alternatív vitarendezés), jossa sovittelija (közvetítő) auttaa asianosaisia pääsemään sovintoon. Unkarissa sekä viranomaiset että oikeusalan ammattilaiset tuntevat hyvin sovittelun edut.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Sovittelusta vuonna 2002 annetun lain LV mukaan oikeus- ja lainvalvontaministeriö vastaa sovittelijoiden ja sovittelijoita palkkaavien oikeushenkilöiden rekisteröinnistä.

Sovittelijoiden ja sovittelijoita palkkaavien oikeushenkilöiden rekisteri on saatavissa oikeus- ja lainvalvontaministeriön verkkosivustolla (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapja).

Sivustolla annetaan käyttäjille yleisiä tietoja. Sovittelijoita on mahdollisuus hakea nimen, erikoisalan, kielitaidon ja sen läänin perusteella, jossa toimisto sijaitsee. Oikeushenkilöitä voi hakea nimen, läänin ja nimilyhenteen perusteella.

Samalla verkkosivustolla on saatavissa sovittelijoille ja sovittelijoita palkkaaville oikeushenkilöille tarkoitettuja rekisteröintilomakkeita.

Sovittelun alalla toimivia kansalaisjärjestöjä ovat muun muassa

  • valtakunnallinen sovitteluyhdistys (Országos Mediációs Egyesület) ja
  • Budapestin kauppa- ja teollisuuskamarin vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen ja oikeusasioiden koordinoinnin osasto (a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelusta vuonna 2002 annettu laki LV kattaa siviilioikeudelliset riita-asiat, muttei kuitenkaan herjauskanteita, hallinto-oikeudellisia menettelyjä, holhouksenalaiseksi asettamista koskevia oikeudenkäyntejä, huoltajuuden menettämistä koskevia oikeudenkäyntejä, täytäntöönpanomenettelyjä, isyyden ja syntyperän vahvistamista koskevia menettelyjä sekä perustuslain nojalla tapahtuvaa muutoksenhakua.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Sovittelun käyttö on vapaaehtoista, mutta siitä on tiettyä etua suhteessa veroista ja maksuista annettuun lakiin ja siviiliprosessilakiin.

Jos asianosaiset osallistuvat sovitteluun ensimmäisen käsittelyn jälkeen, ja oikeuden puheenjohtajana toimiva tuomari vahvistaa sovittelussa aikaansaadun sopimuksen, on maksettava vain puolet oikeudenkäyntimaksuista. Jopa sovittelijalle maksettava palkkio + ALV (kuitenkin enintään 50 000 forinttia) voidaan vähentää jo tästä alennetusta määrästä. Ainoana rajoituksena on, ettei maksun loppusumma voi olla alle 30:tä prosenttia alkuperäisestä summasta. Vähennystä ei tehdä, jos sovittelu ei ole tietyssä tapauksessa lain mukaan sallittua.

Jos asianosaiset osallistuvat sovitteluun ennen riita-asian oikeudenkäyntiä, on maksettava vain maksu, josta on vähennetty sovittelijan palkkio + ALV (kuitenkin enintään 50 000 forinttia). Maksu ei myöskään saa olla alle 50:tä prosenttia alkuperäisestä maksusta. Vähennystä ei tehdä, jos sovittelu ei ole tietyssä tapauksessa lain mukaan sallittua tai jos asianosaiset vievät asian tuomioistuimeen sovittelussa aikaansaadusta ratkaisusta huolimatta (paitsi jos tarkoituksena on sovitteluratkaisun voimaan saattaminen sen takia, että sitä ei ole noudatettu vapaaehtoisesti).

Sovittelijoille ei ole valtakunnallisia käytännesääntöjä, mutta suurin osa sovittelijayhdistyksistä noudattaa sovittelijoille tarkoitettuja EU:n käytännesääntöjä.

Työoikeudellisia riitoja varten on kuitenkin olemassa käytännesäännöt. Ne on laatinut työasioiden sovittelukeskus.

Eräät tuomioistuimet tarjoavat käynnissä olevan oikeudenkäynnin osapuolille mahdollisuuden maksuttomaan sovitteluun. Tarkemmat säännöt ja luettelo näistä tuomioistuimista ovat saatavilla Unkarin tuomioistuinten yhteisellä verkkosivustolla (http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites).

Tiedotus ja koulutus

Sovittelusta tai valtakunnallisesta sovittelijoiden koulutuksesta ei ole olemassa englanninkielistä verkkosivustoa.

Sovittelua koskeva verkkosivusto on saatavissa vain unkariksi.

Paljonko sovittelu maksaa?

Sovittelu ei ole ilmaista. Palkkiosta sovitaan sovittelijan ja asianosaisten kesken.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivin 2008/52/EY mukaan on oltava mahdollisuus pyytää sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle ne tuomioistuimet ja muut viranomaiset, joilla on toimivalta vastaanottaa tällaisia hakemuksia.

Asianosaisilla on mahdollisuus saada sovittelulla aikaansaadun sopimuksen sisältö täytäntöönpanokelpoiseksi. He voivat pyytää tuomioistuinta tai notaaria sisällyttämään sopimuksen tuomioon tai viralliseen asiakirjaan, joka voidaan panna tämän jälkeen täytäntöön.

Linkkejä

Unkarin sovittelijarekisterin verkkosivusto (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Päivitetty viimeksi: 06/04/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.