Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: mađarski već su prevedeni.
Swipe to change

Bemiddeling in EU-landen

Mađarska

Waarom naar een rechtbank gaan, als geschillen ook door middel van bemiddeling of mediation opgelost kunnen worden? Dit is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting (alternatív vitarendezés) (ADR) (ADR) waarbij een mediator (közvetítő) helpt de partijen tot overeenstemming te brengen. Zowel de overheid als juristen zijn zich in Hongarije bewust van de voordelen van mediation.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Met wie contact opnemen?

Krachtens wet LV van 2002 inzake mediation (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény) is het ministerie van Justitie (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) verantwoordelijk voor de registratie van mediators en rechtspersonen die mediators in dienst hebben.

Er is een register van mediators en bedrijven die mediators in dienst hebben beschikbaar op de website van het ministerie van Openbaar bestuur en Justitie.

Op de site is algemene informatie te vinden en het is mogelijk mediators te zoeken op naam, deskundigheidsterrein, taalvaardigheden en gebied waar hun kantoor is gevestigd. Bedrijven kunnen worden opgezocht op naam, provincie en afgekorte naam.

Op dezelfde website vindt u ook registratieformulieren voor mediators en bedrijven die mediators in dienst hebben.

Niet-gouvernementele organisaties die op het gebied van mediation werkzaam zijn, zijn o.a.:

  • de Nationale Mediation Vereniging (Országos Mediációs Egyesület); en
  • de Afdeling ADR en Juridische Zaken van de Kamer van Koophandel in Boedapest (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

Op welke gebieden is bemiddeling/mediation toegestaan en/of het meest gebruikelijk?

Wet LV van 2002 inzake mediation betreft civiele geschillen, maar sluit mediation uit in gevallen van smaad, bestuursrechtelijke procedures, voogdijzaken, ontzetting uit de ouderlijke macht, executieprocedures, de toekenning van vaderschap en zaken die zijn opgestart naar aanleiding van een vordering van ongrondwettigheid.

Moeten specifieke voorschriften in acht worden genomen?

Medewerking aan mediation is vrijwillig, maar brengt een aantal voordelen met zich mee in verband met de Wet inzake Belastingen (az illetékekről szóló törvény) en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (polgári perrendtartás).

Als de partijen na de eerste hoorzitting meewerken aan mediation en de aldus overeengekomen overeenkomst door de rechter wordt bekrachtigd, hoeft slechts de helft van de van toepassing zijnde griffierechten te worden betaald. Zelfs het bedrag dat aan de mediator moet worden betaald + btw (HÉA) (maar nooit meer dan 50 000 forint) mag van dit reeds gereduceerde bedrag worden afgetrokken. De enige beperking is dat het uiteindelijke bedrag van de griffierechten niet lager mag zijn dan 30% van het oorspronkelijke bedrag. Deze korting is niet van toepassing als mediation in een bepaald geval niet bij wet is toegestaan.

Als de partijen deelnemen aan mediation voordat de civiele procedure in gang is gezet, hoeven slechts de griffierechten, verminderd met het honorarium van de mediator + btw (maar met niet meer dan 50 000 forint), te worden betaald. Het bedrag mag echter niet minder dan 50% van het oorspronkelijke bedrag van de rechten bedragen. De korting is niet van toepassing als mediation niet bij wet is toegestaan in de zaak in kwestie, of als de partijen toch naar de rechter gaan ondanks het feit dat er een overeenkomst is bereikt door middel van mediation (tenzij zij naar de rechter gaan om de uitvoering van die overeenkomst af te dwingen bij gebrek aan vrijwillige nakoming).

Er is wel een speciale gedragscode voor arbeidsrechtgeschillen, die is opgesteld door de Bemiddelings- en Mediationdienst bij Arbeidsgeschillen (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

Sommige rechtbanken bieden partijen in een lopende procedure de mogelijkheid van kosteloze mediation. Nadere regels en een overzicht van rechtbanken kunt u vinden op de centrale website van de Hongaarse rechterlijke organisatie. (http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites)

Informatie en opleiding

Er is geen speciale website in het Engels met informatie beschikbaar over mediation of nationale opleidingsinstituten voor mediators.

De website over mediation is alleen in het Hongaars te raadplegen.

Hoeveel kost bemiddeling/mediation?

Mediation is niet gratis; de betaling is afhankelijk van de overeenkomst tussen de mediator en de partijen.

Kunnen overeenkomsten die via bemiddeling/mediation tot stand zijn gekomen, ten uitvoer worden gelegd?

Krachtens Richtlijn 2008/52/EG moet het mogelijk zijn de inhoud van een schriftelijke overeenkomst die via mediation tot stand is gekomen, uitvoerbaar te verklaren. De lidstaten delen de Commissie mee welke rechterlijke of andere instanties bevoegd zijn dergelijke verzoeken in behandeling te nemen.

Het is voor partijen mogelijk de inhoud van hun overeenkomst die via mediation tot stand is gekomen, uitvoerbaar te doen verklaren. Zij kunnen de rechtbank of een notaris verzoeken de overeenkomst op te nemen in een door de rechtbank goedgekeurde schikking of in een authentiek document die/dat dan later ten uitvoer kan worden gelegd.

Links

Website van het Register van Hongaarse Mediators (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Laatste update: 06/04/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.