Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sovittelu EU-maissa

Malta

Tuomioistuimen sijaan riidat voidaan ratkaista sovittelemalla? Sovittelu on vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR) muoto, jossa sovittelija auttaa osapuolia pääsemään sovintoon. Sekä Maltan valtio että oikeusalan ammattilaiset tuntevat hyvin sovittelun edut.

Sisällön tuottaja:
Malta

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Maltalla sovittelusta vastaava valtion elin on Maltan sovittelukeskus, joka perustettiin sovittelulain (Mediation Act, 2004) mukaisesti. Sovittelulaki muodostaa Maltan lainsäädännön 474 luvun. Riita-asian asianosaiset voivat viedä asian tai heidän asiansa voidaan ohjata sovittelukeskukseen sovittelijan avulla ratkaistavaksi.

Sovittelukeskukseen voi ottaa yhteyttä Maltan sovittelukeskuksen kirjaajan kautta: Registrar at the Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Keskuksen puhelinnumero on (+356-21) 25 11 10 ja sähköpostiosoite mediation.mjha@gov.mt.

Asianosaisille annetaan keskuksesta luettelo keskuksen valtuuttamista sovittelijoista, ja asianosaisia pyydetään valitsemaan luettelosta molempien osapuolten hyväksymä sovittelija.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai se on yleisintä?

Sovittelua voidaan käyttää riita-asioissa siviili-, perhe-, sosiaali-, kauppa- ja yritysoikeuden aloilla.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Sovittelu on vapaaehtoista. Oikeuskäsittelyn asianosaiset voivat kuitenkin yhdessä pyytää tuomioistuinta keskeyttämään asian käsittelyn siksi aikaa, kun he yrittävät ratkaista riidan sovittelemalla. Lisäksi tuomioistuin voi keskeyttää asian käsittelyn omasta aloitteestaan sovittelun ajaksi ja ohjata asianosaiset yrittämään riidanratkaisua sovittelemalla. On kuitenkin syytä huomata, että perheoikeudellisissa asioissa sovittelu on pakollista erityisesti, kun on kyse asumuserosta, lasten tapaamisoikeudesta, lasten huoltajuudesta ja lasten ja/tai puolison elatusavusta.

Maltan sovittelukeskuksella on tapaohjeet (Code of Conduct), joita sovittelijoiden on noudatettava sovittelussa.

Tapaohjeisiin sisältyy myös ohjeiden noudattamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tapaohjeiden mukaan esimerkiksi keskuksen johtokunnalla (Board of Governors) on valta toteuttaa kurinpidollisia toimia sellaista sovittelijaa vastaan, jonka menettely ei vastaa ohjeissa edellytettyjä periaatteita tai joka laiminlyö nämä periaatteet. Jos sovittelijan todetaan toimineen vastoin ohjeita tai käyttäytyneen sopimattomalla tavalla, hänet poistetaan sovittelijoiden luettelosta niin pitkäksi aikaa kuin johtokunta katsoo sen olevan aiheellista.

Tiedotus ja koulutus

Maltan sovittelukeskus järjestää aika ajoin sovittelijoiden koulutusta. Ensimmäinen tällainen sovittelutaitoihin keskittyvä kurssi pidettiin heinäkuussa 2008. Toinen sovittelutaitoja koskeva kurssi, jonka painopisteenä olivat asumuseron psykologiset, sosiaaliset ja oikeudelliset näkökohdat, pidettiin 16.–18. huhtikuuta 2009.

Paljonko sovittelu maksaa?

Palkkio määräytyy vuonna 2008 annetun oikeudellisen tiedonannon N:o 309 2 ja 4 määräyksen perusteella.

Perheasioiden sovittelussa osapuolet voivat valita sovittelijan vapaasti (valtuutettujen sovittelijoiden luettelosta), jolloin he vastaavat sovittelun kustannuksista itse, tai tuomioistuimen kirjuri nimittää sovittelijan sovittelukeskuksen toimittamasta luettelosta vuoroperiaatteella. Jälkimmäisessä tapauksessa kustannuksista vastaa tuomioistuin.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivin 2008/52/EY mukaan on mahdollista pyytää, että sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisältö vahvistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi. Jäsenvaltiot ilmoittavat, mitkä tuomioistuimet tai muut viranomaiset ovat toimivaltaisia vastaanottamaan tällaisia pyyntöjä.

Muutosehdotuksia, joilla on tarkoitus lisätä edellä mainitut säännökset vuonna 2004 annettuun Maltan sovittelulakiin, käsitellään parhaillaan.

Linkkejä

Maltan sovittelukeskus

Maltan sovittelulaki (2004)

Direktiivi 2008/52/EY

Päivitetty viimeksi: 19/08/2015

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.