Mirenje u zemljama EU-a

Estonija

Umjesto odlaska na sud, zašto svoj spor ne biste riješili mirenjem? To je alternativna mjera rješavanja sporova, pri čemu izmiritelj pomaže strankama u sporu postići sporazum. Vlada i pravosudni stručnjaci u Estoniji upoznati su s prednostima mirenja.

Sadržaj omogućio
Estonija

Kome se obratiti?

Prema estonskom pravu, mirenje se odnosi na aktivnosti izmiritelja ili tijela za mirenje u građanskim predmetima. Mirenje je regulirano Zakonom o mirenju. Zakon o mirenju sastavljen je kako bi se Direktiva 2008/52/EZ o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima prenijela u estonsko pravo.

Prema Zakonu o mirenju, izmiritelj može biti svaka fizička osoba koju su stranke zamolile da djeluje u svojstvu izmiritelja. Odvjetnici i javni bilježnici isto tako mogu djelovati u svojstvu izmiritelja. U skladu s posebnim zakonom uloga izmiritelja može se dodijeliti i tijelu državne ili lokalne uprave.

Popis javnih bilježnika dostupan je na internetskim stranicama Javnobilježničke komore.

Popis odvjetnika dostupan je na internetskim stranicama Estonske odvjetničke komore.

Možete se obratiti nevladinim organizacijama navedenima u nastavku.

  • Estonsko udruženje izmiritelja pruža informacije na estonskom i engleskom jeziku.
  • Estonski savez za dobrobit djece neprofitna je udruga koja podržava prava djece. Među ostalim, bavi se savjetovanjem roditelja koji žele rastavu ili razvod, potičući ih da se koriste uslugama izmiritelja kako bi zaštitili interese svoje djece. Savez je organizirao niz obuka o obiteljskom mirenju.
  • Estonsko udruženje za osiguranje imenovalo je izmiritelja za osiguranje koji rješava sporove između nositelja osiguranja i osiguravatelja ili posrednika u osiguranju.

Odbor za autorska prava, osnovan u okviru Ministarstva pravosuđa, tijelo je za mirenje u smislu članka 19. Zakona o mirenju. Odbor se bavi zahtjevima koji se odnose na mjere koje treba primijeniti kako bi se u određenim slučajevima omogućilo slobodno korištenje djela zaštićenog autorskim pravom ili predmeta koji je zaštićen srodnim pravima.

Prema Zakonu o rješavanju kolektivnih radnih sporova stranke imaju pravo zatražiti javnog izmiritelja u slučaju kolektivnog radnog spora (spor koji se odnosi na uvjete iz kolektivnog ugovora). Javni izmiritelj nepristrani je stručnjak koji pomaže osobama uključenima u radni spor da postignu sporazum. Javni izmiritelj za kolektivne radne sporove je Meelis Virkebau – e-adresa: meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama javnog izmiritelja.

U nekim slučajevima izmiritelj može biti državni odvjetnik. Iako se pojam „pravobranitelj” ne upotrebljava u Zakonu o državnom odvjetniku, državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja tako da nadzire poštuju li vladina tijela temeljna ljudska prava i slobode te načela dobrog upravljanja te da nadzire lokalne vlasti, pravne osobe u javnom pravu i fizičke osobe koje obnašaju javne dužnosti. Od 2011. državni odvjetnik obnaša i dužnost pravobranitelja za djecu na temelju članka 4. Konvencije o pravima djeteta te se bavi postupkom mirenja u sporovima u vezi s diskriminacijom. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Ureda državnog odvjetnika.

U kojem je području dopušteno i/ili u kojem se području najčešće traži mirenje?

Postupak mirenja predviđen Zakonom o mirenju općenito se može koristiti za rješavanje svih građanskih sporova koji bi mogli biti predmet mirenja. Postoji postupak mirenja u građanskim predmetima u kojima se spor odnosi na privatnopravni odnos i razmatra ga županijski sud. Iako ne postoje usporedivi statistički podaci, vjerojatno je da je mirenje učestalije u području obiteljskog prava.

Državni odvjetnik rješava sporove koji se odnose na diskriminaciju u kojima osoba podnosi izjavu da je bila diskriminirana na osnovi spola, rase, nacionalnosti (etničkog podrijetla), boje kože, jezika, podrijetla, vjere, političkih i drugih uvjerenja, financijskog ili društvenog statusa, dobi, invaliditeta, seksualne orijentacije ili drugih osobina određenih zakonom. Izmiritelji mogu djelovati i u slučaju povrede temeljnih prava.

Javni izmiritelj djeluje kao izmiritelj u kolektivnim radnim sporovima.

Postoje li posebna pravila koja se moraju slijediti?

U skladu s estonskim pravom upotreba mirenja obično je dobrovoljna. Pravila kojima se uređuje mirenje i uvjeti za provedbu sporazuma o mirenju utvrđeni su u Zakonu o mirenju.

Estonski Zakonik o parničnom postupku ima posebno pravilo o mirenju koje provodi sudac u situacijama kad roditelj prekrši nalog koji se odnosi na kontakt s djetetom. Prema članku 563. Zakonika, na zahtjev jednog roditelja sud može pozvati oba roditelja na sud kako bi riješio taj spor dogovorom. Sud poziva roditelje da se osobno pojave i obavješćuje ih o mogućim pravnim posljedicama nedolaska (novčana kazna ili pritvor).

Zakonikom o parničnom postupku propisuje se i da, ako sud to smatra potrebnim u interesu rješavanja predmeta s obzirom na relevantne činjenice i dosadašnji postupak, može obvezati stranke na sudjelovanje u postupku mirenja na temelju Zakona o mirenju.

Poslovnik izmiritelja za osiguranje Estonskog udruženja za osiguranje dostupan je na internetu.

Mirenje preko državnog odvjetnika regulirano je Zakonom o državnom odvjetniku. Rješavanje kolektivnih radnih sporova, djelokrug rada javnog izmiritelja te prava i obveze stranaka uključenih u postupak regulirani su Zakonom o kolektivnom rješavanju radnih sporova.

Posebne značajke postupka mirenja koji provodi Odbor za autorska prava navedene su u Zakonu o autorskom pravu.

Obavješćivanje i osposobljavanje

Informacije o izmiriteljima koji djeluju na temelju Zakona o mirenju, uključujući javne bilježnike i odvjetnike, dostupne su na internetskim stranicama osoba koje djeluju u svojstvu izmiritelja. Popis javnih bilježnika dostupan je na internetskim stranicama Javnobilježničke komore. Popis odvjetnika koji djeluju u svojstvu izmiritelja dostupan je na internetskim stranicama Estonske odvjetničke komore.

Informacije o aktivnostima državnog odvjetnika u svojstvu pravobranitelja za djecu dostupne su na internetskim stranicama državnog odvjetnika. Na internetskim stranicama državnog odvjetnika mogu se pronaći i informacije o mirenju u sporovima u vezi s diskriminacijom.

Informacije o aktivnostima javnog izmiritelja u svojstvu izmiritelja mogu se pronaći na internetskim stranicama javnog izmiritelja.

Osposobljavanje za izmiritelje pruža privatni sektor (npr. Udruženje izmiritelja). Ne postoji nikakav poseban propis o osposobljavanju izmiritelja.

Koja je cijena mirenja?

Prema Zakonu o mirenju mirenje nije besplatno; trošak mirenja podliježe dogovoru između izmiritelja i uključenih strana.

U slučajevima kada sud predloži da se stranke u postupku upute izmiritelju ili naloži strankama da slijede postupak mirenja propisan Zakonom o mirenju, svaka stranka koja ne može platiti troškove postupka mirenja ili ih može samo djelomično ili obročno platiti može zatražiti djelomično ili potpuno oslobođenje od troškova postupka mirenja na trošak Republike Estonije.

Ako državni odvjetnik djeluje u svojstvu izmiritelja, ne plaća se pristojba. Međutim, mogu se pojaviti dodatni troškovi povezani s postupkom mirenja. Državni odvjetnik odlučuje tko treba snositi te troškove.

Rješavanje kolektivnih radnih sporova koje vodi javni izmiritelj također je besplatno. Troškove koji proizlaze iz rješavanja kolektivnog radnog spora snosi stranka koja je kriva ili se troškovi zajedničkim dogovorom dijele između stranaka.

Tijelo za mirenje Estonskog udruženja za osiguranje naplaćuje upravnu pristojbu od 50 EUR, a izmiritelj za osiguranje maksimalnu naknadu od 160 EUR. S doprinosima za socijalno osiguranje i doprinosima za osiguranje u slučaju nezaposlenosti to ukupno iznosi 214,08 EUR. Ako mirenje nije uspješno, plaća se samo polovina naknade miritelja za osiguranje.

Može li se izvršiti sporazum postignut mirenjem?

Prema Zakonu o mirenju sporazum postignut kao rezultat postupka mirenja izvršiv je nakon što se na temelju zahtjeva (članci 627.1 i 627.2 Zakonika o parničnom postupku) provede odgovarajući postupak kojim ga se proglašava izvršivim. Javni bilježnik može isto tako proglasiti izvršivim sporazum o mirenju koji je sastavio javni bilježnik ili odvjetnik kao rezultat postupka mirenja u skladu s pravilima navedenima u Zakonu o javnobilježničkoj ovjeri. Posebna pravila kojima se uređuje izvršivost sporazuma o postupku za kontakt s djetetom utvrđena su u članku 563. Zakona o parničnom postupku.

Svaki je sporazum sklopljen kao rezultat postupka mirenja koji odobri ministar pravosuđa izvršiv.

Sporazum postignut posredstvom javnog izmiritelja u svrhu rješavanja kolektivnog radnog spora obvezujući je za obje strane i vrijedi od datuma potpisivanja, osim ako se dogovori drugi rok stupanja na snagu. Međutim, ta vrsta sporazuma ne čini izvršnu ispravu.

Posljednji put ažurirano: 14/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.