Sovittelu EU-maissa

Slovakia

Tuomioistuinkäsittelyn sijaan riita-asian voi yrittää ratkaista sovittelemalla. Sovittelu on vaihtoehtoisen riidanratkaisun muoto, jossa sovittelija auttaa osapuolia pääsemään sovintoon. Sovittelun edut ovat Slovakian hallintovirkamiesten ja oikeusalan ammattilaisten tiedossa.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Keneen pitäisi ottaa yhteyttä?

Slovakian oikeusministeriön verkkosivustolla on sovittelua koskeva osio slovakin kielellä.

Millä aloilla sovittelu on käytettävissä ja/tai sen käyttö on yleisintä?

Sovittelumenettelyjä kuvataan sovittelusta ja eräiden lakien muuttamisesta annetussa laissa 420/2004, sellaisena kuin se on muutettuna, jossa on säännöksiä

  • sovittelun toteutustavasta
  • sovittelun pääperiaatteista
  • sovittelun organisaatiosta ja sovittelun vaikutuksista.

Kyseistä lakia sovelletaan riitoihin yksityis-, perhe-, kauppasopimus- ja työoikeuden aloilla.

Sovittelu on tuomioistuimen ulkopuolinen järjestely, jossa osapuolet ratkaisevat sopimussuhteesta tai muusta oikeudellisesta suhteesta syntyneen riidan sovittelijan avulla. Menettelyssä voi olla kaksi tai useampia osapuolia, joiden välisen riita-asian sovittelija ratkaisee.

Riita-asiain siviiliprosessilain (laki nro 160/2015, sellaisena kuin se on muutettuna) 170 §:n 2 momentissa todetaan seuraavasti: ”Tuomioistuimen on mahdollisuuksien mukaan soveltuvissa tapauksissa pyrittävä sovintoratkaisuun tai suositeltava asianosaisille, että nämä pyrkivät pääsemään sovintoratkaisuun sovittelun avulla.”

Tiedottaminen ja koulutus

Sovittelusta annetaan tietoja slovakin kielellä Slovakian oikeusministeriön verkkosivuston sovittelua koskevassa osiossa. Lisätietoja on Euroopan oikeudellisen verkoston verkkosivustolla.

Kuinka paljon sovittelu maksaa?

Sovittelu on maksullinen palvelu. Sovittelijan palkkio määritetään tapauskohtaisesti tavallisesti tuntikorvauksena tai kiinteämääräisenä korvauksena. Sovittelu on yritystoimintaa, jonka kuluja ei ole määritelty ennalta.

Voidaanko sovittelussa aikaansaatu sopimus panna täytäntöön?

Direktiivin 2008/52/EY mukaan riita-asian osapuolet voivat pyytää sovittelulla aikaansaadun kirjallisen sopimuksen sisällön vahvistamista täytäntöönpanokelpoiseksi. EU-maat ilmoittavat tästä niille tuomioistuimille ja muille viranomaisille, joilla on toimivalta ottaa vastaan tällaisia pyyntöjä.

Sovittelu on Slovakiassa epävirallinen, vapaaehtoinen ja luottamuksellinen menettely riitojen ratkaisemiseksi tuomioistuimen ulkopuolella sovittelijan välityksellä. Sovittelun tavoitteena on päästä ratkaisuun, jonka kumpikin osapuoli voi hyväksyä.

Sovittelun tuloksena tehtävän sopimuksen on oltava kirjallinen. Sitä sovelletaan ensisijaisesti sen osapuoliin, ja se on osapuolia sitova. Edunsaaja voi sopimuksen perusteella hakea päätöksen täytäntöönpanoa tuomioistuimen kautta tai ulosmittausta, jos sopimus on

  • tehty kirjallisena notaariasiakirjan muodossa
  • vahvistettu sovintoratkaisuna tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa.

Jos sovintoratkaisuun ei päästä, asia voidaan ratkaista oikeudenkäynnissä.

Linkkejä

Slovakian oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 19/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.