Bemiddeling in EU-landen

Bugarska

In plaats van naar de rechter te stappen, kunt u proberen het geschil via bemiddeling op te lossen. Bij deze buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting treedt een bemiddelaar op om de partijen bij het geschil tot overeenstemming te brengen. De Bulgaarse regering en rechtsbeoefenaren zijn zich bewust van de voordelen van bemiddeling.

Sadržaj omogućio
Bugarska

Met wie contact opnemen?

Het Bulgaarse ministerie van Justitie heeft een register van bemiddelaars opgezet in het kader van het centrale register van beroepsorganisaties zonder winstoogmerk die diensten van algemeen belang verlenen.

Via de website van het ministerie van Justitie hebt u toegang tot:

Op welke gebieden is bemiddeling toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Bemiddeling is toegestaan op een aantal rechtsgebieden. Tegelijkertijd zijn die gebieden wettelijk noch geregeld noch beperkt. Tot nu toe hebben de meeste geregistreerde bemiddelaars zich toegelegd op bemiddeling in zakelijke kwesties en tussen bedrijven.

Worden er bepaalde regels gevolgd?

Bemiddeling is geheel vrijwillig van aard. Bemiddeling is een alternatieve manier om geschillen op te lossen zonder tussenkomst van de rechter, maar het is niet noodzakelijk eerst deze weg te bewandelen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Bemiddelaars zijn niet gebonden aan een bepaalde gedragscode. Wel zijn er ethische normen vastgelegd in de wet op de bemiddeling en in verordening nr. 2 van 15 maart 2007, waarin de voorwaarden en de procedure voor erkenning van instellingen voor de opleiding tot bemiddelaar zijn opgenomen.

Informatie en opleiding

De instellingen die opleidingen tot bemiddelaar verzorgen, komen uit de particuliere sector.

De onderwerpen die in de seminars aan bod komen, zijn onder meer gerechtelijke procedures en een gedragscode voor bemiddelaars, evenals de in de wet op de bemiddeling en verordening nr. 2 van 15 maart 2007 geregelde procedure.

Hoeveel kost bemiddeling?

Bemiddeling is niet gratis; de betaling wordt tussen de bemiddelaar en de betrokken partijen in onderling overleg vastgesteld.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling tot stand zijn gekomen, uitvoerbaar worden verklaard?

Overeenkomstig Richtlijn 2008/52/EG (bemiddeling als alternatieve beslechting van grensoverschrijdende geschillen in de EU bevorderen en vergemakkelijken) moet het mogelijk zijn te verzoeken de inhoud van een via bemiddeling tot stand gekomen schriftelijke overeenkomst uitvoerbaar te verklaren.

De bepalingen van Richtlijn 2008/52/EG over de uitvoerbare aard van via bemiddeling tot stand gekomen overeenkomsten zijn omgezet in de wet op bemiddeling.

De lidstaten delen mee welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn dergelijke verzoeken in ontvangst te nemen.

Laatste update: 08/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.