Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sovittelu EU-maissa

Alankomaat

Sovittelun avulla osapuolet voivat ratkaista riitansa yhdessä riippumattoman sovittelijan avulla. Tällaiseen tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisuun liittyy monia etuja. Monissa tapauksissa sovittelu on tarpeen vain lyhyen ajan, ja sen avulla voidaan välttyä pitkällisiltä ja kalliilta menettelyiltä. Sovittelu myös tukee osapuolten välisten suhteiden säilyttämistä, kun he yhdessä hakevat ratkaisua.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Sovittelijoita voi etsiä Alankomaissa useammasta rekisteristä. Alankomaiden sovittelijoiden liitto Mediatorsfederatie Nederland (MfN) pitää yllä sovittelijoiden rekisteriä: Register van Mediators (aiemmin NMI-rekisteri). Liitossa ovat edustettuina Alankomaiden suurimmat sovittelijayhdistykset. MfN:n rekisteriin hyväksytään ainoastaan sovittelijoita, jotka täyttävät tiukat laatukriteerit. Alankomaiden viranomaiset soveltavat MfN:n kriteereitä myös muiden sovittelijoiden valinnassa (oikeusapulautakunnan rekisteri). Tietoa sovittelusta voi hakea myös vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevasta kansainvälisestä rekisteristä.

Sovittelijoiden liiton osoite:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Postiosoite:
Postbus 21499
3001 AL Rotterdam

Puhelin: 010-201 23 44
Sähköposti: info@mediatorsfederatienl.nl

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelu on aina mahdollista, ja sitä käytetään eniten siviili- ja julkisoikeuden aloilla. Jo muutaman vuoden ajan sovittelua on voitu käyttää myös rikosoikeuden alalla.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Sovitteluun osallistuvilla ei ole lakisääteistä velvoitetta allekirjoittaa nk. sovittelusopimusta, jossa sovitaan esimerkiksi salassapitovelvollisuudesta ja osapuolten edustuksesta. Osapuolilla, jotka käyttävät MfN:n sovittelijan palveluja, on MfN:n vuoden 2017 työjärjestyksen nojalla velvollisuus allekirjoittaa sovittelusopimus.

MfN:n sovittelijan on noudatettava MfN:n käytännesääntöjä ja työjärjestystä. Sovittelijan toiminnasta voi valittaa sovittelun laatua valvovalle SKM-säätiölle (Stichting Kwaliteit Mediators).

Tiedotus ja koulutus

Sovittelijoiden on sovittelijarekisteriin päästäkseen suoritettava alan peruskoulutus, läpäistävä teoriakoe ja arviointivaihe ja toimitettava todistus hyvästä maineesta (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG).

Sen lisäksi heidän on pidettävä ammattitaitoaan yllä seuraavassa esitetyn mukaisesti. Heidän on osallistuttava kolmen vuoden ajanjaksolla vähintään yhdeksään sovitteluun ja käytettävä niihin vähintään 36 tuntia. Vuodessa on saatava päätökseen vähintään kaksi sovittelua, joihin on käytetty yhteensä vähintään 8 tuntia. Edellä mainituista yhdeksästä sovittelusta vähintään kolmen päätteeksi on laadittava kirjallinen sopimus. Kolmen vuoden aikana toteutuneista yhdeksästä sovittelusta enintään kolmessa saa olla läsnä toinen tai useampi sovittelija (co-mediation). Lisäksi sovittelijoiden on hankittava kolmen vuoden jaksoa kohden 48 täydennyskoulutuspistettä ja osallistuttava vertaisohjaukseen. Sovittelijoiden on osallistuttava kolmen vuoden väliajoin myös vertaisarviointiin. Siinä riippumaton ja puolueeton kollega arvioi, vastaako sovittelu laadullisesti vähintäänkin alan keskitasoa. Sovittelijarekisterin sovittelijoihin sovelletaan siis tiukkoja laatukriteerejä.

Paljonko sovittelu maksaa?

Eri sovittelijoilla voi olla eri tuntitaksa. Kokemuksen lisäksi myös sovittelijan ammatillinen tausta ja erityisasiantuntemus vaikuttavat hintaan. Siksi kannattaakin selvittää etukäteen tuntitaksan suuruus ja mahdolliset muut kustannukset. Sovittelijan on aina eriteltävä kustannuksensa. Sovittelun hinta riippuu myös sovittelun kestosta ja siitä, kuinka monta kertaa sovittelijan palveluja käytetään. Sovittelijan keskihinta on 150 euroa/tunti (ilman alv:tä).

Jos osapuoli ei pysty maksamaan sovittelijan käytöstä aiheutuvia kuluja, hänelle voidaan tietyin edellytyksin myöntää oikeusapua. Tällöin osapuolen maksettavaksi jää ainoastaan omavastuuosuus. Omavastuun suuruus määräytyy osapuolen tulojen ja varallisuuden perusteella.

Lisätietoja sovittelun kustannuksista voi lukea täältä.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Lain mukaan riita-asian osapuolet voivat hakea sovittelussa laaditun kirjallisen sopimuksen täytäntöönpanoa.

Linkkejä

Alankomaiden sovittelijoiden liitto

Sovittelun hinta

MfN:n työjärjestys (2017)

Päivitetty viimeksi: 14/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.