Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sovittelu EU-maissa

Alankomaat

Tuomioistuinkäsittelyn sijaan riita-asia kannattaa ratkaista sovittelemalla. Kyseessä on vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino, jossa sovittelija auttaa riita-asian asianosaisia pääsemään sovintoon. Alankomaiden hallitus ja oikeusalan ammattilaiset ovat tietoisia sovittelun eduista.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Alankomaiden sovittelukeskus (Nederlands Mediation Instituut, NMI) on riippumaton elin, jonka tehtävänä on edistää sovittelun laatua ja tunnettuutta Alankomaissa. Sovittelukeskus on laatinut tarkoitukseen erilaisia malleja ja sääntöjä.

Lisäksi sovittelukeskus ylläpitää valtakunnallista sovittelijarekisteriä. Siihen hyväksytään ainoastaan sovittelijat, jotka ovat suorittaneet sovittelukeskuksen tunnustaman sovittelijan peruskoulutuksen ja sen päätteeksi suorittaneet hyväksytysti teoria- ja soveltuvuuskokeen. Sovittelukeskus seuraa, että rekisteriin hyväksytyt sovittelijat myös ylläpitävät taitojaan ja kelpoisuuttaan. Rekisteriin voi tutustua klikkaamalla tästä: NMI:n sovittelijarekisteri.

Sivustolla on myös puolueetonta tietoa sovittelusta ja sovittelijoista Alankomaissa. Sovittelijaa voi etsiä tarpeidensa mukaan valitsemalla sopivat hakukriteerit. On esimerkiksi mahdollista hakea sovittelijaa, jolla on tietyn erikoisalan asiantuntemusta.

Sovittelukeskuksen käyntiosoite on Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam, postiosoite Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam, puhelin (+31-10)-201 23 44, faksi (+31-10)-201 23 45 ja sähköpostiosoite info@nmi-mediation.nl.

Sovittelijat voivat rekisteröityä sovittelukeskukseen, jolloin heillä on velvollisuus noudattaa sovittelijoiden käytännesääntöjä. Rekisteröityminen on vapaaehtoista (kuten käytännesääntöjen noudattaminenkin), mutta jos sovittelija haluaa toimia Alankomaiden valtion rahoittaman oikeusavun piiriin kuuluvassa järjestelmässä tai sovitella tuomioistuinten hänelle ohjaamia asioita, hänen on rekisteröidyttävä sovittelukeskukseen ja esitettävä todistus sovittelijakoulutuksen ja -kokeen suorittamisesta.

Alankomaissa on otettu käyttöön aloite, jossa sovittelua käytetään tuomioistuinmenettelyn ohella (Mediation naast rechtspraak). Tällöin tuomioistuin, jossa asia on käsiteltävänä, ilmoittaa mahdollisuudesta valita sovittelu. Ilmoitus voidaan antaa kirjallisesti: asianosaisille lähetetään kirje, joka sisältää esitteen, itse suoritettavan soveltuvuustestin ja vastauslomakkeen. Tuomari voi myös oikeuden istunnon aikana ilmoittaa, että asia soveltuu sovitteluun, ja ehdottaa osapuolille sen käyttöä.

Jokaisessa tuomioistuimessa toimii sovittelusta vastaavan virkailija, jonka puoleen voi kääntyä oma-aloitteisesti. Hänen tehtävänään on vastata kysymyksiin, toimittaa vastapuolelle ehdotus sovittelun käytöstä, auttaa asianosaisia löytämään sopiva sovittelija ja järjestää ensimmäinen tapaaminen.

Muita tahoja, joilta voi saada tietoa sovittelusta:

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelu on aina mahdollista, useimmiten sitä käytetään siviili- ja julkisoikeuden aloilla.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Sovittelun käyttö on vapaaehtoista. Sovittelijoille on omat käytännesäännöt.

Tiedotus ja koulutus

Alankomaiden sovittelukeskus NMI antaa tietoa sovittelusta ja pitää yllä tietokantaa sovittelijoista.

NMI vastaa sovittelua ja sovittelijoita koskevasta riippumattomasta laadunvarmistuksesta valtakunnallisesti ja pitää yllä julkista sovittelijarekisteriä.

Sovittelukeskukseen rekisteröityneet sovittelijat ovat koulutettuja ja päteviä toimimaan sovittelijoina NMI:n sovittelusääntöjen mukaisesti. He ovat sitoutuneet noudattamaan NMI:n laadunvarmistusjärjestelmää.

NMI:n sovittelijarekisteriin pääsy edellyttää kahden perusvaatimuksen täyttymistä:

  • Hakijan on suoritettava NMI:n hyväksymä sovittelijakoulutus hyväksytysti.
  • Hakijan on läpäistävä aiheeseen liittyviä teoriatietoja koskeva koe.

NMI on valtuuttanut useita oppilaitoksia antamaan sovittelijakoulutusta. Koulutusohjelma vaihtelee kuusi päivää kestävästä peruskurssista vähintään 20 päivää kestäviin kursseihin. Kurssin suorittaminen hyväksytysti on toinen kahdesta edellytyksestä NMI:n sovittelijarekisteriin pääsylle.

Toinen edellytys sovittelukeskuksen rekisteriin pääsylle on hyväksytysti suoritettu koe, jossa arvioidaan sovitteluun liittyviä teoriatietoja. Alankomaissa valtio ylläpitää tilastoja sovittelusta (saatavilla on myös englanninkielinen tiivistelmä).

Paljonko sovittelu maksaa?

Siviilioikeudellisissa riita-asioissa sovittelu ei ole maksutonta.

Kustannukset riippuvat tapauksesta. Jotkut menettelyt ovat monimutkaisia ja aikaa vieviä ja näin ollen myös kalliimpia. Joitakin asioita soviteltaessa on suositeltavaa käyttää alaan erikoistuneita lakimiehiä. Joskus asian sovittelijalle siirtämisen jälkeen asianosaiset ovat onnistuneet ratkaisemaan riita-asiansa itse, mikä osoittaa, että sovittelulla on mahdollista estää ongelman paisuminen.

Jos osapuolilla on riittävästi varoja, heidän on maksettava itse sovittelun kustannukset. Ansiotulorajat valtion kustantaman lakimiehen tai sovittelijan käyttöön ovat seuraavat:

  • aviopareilla, rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä ja avopuolisoilla 35 200 euroa vuodessa
  • yksin elävillä 24 900 euroa vuodessa.

Näiden tulorajojen lisäksi oikeusavun saaminen edellyttää, ettei osapuolten omaisuuden arvo ylitä tiettyä rajaa, jolloin omaisuudesta on ilmoitettava verottajalle. Tähän omaisuuteen luetaan kuuluviksi kakkosasunnot, muu kiinteä omaisuus, säästöt, käteisvarat, tietty muu varallisuus jne. Aviopareilla, rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä tai avopuolisoilla omaisuuden tarkka arvo määritellään veroviranomaisten hallussa olevien tietojen perusteella.

Jos asianosaisten varallisuus jää sovellettavien raja-arvojen alle, valtio osallistuu lakimiehen tai sovittelijan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Valtio ei kuitenkaan koskaan maksa kaikkia kustannuksia, vaan kunkin asianosaisen on osallistuttava niihin. Asianosaisten osuus on 51 euroa ensimmäisiltä neljältä tunnilta ja 102 euroa viidestä tunnista eteenpäin (per sovittelu, ei per asianosainen). Lakimiehen kustannuksista maksettava osuus on suurempi. Tässä esitetyt summat ovat ohjeellisia, eivät oikeudellisesti sitovia. Tarkat hinnat löytyvät oikeusapuneuvoston sivustolta.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivin 2008/52/EY mukaan riita-asian osapuolet voivat pyytää, että sovittelulla aikaansaatu kirjallinen sopimus vahvistetaan täytäntöönpanokelpoiseksi. Jäsenvaltiot ilmoittavat ne tuomioistuimet ja muut viranomaiset, joilla on toimivalta vastaanottaa tällaisia pyyntöjä. Oikeusapuneuvostosta saa tarkempia tietoja direktiivin täytäntöönpanon tämänhetkisestä tilanteesta.

Linkkejä

Alankomaiden sovittelukeskus

Päivitetty viimeksi: 11/04/2013

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.