Sovittelu EU-maissa

Malta

Tuomioistuimen sijaan riidat voidaan ratkaista sovittelemalla. Sovittelu on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino, jossa riidan osapuolet pyrkivät sovintoon sovittelijan avulla. Sekä Maltan viranomaiset että oikeusalan ammattilaiset ovat hyvin tietoisia sovittelun eduista.

Sisällön tuottaja:
Malta

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Maltassa sovittelusta vastaava valtion elin on Maltan sovittelukeskus, joka perustettiin sovittelulain (2004 Mediation Act) 474 luvun mukaisesti. Riita-asian asianosaiset voivat viedä asian tai heidän asiansa voidaan ohjata sovittelukeskukseen sovittelijan avulla ratkaistavaksi.

Sovittelukeskukseen voi ottaa yhteyttä Maltan sovittelukeskuksen kirjaajan kautta: Registrar of the Malta Mediation Centre, 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Voit myös soittaa numeroon +356 23279220 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen info@mediation.mt.

Asianosaisille annetaan sovittelukeskuksesta luettelo keskuksen valtuuttamista sovittelijoista, ja heitä pyydetään valitsemaan luettelosta molempien osapuolten hyväksymä sovittelija. Jos osapuolet eivät pysty sopimaan sovittelijasta, jonka molemmat hyväksyisivät, keskus nimeää sovittelijaksi henkilön, jonka nimi on seuraavana valtuutettujen sovittelijoiden luettelossa.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelua voidaan käyttää riita-asioissa siviili-, perhe-, sosiaali-, kauppa- ja yritysoikeuden aloilla. On syytä huomata, että perheasioiden sovittelussa tarkoitetaan tiettyjä perheeseen liittyviä riitoja, kuten perimysriitoja tai perheyritysten toiminnassa syntyviä riitoja. Sovittelua ei voida käyttää asumuseron tai avioeron yhteydessä, sillä ne kuuluvat siviilituomioistuimen perhejaoston toimivaltaan ja niitä säädellään erityisellä lainsäädännöllä.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Sovittelu on vapaaehtoista. Oikeuskäsittelyn asianosaiset voivat kuitenkin yhdessä pyytää tuomioistuinta keskeyttämään asian käsittelyn siksi aikaa, kun he yrittävät ratkaista riidan sovittelemalla. Lisäksi tuomioistuin voi keskeyttää asian käsittelyn omasta aloitteestaan sovittelun ajaksi ja ohjata asianosaiset yrittämään riidanratkaisua sovittelemalla. On kuitenkin syytä huomata, että perheoikeudellisissa asioissa sovittelu on pakollista erityisesti, kun on kyse asumuserosta, lasten tapaamisoikeudesta, lasten huoltajuudesta ja lasten ja/tai puolison elatusavusta.

Maltan sovittelukeskuksella on käytännesäännöt (Code of Conduct), joita sovittelijoiden on noudatettava sovittelussa.

Sääntöihin sisältyy myös niiden noudattamiseen liittyviä toimenpiteitä. Käytännesääntöjen mukaan esimerkiksi keskuksen johtokunnalla (Board of Governors) on valtuudet toteuttaa kurinpidollisia toimia sellaista sovittelijaa vastaan, jonka menettely ei vastaa säännöissä edellytettyjä periaatteita tai joka laiminlyö nämä periaatteet. Jos sovittelijan todetaan toimineen vastoin sääntöjä tai käyttäytyneen sopimattomalla tavalla, hänet poistetaan sovittelijoiden luettelosta niin pitkäksi aikaa kuin johtokunta katsoo sen olevan aiheellista.

Tiedottaminen ja koulutus

Sovittelijoiden käytännesääntöjen mukaan sovittelijoiden on osallistuttava aktiivisesti koulutukseen, jolla edistetään sovittelutaitojen kehittymistä, ja hyödynnettävä siihen tarjoutuvat tilaisuudet. Maltan sovittelukeskus järjestää sovittelijoiden koulutusta aika ajoin. Ensimmäinen tällainen sovittelutaitoihin keskittyvä kurssi pidettiin heinäkuussa 2008. Toinen sovittelutaitoja koskeva kurssi, jonka painopisteenä olivat asumuseron psykologiset, sosiaaliset ja oikeudelliset näkökohdat, pidettiin 16.–18. huhtikuuta 2009.

Kuinka paljon sovittelu maksaa?

Palkkio määräytyy vuonna 2008 annetun oikeudellisen tiedonannon N:o 309 2 ja 4 määräyksen perusteella. Määräyksiä muutettiin vuonna 2020 annetulla oikeudellisella tiedonannolla N:o 365 (ks. toissijainen säädös 474.01).

Perhetuomioistuimeen liittyvässä sovittelussa osapuolet voivat valita yhteisymmärryksessä haluamansa sovittelijan oikeusministerin tähän tarkoitukseen nimeämien henkilöiden luettelosta. Tällöin he vastaavat sovittelun kustannuksista itse. Vaihtoehtoisesti tuomioistuin nimeää sovittelijan oikeusministerin tuomioistuimen nimeämiksi sovittelijoiksi nimittämien henkilöiden luettelosta vuoroperiaatteella. Jälkimmäisessä tapauksessa sovittelun kustannukset maksaa siviilituomioistuinten kirjaaja (Registrar of the Civil Courts and Tribunals).

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivin 2008/52/EY mukaan on mahdollista pyytää, että sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisältö vahvistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi. Vuonna 2004 annettua sovittelulakia muutettiin vuonna 2010 lailla IX, lähinnä rajat ylittäviä riita-asioita säätelevän direktiivin säännösten saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Samalla säännösten soveltamisalaa laajennettiin koskemaan myös maan sisäisiä tapauksia.

Linkkejä

Maltan sovittelukeskus

Maltan vuoden 2004 sovittelulaki

Direktiivi 2008/52/EY

Päivitetty viimeksi: 19/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.