Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mirenje u zemljama EU-a

Grčka

Umjesto sudskim putem, sporovi se mogu riješiti i putem mirenja. To je alternativni način rješavanja sporova putem kojeg stranke postižu dogovor uz pomoć izmiritelja. Grčka vlada i pravni stručnjaci svjesni su prednosti mirenja.

Sadržaj omogućio
Grčka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

S kim kontaktirati?

U Grčkoj usluge mirenja pružaju sljedeća tijela:

  • u skladu sa Zakonom 3898/2010 (Narodne novine, izdanje I., br. 211, 16.12.2010.) koji transponira Direktivu 2008/52/EZ, izmiritelj mora biti posebno ovlašteni odvjetnik. Odbor za akreditiranje izmiritelja (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), osnovan u skladu s prethodno navedenim Zakonom, pripada nadležnosti Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava te je odgovoran za akreditiranje izmiritelja.       Izmiritelj stječe certifikat nakon polaganja ispita pred ispitnom komisijom koja se sastoji od dva člana Odbora za akreditiranje izmiritelja i jednog sudskog službenika. Odjel za pravne profesije i javne ovršitelje (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) Opće uprave za pravosuđe Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava odgovoran je za akreditaciju izmiritelja i donošenje administrativnih propisa potrebnih za akreditiranje. Odjel također osigurava sastavljanje i raspoređivanje sudovima popise svih akreditiranih institucija za provođenje osposobljavanja mirenja te akreditiranje izmiritelja. Popis akreditiranih izmiritelja može se pronaći na službenom web-mjestu Ministarstva pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.
  • Ministarstvo rada, socijalne sigurnosti i skrbi pruža državnu uslugu mirenja koja omogućava zaposleniku da zatraži službeno saslušanje u pogledu spora povezanog sa zapošljavanjem.       Postupak provodi Inspektorat za rad (Επιθεώρηση Εργασίας). Specijalizirani inspektor zakazat će saslušanje kako bi zaposlenik objasnio svoje stajalište. Saslušanje ne ovisi ni o jednom sudskom postupku.
  • Ured ombudsmana za zaštitu potrošača (Συνήγορος του Καταναλωτή) nezavisno je nadležno tijelo za zaštitu potrošačkih prava, koje djeluje u nadležnosti Ministarstva za lokalni razvoj i konkurentnost. Ured ombudsmana izvansudsko je tijelo koje služi za zajedničko rješavanje sporova te savjetodavna služba koja djeluje uz vladu radi rješavanja problema unutar okvira njenog djelovanja. Ured ombudsmana također nagleda odbor za mirno rješavanje sporova (Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού) koji se nalazi u sklopu lokalnih prefekturnih vijeća (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) i koji može djelovati ako se ne utvrdi postojanje paralelnih sudskih postupaka.

U kojim je područjima dopušten i najčešće se provodi postupak mirenja?

Usluge mirenja pružaju se:

  • u građanskim i trgovačkim predmetima;
  • u području Zakona o radu te za rješavanje sporova potrošača, kao što je prethodno navedeno;
  • u slučaju žrtava obiteljskog nasilja (Zakon 3500/2006); i
  • u slučaju prijestupa utvrđenih Zakonom 3094/2010.

Postoje li posebna pravila?

Grčka je Zakonom 3898/2010 (Narodne novine, izdanje I., br. 11, 16.12.2010.) transponirala Direktiva 2008/52/EZ.

U skladu s prethodno navedenim Zakonom, privatni pravni sporovi mogu biti predmet mirenja u slučaju postojanja dogovora između stranaka te ako stranke imaju pravo slobodno raspolagati predmetom spora. Dogovor za podnošenje zahtjeva za mirenjem u sporu može se dokazati putem pisanog dokumenta ili zapisnikom suda pred kojim treba nastupiti rasprava i kojim vlada materijalno ugovorno pravo.

Mirenje je moguće ako: (a) obje stranke pristaju na mirenje prije ili tijekom provođenja sudskih postupaka; (b) sud u čijoj je nadležnosti spor poziva, uzimajući u obzir sve aspekte predmeta, obje stranke na mirenje; u skladu s dogovorom stranaka, sud mora odgoditi raspravu za vremensko razdoblje od tri do šest mjeseci; (c) sud druge države članice naređuje mirenje; (d) mirenje je propisano zakonom.

Odlukom 109088 ministra pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava: (a) određuju se posebni uvjete i odredbe za akreditirane izmiritelje te postupci priznavanja certifikata u drugim državama članicama EU-a; takvo priznavanje te privremeni ili trajni gubitak certifikata zahtijeva prethodni pristanak Odbora za akreditaciju izmiritelja; (b) donosi se Etički kodeks za akreditirane izmiritelje; (c) određuju se posebni uvjete za primjenjivanje kazni za kršenje Etičkog kodeksa; te kazne koje Odbor mora prethodno odobriti, predstavljaju privremeni ili trajni gubitak certifikata; i (d) određuju se sva ostala bitna pitanja.

Tijekom postupka mirenja svaka stranka ili njen pravni predstavnik moraju biti u pratnji odvjetnika.

Izmiritelja biraju stranke ili treća strana po njihovu izboru.

Postupkom mirenja upravlja izmiritelj u dogovoru sa strankama, a postupak se može zaključiti u bilo kojem trenutku. Postupak mirenja strogo je povjerljiv te se ne čuvaju zapisnici rasprava. Izmiritelj može kontaktirati ili ugovoriti susret s bilo kojom od stranaka tijekom provođenja postupka mirenja. Izmiritelj ne smije bez odobrenja stranaka prenositi informacije u čiji posjed dođe za vrijeme navedenih sastanaka.

Osoba koja je predložena kao izmiritelj nije dužna prihvatiti tu obvezu. Tijekom mirenja, izmiritelj može pravno odgovarati samo za namjeru obmane.

Izmiritelj sastavlja zapisnik o postupku mirenja, koji mora uključivati:

(a) puno ime izmiritelja;

(b) vrijeme i mjesto mirenja;

(c) puno ime svake stranke koja sudjeluje u postupku mirenja;

(d) dogovor na temelju kojeg je došlo do postupka mirenja;

(e) uzrok spora te rezultat koji je postignut postupkom mirenja, odnosno neuspjeh u postizanju dogovora.

Nakon mirenja, izmiritelj, stranke i njihovi odvjetnici potpisuju zapisnik o postupku mirenja. Na zahtjev barem jedne od stranaka, izmiritelj osigurava da se originalni zapisnik preda tajništvu jednočlanog prvostupanjskog suda nadležnog u području gdje se odvijao postupak mirenja. To zahtijeva plaćanje određene pristojbe, čija su osnovica i prilagođeni iznos određeni zajedničkom odlukom ministra financija i ministra pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava. U slučaju bezuspješnog postupka mirenja, dovoljan je i samo potpis izmiritelja.

Nakon što se zapisnik o mirenju deponira u tajništvo jednočlanog prvostupanjskog suda, on postaje ovršna izjava u skladu s člankom 904. stavkom 2. točkom (c) Zakona o građanskim postupcima, ako uključuje sporazum među strankama o klauzuli ovršnosti.

Praktična primjena alternativnih metoda rješavanja sporova (ADR)

Jedini alternativni mehanizam rješavanja sukoba (ADR) koji se aktivno koristi u Grčkoj je arbitraža:

U skladu s člankom 99. ff. grčkog Zakona o bankrotu, izmiritelju može biti dodijeljen postupak na osnovi zahtjeva koji fizička ili pravna osoba izdaju sudu za bankrot (πτωχευτικό δικαστήριο).

Sud za bankrot određuje valjanost zahtjeva i s popisa stručnjaka odabire izmiritelja kojem će biti dodijeljen postupak. Zadatak izmiritelja jest koristiti sva prikladna raspoloživa sredstva u svrhu postizanja dogovora između dužnika i (pravno definirane) većine vjerovnika, kako bi se osigurao opstanak poslovnog subjekta dužnika.

Izmiritelj može zatražiti od kreditne ili financijske ustanove sve informacije koje se tiču dužnikove ekonomske aktivnosti, a koje bi mogle utjecati na uspjeh postupka mirenja.

U slučaju bezuspješnog postupka mirenja, izmiritelj mora odmah obavijestiti o ishodu mirenja predsjednika suda, koji zatim pokreće postupak pred sudom za bankrot. Time završavaju izmiriteljeve dužnosti.

Informacije i osposobljavanje

Odbor za akreditaciju izmiritelja odgovoran je za akreditaciju izmiritelja. Također mora ustvrditi djeluju li institucije za osposobljavanje izmiritelja u skladu s propisima, djeluju li licencirani izmiritelji u skladu s Etičkim kodeksom te, utvrdi li se da ne djeluju, preporučiti utvrđene kazne ministru pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Osposobljavanje izmiritelja mogu provoditi neprofitne udruge koje uključuju barem jednu odvjetničku komoru i barem jednu državnu odvjetničku komoru, djeluju u skladu s dozvolom Odjela pravnih profesija i javnih ovršitelja pri Glavnoj upravi za upravljanje pravosuđem pri Ministarstvu pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava, a na preporuku Odbora za akreditaciju izmiritelja. Predsjednička odluka 123/2011, objavljena na preporuku ministra pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava, ministra financija, ministra za konkurentnost i pomorstvo te ministra cjeloživotnog obrazovanja i vjerskih poslova, određuje posebna pravila akreditacije i djelovanja institucija za osposobljavanje izmiritelja, sadržaj nastavnog plana za sve faze osposobljavanja, vrijeme trajanja osposobljavanja, kvalifikacije koje treneri moraju posjedovati, broj sudionika te kazne koje se primjenjuju u slučaju da određena institucija ne djeluje u skladu s pravilima. Kazne se sastoje od privremenog ili trajnog gubitka ovlasti za provođenje osposobljavanja. Kriteriji prema kojima se odabiru i primjenjuju kazne određen je u prethodno navedenoj Predsjedničkoj odluci. Kako bi postala ovlašteni izvođač osposobljavanja za izmiritelje, institucija mora platiti i javnu naknadu, čija se osnovica i prilagođeni iznos određuju zajedničkom odlukom ministra financija i ministra pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava koristi sva prikladna raspoloživa sredstva, osobito internet, kako bi informiralo javnost o dostupnosti postupka mirenja.

Koji je trošak mirenja?

Izmiritelji primaju naknadu po satnici rada za maksimalno 24 sata, uključujući vrijeme za pripremu. Ako izmiritelj to prihvati, stranke se mogu odlučiti i na drukčija sredstva podmirenja troškova spora. Stranke ravnomjerno dijele iznos izmiriteljeve naknade, osim ako se prethodno drugačije ne dogovore. Svaka stranka plaća troškove vlastitog odvjetnika. Osnovica i prilagođena maksimalna naknada za sat mirenja određuje se odlukom ministra pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava.

Je li moguće provesti dogovor postignut mirenjem?

Nakon mirenja, izmiritelj, stranke i njihovi odvjetnici potpisuju zapisnik o postupku mirenja. Na zahtjev barem jedne od stranaka, izmiritelj mora osigurati deponiranje originalnog zapisnika u tajništvo jednočlanog prvostupanjskog suda u čijoj se područnoj nadležnosti odvijao postupak mirenja. To zahtijeva plaćanje određene pristojbe, čija su osnovica i prilagođeni iznos određeni zajedničkom odlukom ministra financija i ministra pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava. U slučaju bezuspješnog postupka mirenja, dovoljan je i samo potpis izmiritelja.

Nakon što se zapisnik o mirenju deponira u tajništvo jednočlanog prvostupanjskog suda, postaje ovršna izjava u skladu s člankom 904. stavkom 2. točkom (c) Zakona o građanskim postupcima, ako uključuje sporazum među strankama o klauzuli ovršnosti.

Pravno započeti postupak mirenja obustavlja ograničenja povezana sa zastarnim i prekluzivnim rokovima sve dok se postupak mirenja ne završi. U skladu s člankom 261. ff. Građanskog zakona, ograničenja povezana sa zastarnim i prekluzivnim rokovima ponovno postaju važeća nakon sastavljanja zapisnika o neuspješnom postupku mirenja ili ako jedna od stranki pismeno obavijesti stranku i izmiritelja o prekidu postupka mirenja.

U skladu s člankom 10. Direktive 2008/52/EZ, svi zahtjevi trebaju biti podneseni u tajništvo jednočlanog prvostupanjskog suda, nadležnog tijela u skladu s člankom 6. stavkom 1. i stavkom 2. Direktive, u čijoj se područnoj nadležnosti odvijao postupak mirenja.

Korisne poveznice

Odvjetnička komora u Ateni

Ministarstvo rada, socijalne sigurnosti i skrbi

Ombudsman za potrošače

Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava

Grčki centar za mirenje i arbitražu

Posljednji put ažurirano: 25/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.