Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: mađarski već su prevedeni.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Mađarska

Proč neřešit spory spíše mediací než soudně? Jedná se o formu alternativního řešení sporů (alternatív vitarendezés), kdy mediátor (közvetítő) pomáhá stranám dosáhnout dohody. V Maďarsku jsou si jak vláda, tak právníci výhod mediace dobře vědomi.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Na koho se obrátit?

Podle zákona z roku 2002 o mediaci (A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV) za registraci mediátorů a právnických osob zaměstnávajících mediátory odpovídá Ministerstvo veřejné správy a spravedlnosti.

Na internetové stránce Ministerstva veřejné správy a spravedlnosti je k dispozici seznam mediátorů a právnických osob zaměstnávajících mediátory (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapja).

Tato stránka obsahuje obecné informace pro uživatele a lze na ní mediátory vyhledávat podle jména, jazykových dovedností a župy, ve které sídlí. V případě právnických osob, lze vyhledávat podle názvu, župy a zkráceného názvu.

Na stejné internetové stránce jsou k dispozici registrační formuláře pro mediátory a právnické osoby zaměstnávající mediátory.

Mezi nevládní organizace působící v oblasti mediace patří:

  • Národní sdružení pro mediaci (Országos Mediációs Egyesület) a
  • Oddělení pro mediaci a právní koordinaci obchodní komory v Budapešti (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

V jakých oblastech je využití mediace přípustné nebo nejběžnější?

Působnost zákona o mediaci z roku 2002 se vztahuje na občanskoprávní spory, avšak jsou z ní vyloučena řízení o žalobách na ochranu dobrého jména fyzické osoby, správní řízení, opatrovnická řízení, řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti, vykonávací řízení, řízení o určení otcovství nebo pokrevního příbuzenství a ústavní stížnosti.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Účast na mediaci je dobrovolná, její využití však přináší určité výhody ve vztahu k zákonu o poplatcích (az illetékekről szóló törvény) a občanskému soudnímu řádu (polgári perrendtartás).

Pokud se strany zúčastní mediace po prvním jednání soudu a dosaženou dohodu schválí předsedající soudce, platí se pouze polovina platných poplatků. Od této již snížené částky lze dokonce odečíst odměnu uhrazenou mediátorovi plus DPH (nejvýše však 50 000 HUF). Jediným omezením je, že konečná výše poplatku nesmí být nižší než 30 % jeho původní částky. Tato sleva se neuplatní, pokud v daném případě mediaci nepovoluje zákon.

Pokud se strany sporu zúčastní mediace před zahájením občanskoprávního řízení, výše soudního poplatku se snižuje o odměnu pro mediátora plus DPH, nejvýše však o 50 000 HUF, pod podmínkou, že hrazená výše soudního poplatku není nižší než 50 % původní částky. Tato sleva se neuplatní, pokud v daném případě mediaci nepovoluje zákon nebo pokud se strany obrátí na soud, ačkoliv je během mediace dosaženo smíru (vyjma k zajištění účinků smíru, není-li dobrovolně dodržován).

Neexistuje žádný vnitrostátní kodex chování pro mediátory, avšak většina sdružení pro mediaci dodržuje Evropský kodex chování pro mediátory (közvetítők európai magatartási kódexe).

Existuje zvláštní kodex chování pro pracovněprávní spory, který vypracovala Služba pro smírčí řízení a mediaci v pracovněprávních věcech (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

Některé soudy účastníkům řízení umožňují využít zdarma mediace u již probíhajících řízení. Podrobná pravidla a seznam soudů, které mediaci nabízejí, jsou k dispozici na ústřední internetové stránce maďarských soudů. ( http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites)

Informace a vzdělávání

V angličtině neexistuje žádná zvláštní informační internetová stránka věnovaná mediaci nebo vnitrostátnímu vzdělávacímu orgánu pro mediátory.

Internetová stránka věnovaná mediaci je k dispozici pouze v maďarštině.

Kolik stojí mediace?

Mediace není zdarma, odměna je předmětem dohody mezi mediátorem a stranami sporu.

Je dohoda vyplývající z mediace vykonatelná?

Podle směrnice 2008/52/ES mohou účastníci mediace žádat, aby byl obsah písemné dohody dosažené v rámci mediace učiněn vykonatelným. Členské státy oznámí Komisi, které soudy nebo jiné orgány jsou příslušné k přijímání těchto žádostí.

Účastníci mediace mohou nechat obsah dohody dosažené v rámci mediace prohlásit za vykonatelný. Mohou požádat soud, aby tuto dohodu vtělil do smíru, který schválí, nebo notáře (közjegyző), aby ji vtělil do notářského zápisu (közokirat), který lze následně vykonat.

Související odkazy

Internetová stránka se seznamem maďarských mediátorů

Poslední aktualizace: 06/04/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.