Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sovittelu EU-maissa

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Sovittelupalveluja ei sääntele mikään keskitetty valtion elin.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelua käytetään yleisimmin henkilövahinkojen, perhe- ja kauppaoikeudellisten asioiden ja tasa-arvolainsäädännön vastaista syrjintää koskevien kanteiden yhteydessä.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Henkilövahingot

Sovittelun käyttäminen on yleensä vapaaehtoista. Vahingonkorvauksia ja tuomioistuimia koskevan vuoden 2004 lain (Civil Liability and Courts Act 2004) 15 ja 16 §:ssä säädetään sovittelusta. Lain 15 §:ssä otetaan käyttöön sovitteluneuvottelujen käsite. Tuomioistuin voi määrätä henkilövahinkoa koskevan kanteen osapuolille tapaamisen, jossa asia yritetään sopia neuvottelemalla. Jos toinen osapuoli ei noudata määräystä, tuomioistuin voi määrätä kyseisen osapuolen maksamaan myöhemmin aiheutuvat kulut.

Tällaisessa tapauksessa sovittelija voi tietyin edellytyksin olla henkilö, jonka nimittää oikeus-, tasa-arvo- ja lakiuudistusministerin päätöksellä tässä pykälässä mainittuun tarkoitukseen määrätty elin.

Lisätietoa saa seuraavista määräyksistä: vahingonkorvauksia ja tuomioistuimia koskevasta vuoden 2004 laista (15 §:ssä määrätyt elimet) vuonna 2005 annettu määräys (Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) Order 2005) ja vahingonkorvauksia ja tuomioistuimia koskevasta vuoden 2004 laista (15 §:ssä määrätyt elimet) (N:o 2) vuonna 2005 annettu määräys (Civil Liability and Courts Act 2004 (Bodies Prescribed under Section 15) (NO. 2) ORDER 2005).

Perheoikeus

Joissakin perheoikeuden alaan kuuluvissa laeissa edellytetään, että asumus-/avioeroa hakevien osapuolten oikeudelliset edustajat neuvottelevat eroa hakevan osapuolen tai (tarvittaessa) vastaajan kanssa mahdollisuudesta aloittaa sovittelu. Tavoitteena on toteuttaa asumus- tai avioero puolisoiden yhteisesti sopimalta pohjalta. Oikeudellisten edustajien on myös annettava asianosaisille sellaisten ammattitaitoisten sovittelijoiden yhteystiedot, jotka tarjoavat sovittelupalveluja erillään asuville puolisoille, ja vahvistettava tuomioistuimelle, että puolisot ovat noudattaneet näitä vaatimuksia. Ellei tätä voida vahvistaa, tuomioistuin voi lykätä oikeuskäsittelyä kohtuulliseksi katsomallaan ajanjaksolla, jonka aikana oikeudellisen edustajan tulee jatkaa asiaa koskevia neuvotteluja.

Lisätietoa saa perhetukiviraston (Family Support Agency) ja perheasioiden sovittelupalvelun (Family Mediation Service)verkkosivuilta.

Kauppaoikeus

Käsitellessään kauppaoikeusasioiden luettelossa olevaa tapausta tuomari voi ylemmän oikeusasteen tuomioistuinten työjärjestyksen (Rules of the Superior Courts [kauppaoikeudelliset menettelyt] 2004) määräyksen 63A mukaisesti kenen tahansa asianosaisen pyynnöstä tai virkansa puolesta määrätä seuraavaa: keskeyttämään oikeudenkäynnin tai minkä tahansa siihen sisältyvän oikeuskysymyksen käsittelyn sopivaksi katsomakseen ajaksi, kuitenkin enintään 28 päiväksi, antaakseen osapuolille aikaa harkita, pitäisikö kyseessä oleva oikeudenkäynti tai oikeuskysymys jättää ratkaistavaksi sovittelu-, neuvottelu- tai välimiesmenettelyssä, ja mikäli osapuolet päätyvät tällaiseen ratkaisuun, lähettää oikeuskäsittely tai oikeuskysymys ratkaistavaksi ja pidentää määräaikaa, jonka puitteissa osapuolten on noudatettava työjärjestyksen säännöksiä tai tuomioistuimen määräyksiä.

Tasa-arvotuomioistuin (Equality Tribunal)

Lisätietoa tasa-arvotuomioistuimesta saa kansalaisille suunnatuilta tietosivuilta (Citizens Information website) ja tasa-arvotuomioistuimen verkkosivuilta.

Tiedotus ja koulutus

Sovittelijoiden kouluttaminen ei yleensä kuulu valtion tehtäviin. Perheasioiden sovitteluun liittyvä koulutus kuuluu kuitenkin perhetukiviraston (Family Support Agency) toimialaan. Koulutukseen pyrkijöiden on pitänyt suorittaa 60 tunnin yleinen sovittelijakoulutus, ja heidän on läpäistävä tiukka valintamenettely.

Lisätietoa saa perhetukiviraston (Family Support Agency) verkkosivuilta.

Paljonko sovittelu maksaa?

Sovittelu ei yleensä ole ilmaista. Maksusta sovitaan yksityisen sovittelijan ja osapuolten välillä.

Perheasioiden sovittelupalvelu (Family Mediation Service) ja tasa-arvotuomioistuin (Equality Tribunal) voivat kuitenkin tarjota maksuttomia palveluja.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Sovittelussa saavutettu ratkaisu voidaan panna täytäntöön sopimuksen tavoin.

Päivitetty viimeksi: 20/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.