Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mirenje u zemljama EU-a

Estonija

Zašto svoj spor umjesto odlaska na sud ne biste riješili posredovanjem? To je alternativna mjera rješavanja sporova, pri čemu posrednik pomaže osobama uključenima u spor da postignu dogovor. Vlada i odvjetnici u Estoniji svjesni su prednosti posredovanja.

Sadržaj omogućio
Estonija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kome se možete obratiti?

U Estoniji je potrebno imati na umu razliku između posredovanja i mirenja. Posredovanje je širok pojam koji obuhvaća sve aktivnosti u kojima neovisna treća strana koja nema prava sudskog arbitrara, posreduje između ljudi koji se ne slažu o bilo kojem pitanju.

U nekim slučajevima posrednik može biti državni odvjetnik. Iako se pojam „pravobranitelja“ ne upotrebljava u Zakonu o državnom odvjetniku, državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja, tako da prati poštuju li vladina tijela temeljna ljudska prava i slobode te načela dobrog upravljanja te da prati lokalne vlasti, pravne osobe u javnom pravu i fizičke osobe koje obnašaju javne dužnosti. Od 2011. državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja za djecu na temelju članka 4. Konvencije o pravima djeteta. Više informacija možete dobiti na web-mjestu Ureda državnog odvjetnika.

Prema estonskom pravu, mirenje se odnosi na aktivnosti miritelja ili tijela za mirenje u građanskim predmetima. Mirenje je regulirano Zakonom o mirenju, a posredovanje posebnim Zakonom o posredovanju. Zakon o posredovanju sastavljen je kako bi se Direktiva 2008/52/EZ o nekim aspektima posredovanja u građanskim i trgovačkim stvarima prenijela u estonsko pravo.

Prema Zakonu o mirenju, miritelj može biti svaka fizička osoba koju su stranke zamolile da djeluje u svojstvu miritelja. Odvjetnici i javni bilježnici također mogu djelovati u svojstvu miritelja. Na temelju posebnog zakona uloga miritelja također može biti dodijeljena tijelu državne ili lokalne vlasti.

Popis javnih bilježnika koji su voljni djelovati u svojstvu miritelja možete pronaći na web-mjestu Komore javnih bilježnika.

Ministarstvo za socijalna pitanja planira razviti djelatnosti obiteljskih posrednika i miritelja.

Možete se također obratiti sljedećim nevladinim organizacijama:

  • Estonska udruga posrednika pruža informacije na estonskom i engleskom. Osoba za kontakt je Anneli Liivamägi.
  • Estonski savez za dobrobit djece neprofitna je udruga koja podržava prava djece. Njezine aktivnosti obuhvaćaju savjetovanje roditelja koji žele rastavu ili razvod, a potiče ih se i da koriste usluge posrednika kako bi se zaštitili interesi njihove djece. Savez je organizirao niz obuka o obiteljskom posredovanju.
  • Estonska udruga za osiguranje imenovala je posrednika za osiguranje koji će rješavati sporove između nositelja osiguranja i osiguravatelja ili posrednika u osiguranju.

Prema Zakonu o rješavanju kolektivnih radnih sporova stranke imaju pravo zatražiti javnog miritelja u slučaju kolektivnog radnog spora (spor koji se odnosi na uvjete iz kolektivnog ugovora). Javni miritelj nepristrani je stručnjak koji pomaže osobama uključenima u radni spor da postignu sporazum.

Adresa za kontakt Javnog miritelja za kolektivne radne sporove jest Henn Pärn, javni miritelj, telefon, elektronička pošta Henn.Parn@riikliklepitaja.ee. Više informacija možete pronaći na web-mjestu javnog miritelja.

U kojem području je dopušteno i/ili u kojem se području najčešće traži posredovanje?

Postupak mirenja predviđen Zakonom o mirenju moguće je općenito koristiti za rješavanje građanskih sporova. Postoji postupak mirenja u građanskim predmetima u kojima se spor odnosi na odnos u privatnom pravu, a istragu vodi provincijski sud. Iako ne postoje usporedivi statistički podaci, vjerojatno je da je posredovanje učestalije u području obiteljskog prava.

Državni odvjetnik rješava sporove koji se odnose na diskriminaciju u kojima osoba podnosi izjavu da je bila diskriminirana na osnovi spola, rase, nacionalnosti (etničkog podrijetla), boje kože, jezika, podrijetla, vjere, političkih i drugih uvjerenja, financijskog ili društvenog statusa, starosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili drugih osobina određenih zakonom. Posrednici mogu također djelovati u slučaju povrede temeljnih prava.

Javni miritelj djeluje kao miritelj u kolektivnim radnim sporovima.

Postoje li određena pravila koja je potrebno slijediti?

U skladu s estonskim pravom traženje mirenja obično je dobrovoljno.

Estonska udruga posrednika izradila je profesionalni standard koji će se zahtijevati od miritelja koji žele djelovati u svojstvu obiteljskih posrednika u Estoniji.

Estonski Zakonik o građanskom postupku ima posebno pravilo o mirenju koje vrši sudac u situacijama kada roditelj prekrši nalog koji se odnosi na kontakt s djetetom. Prema odjeljku 563. Zakonika, na zahtjev jednog roditelja sud može pozvati oba roditelja na sud kako bi riješio taj spor dogovorom. Sud poziva roditelje da se osobno pojave i obavještava ih o mogućim pravnim posljedicama (novčana kazna ili pritvor) nedolaska.

Zakonik o građanskom postupku također nalaže da ako sud to smatra potrebnim u interesu rješavanja predmeta s obzirom na relevantne činjenice i dosadašnji postupak, može obvezati stranke na sudjelovanje u postupku mirenja na temelju Zakona o mirenju.

Mirenje preko državnog odvjetnika regulirano je u odjeljcima 35.5-35.15 Zakona o državnom odvjetniku.

Rješavanje kolektivnih radnih sporova, djelokrug rada javnog miritelja te prava i obveze stranaka uključenih u postupak regulirani su Zakonom o kolektivnom rješavanju radnih sporova.

Poslovnik posrednika za osiguranje Estonske udruge za osiguranje dostupan je na internetu.

Ministarstvo za socijalna pitanja pomaže u razvoju obiteljskog posredovanja; to uključuje uspostavljanje standardne kvalifikacije za obiteljsko posredovanje. U budućnosti će država ili lokalna vlasti moći ponuditi posredovanje i pokriti troškove određenih usluga posredovanja.

Informacije i obuka

Informacije o miriteljima koji djeluju na temelju Zakona o mirenju, uključujući javne bilježnike i odvjetnike, moguće je pronaći na web-mjestima osoba koje djeluju u svojstvu miritelja. Popis javnih bilježnika koji su voljni obnašati dužnost miritelja možete naći na web-mjestu Komore javnih bilježnika. Iste informacije za odvjetnike možete naći na web-mjestu Estonske odvjetničke komore.

Informacije o djelokrugu rada državnog odvjetnika kao miritelja moguće je pronaći na web-mjestu državnog odvjetnika.

Informacije o djelokrugu rada javnog miritelja kao miritelja moguće je pronaći na web-mjestu javnog miritelja.

Obuku za posrednike pruža privatni sektor (npr. Udruga posrednika). Ne postoji nikakav poseban propis o obuci posrednika.

Koliki je trošak posredovanja?

Prema Zakonu o mirenju mirenje nije besplatno; trošak mirenja podliježe dogovoru između posrednika i uključenih strana. Prema podacima objavljenima na web-mjestu Udruge posrednika, u 2013. godini obiteljsko mirenje stajalo je 60 eura po sastanku. Trošak posredovanja dijeli se jednako među strankama.

Ako sud smatra potrebnim zamoliti miritelja ili posrednika da riješi spor, ekonomski slabija strana može zatražiti pomoć od države kako bi pokrila troškove.

Ako državni odvjetnik djeluje u svojstvu miritelja, ne plaća se pristojba. Međutim, mogu se pojaviti dodatni troškovi povezani s postupkom mirenja. Državni odvjetnik odlučuje tko treba snositi te troškove.

Rješavanje kolektivnih radnih sporova koje vodi javni miritelj također je besplatno. Troškove koji proizlaze iz rješavanja kolektivnog radnog spora snosi stranka koja je kriva ili se troškovi zajedničkim dogovorom dijele između stranaka.

Posrednik za osiguranje Estonske udruge za osiguranje naplaćuje upravnu pristojbu od 50 eura, dok miritelj za osiguranje naplaćuje maksimalnu pristojbu od 160 eura. Ako mirenje nije uspješno, plaća se samo polovica pristojbe za miritelja za osiguranje.

Je li moguće provesti dogovor postignut posredovanjem?

Prema Zakonu o mirenju dogovor postignut kao rezultat postupka mirenja moguće je provesti nakon što se na temelju zahtjeva (odjeljci 627.1 i 627.2 Zakonika o građanskom postupku) provede odgovarajući postupak kojime ga se proglašava provedivim. Javni bilježnik može također proglasiti provedivim sporazum o mirenju koji je sastavio javni bilježnik ili odvjetnik kao rezultat postupka mirenja u skladu s pravilima navedenima u Zakonu o bilježničkoj ovjeri.

Sporazum postignut putem javnog miritelja u svrhu rješavanja kolektivnog radnog spora obvezujuć je za obje strane i vrijedi od datuma kada je potpisan, osim ako se dogovori drugi rok stupanja na snagu. Međutim, taj tip sporazuma ne predstavlja provedivi dokument.

Posljednji put ažurirano: 11/12/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.