Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sovittelu EU-maissa

Skotlanti

Oikeuteen menemisen sijasta riitoja kannattaa usein yrittää sovitella. Kyseessä on vaihtoehtoinen riitojenratkaisukeino, jossa sovittelija auttaa riidan osapuolia pääsemään keskenään sovintoratkaisuun. Skotlannin hallinnon ja oikeusalan ammattilaiset ovat hyvin tietoisia sovittelun eduista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa Skotlannin oikeudenkäyttöalueella sovittelusta vastaavat erityiselimet, joilla on omat sääntönsä.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Skotlannissa sovittelupolitiikasta vastaa Skotlannin hallituksen perustuslaki-, lainsäädäntö- ja tuomioistuinosaston oikeusjärjestelmästä vastaava yksikkö (Constitution, Law and Courts Directorate – Legal System Division).

Muita hyödyllisiä osoitteita, joista sovittelua voi tiedustella:

 • Scottish mediation network, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
 • Scottish community mediation network, Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
 • Scottish community mediation centre: 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelu on sallittua kaikilla oikeudenaloilla. Yleisintä se on perheoikeudellisissa asioissa ja naapurien välisissä riidoissa. Sovitteluun turvaudutaan yhä useammin myös kauppaan ja liiketoimintaan liittyvissä riidoissa. Sitä on tarjottava koulunkäyntitukea koskevissa riidoissa, ja vammaisten syrjintää koskevissa kanteluissa on samaten oltava mahdollisuus sovintomenettelyyn.

Onko sovittelussa noudatettava erityisiä sääntöjä?

Skotlannissa sovittelijoiden ammattikunta on vasta muotoutumassa, eikä sillä ole mitään sitovaa säännöstöä. Sovittelu ei myöskään ole edellytys minkään tietyn oikeudellisen menettelyn vireillepanolle. Sen käyttö on täysin vapaaehtoista.

Skotlannissa on kuitenkin julkaistu sovittelua koskevat käytännesäännöt. Niissä on huomioitu erikoisalat, kuten perheoikeus, lääketiede ja rakennusala. Skotlannin hallitus on antanut täyden tukensa sovittelijaverkoston työlle ja Scottish Mediation Registerin kehittämiselle. Kaikkien sovittelijaverkoston jäsenten edellytetään noudattavan käytännesääntöjä. Sovittelijarekisteriin hyväksyttyjen sovittelijoiden ja sovittelupalvelujen laatustandardit voivat myös osoittautua muita tasokkaammiksi. Verkoston ja rekisterin sivustot ovat vapaasti yleisön saatavilla, ja niitä käytetään ahkerasti. Jos sovittelijat haluavat yhteystietonsa julkaistavaksi sivustolla, heidän on sitouduttava käytännesääntöihin.

Miten löydän tietoja sovittelusta?

Scottish Mediation Networkin (sovittelijaverkosto) sivustolla on saatavilla yleistä tietoa sovittelusta, ja Scottish Mediation Registerin (sovittelijarekisterin) sivustolta saa apua sovittelijan löytämisessä Skotlannissa. Verkkosivustot ovat yleisesti ja ilmaiseksi yleisön käytettävissä.

Scottish Mediation Register on riippumaton sovittelijoiden ja sovittelupalvelujen rekisteri. Sen verkkosivuilta voi hakea ilmaiseksi tietoa erilaisissa sovittelutehtävissä toimivista henkilöistä. Rekisteriä hallinnoi Scottish Mediation Network.

Sivuston tiedot päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Rekisterin tavoitteena on varmistaa, että rekisteriin hyväksytyt sovittelijat täyttävät tietyt vähimmäisstandardit, jotta asiakkaat voivat luottaa valitsemansa sovittelijan ammattitaitoon. Nämä standardit laatii riippumaton standardilautakunta (SMRB). Rekisteriin hyväksytyt sovittelijat voivat nimittää itseään Scottish Mediation Registerin rekisteröidyiksi sovittelijoiksi ja käyttää nimensä yhteydessä SMR-tunnusta.

Kun kyseisen oikeudenalan sääntelyorganisaatio on varmentanut, että sovittelija täyttää alakohtaiset lisästandardit, hänen rekisteritietoihinsa voidaan liittää kyseisen organisaation tunnus.

Tiedotus ja koulutus

Verkosto on vuodesta 2004 lähtien julkaissut sivustollaan hakukarttaa, jonka avulla voi etsiä sovittelupalveluja omalta seudultaan. Karttatietojen asettelua on uudistettu useaan otteeseen Skotlannin hallituksen tuella. Kartan linkki on esillä monissa esitteissä ja eri verkkosivuilla. Hakukartta on nyt liitetty Skotlannin sovittelijarekisteriin täyden palvelun asiointipisteen tarjoamiseksi ammattitaitoisen sovittelijan etsimistä varten.

Sovittelijaverkostosta vastataan myös puhelintiedusteluihin, jotka ohjataan eteenpäin asiaa hoitaville sovittelupalveluille.

Rekisteristä käy lisäksi ilmi kunkin sovittelijan ammattikokemus. Näin asiakkailla on käytettävissään enemmän tietoa sopivan sovittelijan valitsemiseksi.

Skotlannissa on tarjolla sovittelua koskevia koulutusohjelmia eri oikeusaloilta. Ne kaikki kestävät vähintään 30 tuntia ja sisältävät seuraavia aiheita:

 • sovittelun periaatteet ja käytännöt
 • sovittelumenettelyn vaiheet
 • sovittelun etiikka ja arvot
 • riita-asioihin liittyvät oikeussäännöt
 • sovittelussa hyödylliset viestintätaidot
 • neuvottelutaidot ja niiden soveltaminen
 • ristiriitatilanteen vaikutukset ja niiden hallinta
 • monimuotoisuus.

Paljonko sovittelu maksaa?

Sovittelun kustannukset riippuvat palvelun tarjoajasta. Valtio ei sääntele niitä.

Yksityishenkilöille sovittelu on yleensä ilmaista, jos riita koskee lapsia, naapurien välisiä tai yhteisöjen sisäisiä kiistoja, koulunkäyntitukea tai vammaisten syrjintää.

Yksityisten sovittelijoiden palkkiot vaihtelevat 200 punnasta yli 2 000 puntaan vuorokaudelta.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivin 2008/52/EY mukaan riidan osapuolet voivat pyytää sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi. Jäsenvaltiot ilmoittavat tästä tuomioistuimille ja muille viranomaisille, joilla on toimivalta vastaanottaa tällaisia hakemuksia.

Skotlannin siviilituomioistuimissa on parhaillaan käynnissä uudelleentarkastelu. Lisätietoja saadaan sen jälkeen, kun sen perusteella on laadittu suosituksia.

Linkkejä

Scottish Mediation Network, Scottish Mediation Register, Standardit, Scottish Mediation Network: rekisteröidyt sovittelijat, Sääntelyorganisaatio

Päivitetty viimeksi: 11/10/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.