Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sovittelu EU-maissa

Portugali

Haluaisitko välttää oikeudenkäynnin ja selvittää riita-asiasi mieluummin sovittelemalla? Sovittelu on vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, jossa sovittelija auttaa riidan osapuolia pääsemään keskenään sovintoratkaisuun. Portugalin hallintoviranomaiset ja oikeusalan ammattilaiset ovat tietoisia sovittelun eduista.

Sisällön tuottaja:
Portugali
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Portugalissa sovittelutoiminnan sääntely on keskitetty oikeuspolitiikan virastolle (Direção-Geral da Política de Justiça, DGPJ).

Tämä Portugalin oikeusministeriön alainen virasto sijaitsee Lissabonissa osoitteessa:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisboa.

Yhteystiedot:

  • sähköposti: correio@dgpj.mj.pt
  • puhelin: (+351) 21 792 40 00
  • faksi: (+351) 21 792 40 48 tai 21 792 40 90.

DGPJ:n verkkosivustolla on saatavilla keskeistä tietoa julkisista sovittelupalveluista sekä muista vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista.

DGJP ei neuvo, kuinka voit itse etsiä sovittelijan. Virastossa kuitenkin ylläpidetään luetteloja sovittelijoista. Sovittelija valitaan automaattisesti sen jälkeen, kun sovittelun aloittamisesta on tehty päätös julkisia sovittelupalveluja koskevien säännösten mukaisesti.

Portugalissa ei ole sovittelun alalla työskenteleviä kansalaisjärjestöjä. Siellä toimii kuitenkin yksityisiä yhdistyksiä, jotka tarjoavat sovittelupalveluja ja koulutusta sovittelijoille.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelu on sallittua useilla eri aloilla.

Portugalissa on toteutettu yleisiä toimenpiteitä sovittelun käytön edistämiseksi tietyillä oikeudenaloilla, kuten työ-, rikos-, kauppa-, siviili- ja perheoikeudellisissa asioissa.

Perhe-, työ- ja rikossovittelu muodostavat omat erilliset rakenteensa, joilla työskentelee alalle erikoistuneita sovittelijoita. Siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden sovittelu toimitetaan osana rauhantuomioistuimissa (Julgados de Paz) käytävää menettelyä.

Rauhantuomioistuimet voivat sovitella myös näiden tuomioistuinten varsinaisen toimivallan ulkopuolelle kuuluvia riitoja (mediação extra competência). Tämäntyyppisessä vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa ei kuitenkaan noudateta samoja menettelyjä kuin rauhantuomioistuimen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Jos vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä ei löydetä ratkaisua riitaan, prosessia ei voi saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi kuten siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden sovittelussa, jotka kuuluvat rauhantuomioistuinten varsinaisen toimivallan piiriin.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Sovittelun käyttö on täysin vapaaehtoista.

Portugalissa ei ole voimassa sovittelijoita koskevia kansallisia toimintasääntöjä, vaan he noudattavat työssään EU:n käytännesääntöjä sovittelijoille. Tietyissä oikeudellisissa ja hallinnollisissa säädöksissä on määritelty sovittelijoiden tehtävät sekä edellytykset näissä tehtävissä toimimiselle. Sovittelijoille on laadittu ohjeet sovitteluistuntojen pitämisestä, rakentavan vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen edistämisestä osapuolten välillä sekä erilaisten sovintoratkaisujen ehdottamisesta.

Sovittelijoiden tehtävien hoitoa valvotaan osana julkista sovittelujärjestelmää. Valvontatapa riippuu siitä, millä alalla sovittelija työskentelee. Julkisessa järjestelmässä sovittelutoiminnan valvonnasta vastaa valvontalautakunta. Sovittelijoiden koulutusvaatimuksilla varmistetaan heidän perehdyttämisensä EU:n käytännesääntöjen etiikkaan ja periaatteisiin.

Kullakin julkisen sovittelumenettelyn alalla – perhe-, työ-, rikos-, siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa – on oma lainsäädäntökehyksensä ja sovittelun toimittamista sääntelevä ohjeistonsa.

Nykyisin julkisissa sovittelumenettelyissä, myös rauhantuomioistuinten (Julgados de Paz) toimittamissa siviili- ja kauppaoikeudellisten asioiden sovitteluissa, ratkaistaan yksinomaan Portugalissa vireille pantuja riita-asioita Portugalin lainsäädännössä määriteltyjen menettelyjen ja hakemusten mukaisesti.

Tiedotus ja koulutus

Lisätietoja on saatavilla oikeuspolitiikan viraston (Direção-Geral da Política de Justiça, DGPJ) verkkosivuston sovittelua käsittelevästä osiosta.

Portugalissa ylläpidetään tilastoja sovittelukeinojen käytöstä. DGPJ kerää tietoja sovitteluistuntojen lukumäärästä, sovintoratkaisuun päättyneiden ja ratkaisematta jääneiden tapausten lukumäärästä sekä kuhunkin istuntoon kuluneesta ajasta.

Portugalissa ei ole sovittelijoita kouluttavaa kansallista elintä, vaan heitä kouluttavat yksityiset elimet. Portugalin oikeusministeriö valtuuttaa ne järjestämään sovittelukursseja. Valtuutuksen myöntäminen edellyttää elimiltä tiettyä määrää luentoja, tiettyjä opetusmenetelmiä ja tietynlaista opetussisältöä, joka on määritelty asiaa koskevassa asetuksessa (portaria).

Jotta yksityisten elinten kouluttamat sovittelijat voitaisiin ottaa DPGJ:n hallinnoimiin luetteloihin, heidän on täytettävä tietyt pätevyysvaatimukset. Koulutusohjelmalla varmistetaan heidän ammatillinen luotettavuutensa ja kykynsä sovitella perhe-, työ-, rikos- ja siviilioikeudellisia riitoja.

Paljonko sovittelu maksaa?

Jos sovittelu tapahtuu perheasioissa tuomioistuimen aloitteesta (lasten huoltoa koskevan lain 147 §:n nojalla), se on maksutonta. Kaikissa muissa tapauksissa sovittelu on maksullista, lukuun ottamatta tapauksia, joissa on myönnetty oikeusapua.

Jos sovittelu käynnistetään osapuolten aloitteesta, kustannukset määräytyvät kyseisen oikeudenalan mukaan seuraavasti:

  • perhesovittelu: 50 euroa kultakin osapuolelta
  • rikossovittelu: jos sovittelu tapahtuu syyttäjäviranomaisen tai vastaajan ja kantajan pyynnöstä, se on maksutonta.
  • työsuhdesovittelu: 50 euroa kultakin osapuolelta
  • siviili- ja kauppaoikeudellisten riitojen sovittelu: 25 euroa kultakin osapuolelta (näitä riitoja voidaan sovitella rauhantuomioistuimissa ja maksu peritään, jos asiassa päästään sovintoon).

Jos sovittelumenettely on maksullinen ja osapuolilla on taloudellisia vaikeuksia, he voivat turvautua oikeusapuun ja hakea vapautusta maksusta asiassa toimivaltaisilta sosiaaliturvaviranomaisilta (Instituto de Segurança Social).

Hyödyllisiä linkkejä

Oikeuspolitiikan virasto

Rauhantuomioistuinten valvontalautakunta

Päivitetty viimeksi: 04/10/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.