Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: mađarski već su prevedeni.
Swipe to change

Mediation i EU-landene

Mađarska

I stedet for at gå rettens vej kan tvister ofte løses gennem mediation. Dette er en form for alternativ konfliktløsning (alternatív vitarendezés) (ADR), hvor en mediator (közvetítő) hjælper parterne med at nå til enighed. Både staten og advokaterne i Ungarn er bekendt med fordelene ved mediation.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Hvem kontakter man?

I henhold til lov LV af 2002 om mediation (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény) er justitsministeriet (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) ansvarligt for at registrere mediatorer og juridiske personer, der benytter sig af mediatorer.

Registret over mediatorer og juridiske personer, der benytter sig af mediatorer, findes på Justits- og Forvaltningsministeriets websted.

Webstedet indeholder en række generelle oplysninger, og der er mulighed for at foretage søgninger efter mediatorer på grundlag af navn, sprogkundskaber og det amt, hvor de er hjemmehørende. Hvad angår juridiske personer, foretages søgninger på grundlag af navn, område og forkortet navn.

Samme websted indeholder også registreringsformularer til mediatorer og juridiske personer, der har mediatorer ansat.

Blandt de ngo'er, der arbejder med mediation, er:

  • det nationale mediationsforbund (Országos Mediációs Egyesület) og
  • afdelingen for mediation og juridisk koordinering under handelskammeret i Budapest (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

På hvilket område er mediation mulig og/eller mest brugt?

Lov LV af 2002 om mediation gælder for civile tvister med undtagelse af injuriesager, forvaltningsmæssige afgørelser, sager vedrørende værgemål, sager om fratagelse af forældremyndighed, fogedforretninger, faderskabs- og slægtskabssager og sager om krænkelse af forfatningen.

Skal der følges særlige regler?

Mediation er frivillig, men har visse fordele i forhold til loven om afgifter (az illetékekről szóló törvény)og den civile retsplejelov (polgári perrendtartás).

Hvis parterne deltager i en mediation efter det første retsmøde, og den aftale, der indgås, godkendes af dommeren i sagen, skal parterne kun betale halvdelen af de gældende afgifter. Selv mediatorens vederlag plus moms (HÉA) (dog ikke over 50 000 HUF) kan trækkes fra dette allerede nedsatte beløb. Den eneste begrænsning er, at det endelige afgiftsbeløb ikke må ligge under 30 % af det oprindelige beløb. Nedsættelsen gælder ikke i de tilfælde, hvor mediation er ikke er mulig i henhold til loven.

Hvis parterne vælger at deltage i en mediation, før retssagen går i gang, nedsættes retsafgifterne med mediatorens vederlag plus moms, dog med højst 50 000 HUF, forudsat at det afgiftsbeløb, der betales, ikke er mindre end 50 % af det oprindelige beløb. Der sker ikke nedsættelse i sager, hvor mediation ikke er mulig i henhold til loven, og heller ikke, hvis parterne indbringer sagen for domstolene, på trods af at der er indgået en aftale under mediationen (med undtagelse af tilfælde, hvor formålet er at få aftalen fuldbyrdet i tilfælde af manglende opfyldelse).

Der findes ikke nogen national adfærdskodeks for mediatorer, men størstedelen af alle mediationsvirksomheder følger den europæiske adfærdskodeks for mediatorer (közvetítők európai magatartási kódexe).

Der findes dog en særlig adfærdskodeks for arbejdsretlige tvister, som er udarbejdet af forligs- og mediationstjenesten for arbejdsretlige sager (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

Ved visse domstole tilbydes parterne mediation uden vederlag i forbindelse med sager under behandling. De ungarske domstoles hovedwebside indeholder en beskrivelse af de detaljerede regler og en fortegnelse over domstolene     
(http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites).

Information og uddannelse

Der findes intet specifikt websted på engelsk om mediation eller uddannelse af mediatorer.

Webstedet om mediation er kun tilgængeligt på ungarsk.

Hvad koster mediation?

Mediation er ikke gratis, og mediatorens vederlag aftales mellem denne og sagens parter.

Kan en mediationsaftale fuldbyrdes?

I henhold til direktiv 2008/52/EF kan der anmodes om, at indholdet af en skriftlig aftale, der er resultatet af en mediation, fuldbyrdes. Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om de retter eller andre myndigheder, der er ansvarlige for behandlingen af disse anmodninger.

Parterne kan anmode om fuldbyrdelse af indholdet af den aftale, de har indgået ved hjælp af mediation. De kan anmode retten eller en notar om at inkorporere aftalen i et retsforlig eller officielt bekræftet dokument, som derefter kan fuldbyrdes.

Links

Websted for det ungarske register over mediatorer

Sidste opdatering: 06/04/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.