Sovittelu EU-maissa

Romania

Riita-asiaa ei välttämättä tarvitse viedä tuomioistuimeen vaan sen voi pyrkiä ratkaisemaan sovittelulla. Sovittelussa on kyse vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta, jossa sovittelija auttaa riidan osapuolia pääsemään sovitteluratkaisuun. Sovittelun edut ovat Romanian hallintovirkamiesten ja oikeusalan ammattilaisten tiedossa.

Sisällön tuottaja:
Romania

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Romaniassa sovittelun valvonnasta vastaa sovitteluneuvosto (Consiliul de Mediere), joka on perustettu sovittelusta annetun lain nro 192/2006 nojalla. Se on yleishyödyllistä tehtävää hoitava itsenäinen oikeushenkilö, jonka päätoimipaikka sijaitsee Bukarestissa.

Laissa nro 192/2006 vahvistetaan sovittelua koskeva sääntelykehys, jonka asettamissa rajoissa sovittelijat toimivat.

Sovittelijat valitsevat ja Romanian oikeusministeriö hyväksyy sovitteluneuvoston jäsenet.

Sovitteluneuvoston tärkeimpänä tehtävänä on tehdä päätöksiä seuraavista asioista:

 • vahvistaa sovittelualan koulutusvaatimukset parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti ja valvoa, että ammattilaiset noudattavat niitä
 • valtuuttaa sovittelijoita sekä ylläpitää ja päivittää sovittelijoiden luetteloa
 • hyväksyä sovittelijakoulutuksen opetussuunnitelma
 • hyväksyä valtuutettujen sovittelijoiden eettiset ja ammatilliset säännöt sekä säännöt heidän kurinpitovastuustaan
 • hyväksyä asetus sovitteluneuvoston organisaatiosta ja toiminnasta
 • esittää ehdotuksia sovittelusta annetun lainsäädännön tarkistamisesta tai suhteuttamisesta.

Sovitteluneuvoston yhteystiedot ovat seuraavat:

Osoite: Bucureşti, str. Cuza Vodă, nr. 64, sector 4

Puhelin: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Faksi: 004 021 330 25 28

Sähköpostiosoitteet: secretariat@cmediere.ro , Consiliul_de_mediere@yahoo.com

Sovittelijoiden ammattijärjestöjen kansallinen rekisteri

Sovitteluneuvosto on perustanut sovittelijoiden ammattijärjestöjen kansallisen rekisterin. Rekisterissä luetellaan kansalaisjärjestöt, jotka pyrkivät lisäämään sovittelua ja ajavat sovittelijoiden ammatillista etua.

Seuraavassa luetellaan sovittelun alalla toimivat ammattijärjestöt:

Sovittelijoiden luettelo

Valtuutetut sovittelijat kirjataan lain nro 192/2006 12 §:n mukaisesti sovittelijoiden luetteloon, jota ylläpitää sovitteluneuvosto ja joka julkaistaan Romanian virallisen lehden osassa I.

Sovittelijoiden luetteloon voi tutustua myös sovitteluneuvoston ja oikeusministeriön virallisilla verkkosivuilla.

Valtuutettujen sovittelijoiden luettelosta ilmenee,

 • mihin ammattijärjestöön sovittelijat kuuluvat
 • mistä koulutuslaitoksesta he ovat valmistuneet
 • minkä sovittelija koulutusohjelman he ovat käyneet
 • millä vierailla kielillä he voivat tarjota sovittelupalveluja
 • miten heidät tavoittaa.

Henkilöt, jotka haluavat ratkaista riitansa sovittelun keinoin, voivat ottaa sovittelijaan yhteyttä kuukauden sisällä sovittelijoiden luettelon julkaisemisesta tuomioistuinten tiloissa ja oikeusministeriön verkkosivuilla.

Sovitteluneuvostolla on laissa säädetty velvollisuus päivittää säännöllisesti – vähintään kerran vuodessa – sovittelijoiden luetteloa sekä ilmoittaa muutoksista tuomioistuimille, paikallishallinnon viranomaisille ja oikeusministeriölle.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Lain nro 192/2006 2 §:n mukaan osapuolet voivat hakeutua sovitteluun, kun riita-asia koskee siviili- tai rikosasiaa, perheasiaa tai muuta laissa säädettyä oikeudenalaa. Sovittelussa voidaan ratkaista myös kuluttajariitoja ja muita riitoja, jotka koskevat luovutettavissa olevia oikeuksia. Sovittelussa ei voida kuitenkaan käsitellä asioita, jotka koskevat henkilökohtaisia oikeuksia tai luovuttamattomia oikeuksia.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Sovittelun käyttäminen on vapaaehtoista. Osapuolet eivät ole velvollisia hakeutumaan sovitteluun, ja he voivat myös keskeyttää sovittelun missä vaiheessa tahansa. Toisin sanoen osapuolet voivat käyttää vapaasti muita riidanratkaisukeinoja (oikeudenkäynti, välimiesmenettely) missä vaiheessa tahansa. Sovittelusta kiinnostuneet osapuolet voivat ottaa yhteyttä sovittelijaan sekä ennen oikeudenkäyntiä että myös sen aikana.

Romanian lainsäädännössä on kuitenkin useita sovittelua koskevia säännöksiä, joiden nojalla tuomareiden on tietyissä tapauksissa kerrottava osapuolille mahdollisuudesta käyttää sovittelua sekä sovittelun eduista. Toisin sanoen osapuolille tarjotaan lukuisia taloudellisia kannustimia valita sovittelu tai muu vaihtoehtoinen riidanratkaisumenetelmä.

Sovitteluneuvosto hyväksyi 17. helmikuuta 2007 sovittelijoiden eettiset ja ammatilliset säännöt. Säännöt sitovat kaikkia sovittelijoiden luetteloon kirjattuja sovittelijoita.

Tiedotus ja koulutus

Eniten tietoa Romanian tarjoamista sovittelumahdollisuuksista annetaan sovitteluneuvoston verkkosivuilla.

Sovittelijakoulutusta annetaan vain yksityisellä sektorilla, mutta sovitteluneuvosto hyväksyy koulutuksen järjestäjät varmistaakseen, että kaikilla kursseilla annetaan samat vaatimukset täyttävää koulutusta.

Luettelo koulutuksen järjestäjistä on saatavilla sovitteluneuvoston virallisilta verkkosivuilta.

Koulutusta järjestetään säännöllisesti. Käytössä on parhaillaan yksi sovittelijoiden peruskoulutusta koskeva koulutusohjelma (80 tuntia). Koulutusohjelmassa asetetaan koulutuksen tavoitteet, määritellään, mitkä taidot opiskelijan täytyy omaksua koulutuksen päättymiseen mennessä, ja vahvistetaan arviointimenetelmät. Sovitteluneuvosto on hyväksynyt kahdeksan koulutusta järjestävää tahoa. Ne vastaavat kansallisen koulutusohjelman mukaisten oppimateriaalien ja harjoitusten laatimisesta.

Paljonko sovittelu maksaa?

Sovittelu ei ole ilmaista. Maksusta sovitaan yksityisen sovittelijan ja osapuolten kesken.

Paikalliset ja kansalliset viranomaiset eivät tarjoa tällä hetkellä oikeudellista tai taloudellista apua sovittelupalvelujen tarjoamista varten.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivissä 2008/52/EY säädetään, että riidan osapuolet voivat pyytää sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ne tuomioistuimet tai muut viranomaiset, joilla on toimivalta vastaanottaa hakemuksia.

Romania ei ole vielä antanut näitä tietoja.

Päivitetty viimeksi: 10/06/2013

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.