Mirenje u zemljama EU-a

Italija

Umjesto odlaska na sud, spor možete riješiti i mirenjem. To je mjera za alternativno rješavanje sporova (ARS), kojom izmiritelj pomaže osobama u sporu da postignu dogovor. Javna tijela i pravnici smatraju mirenje vrlo učinkovitim alatom.

Sadržaj omogućio
Italija

1. Kome se moram obratiti?

Sustav građanskog i trgovačkog mirenja, kojem je cilj rješavanje sporova koji se odnose na bilo koje pravo kojeg se stranke mogu odreći ili koje mogu prenijeti (diritti disponibili), u Italiji je uveden Zakonodavnom uredbom br. 28/2010.

Usluge mirenja pružaju tijela za mirenje koja mogu biti javna ili privatna i koja se upisuju u registar tijela za mirenje (registro degli organismi di mediazione) koji vodi Ministarstvo pravosuđa.

Sve informacije koje se odnose na mirenje mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Registar akreditiranih tijela za mirenje objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

Registar bi vam trebao omogućiti stupanje u kontakt s tijelom za mirenje po vašem izboru te angažiranje izmiritelja koji su članovi tog tijela. Dodatne informacije mogu se dobiti izravno od predmetnog tijela.

2. U kojim je područjima primjena mirenja dopuštena i/ili najčešća?

Tijela za mirenje mogu pomoći u izvansudskom rješavanju sporova u bilo kojem građanskom ili trgovačkom sporu koji se odnosi na prava kojih se stranke mogu odreći ili koja mogu prenijeti. U Italiji je mirenje uvjet za pokretanje postupaka koji se odnose na suvlasništvo, stvarna prava, diobu, nasljedstvo, obiteljske ugovore, zakupe, zajmove za upotrebu, zakupe društava, osiguranje, bankarske i financijske ugovore, naknade štete proizašle iz liječničke odgovornosti i klevete putem tiska ili drugih sredstava oglašavanja. U takvim predmetima stranku mora zastupati odvjetnik. Mirenje može biti i fakultativno, na zahtjev suda ili na temelju obveze koju su stranke ugovorile.

3. Postoje li posebna pravila koja treba slijediti?

Pravila kojima se uređuje mirenje u građanskim i trgovačkim stvarima trenutačno su utvrđena Zakonodavnom uredbom br. 28/2010 (kako je izmijenjena Uredbom sa zakonskom snagom br. 69 od 21. lipnja 2013., pretvorenom u Zakon br. 98 od 9. kolovoza 2013., a potom Uredbom sa zakonskom snagom br. 132 od 12. rujna 2014., pretvorenom uz izmjene u Zakon br. 162 od 10. studenoga 2014.Zakonodavnu uredbu br. 130 od 6. kolovoza 2015.) i Ministarskim dekretom br. 180/2010.

4. Obuka

Osoba koja želi postati izmiritelj mora ispunjavati zahtjeve propisane člankom 4. stavkom 3. točkom (b) Ministarskog dekreta br. 180/2010:

posebice, mora imati stupanj obrazovanja ili diplomu koja odgovara najmanje sveučilišnoj diplomi nakon studija u trajanju od tri godine ili biti član strukovne udruge ili organizacije; mora imati završen najmanje dvogodišnji tečaj za obnavljanje znanja pri organizacijama koje provode obuku, a koje je akreditiralo Ministarstvo pravosuđa; za vrijeme dvogodišnjeg razdoblja ponovne obuke mora sudjelovati u najmanje dvadeset slučajeva mirenja kao vježbenik.

Organizacije koje provode obuku i koje izdaju potvrde u kojima je navedeno da su izmiritelji završili potrebne tečajeve obuke javna su ili privatna tijela koja je akreditiralo Ministarstvo pravosuđa pod uvjetom da ispunjavaju određene zahtjeve.

5. Koliko mirenje košta?

Kriteriji koji određuju naknadu za mirenje (indennità di mediazione), koja se sastoji od naknade za pokretanje postupka i naknade za samo mirenje, navedeni su u članku 16. Ministarskog dekreta br. 180/2010.

Iznosi su navedeni u tablici A priloženoj dekretu. Iznosi variraju ovisno o vrijednosti predmeta spora.

6. Je li moguće da dogovor postignut mirenjem postane izvršan?

U članku 12. Zakonodavne uredbe br. 28/2010 navodi se da, ako sve stranke koje sudjeluju u mirenju imaju odvjetnika, dogovor koji su potpisale stranke i sami odvjetnici čini izvršnu ispravu za prisilno izvlaštenje (espropriazione forzata), obvezu prijenosa određene imovine (esecuzione per consegna e rilascio), izvršenje pozitivne ili negativne obveze (esecuzione degli obblighi di fare e non fare) i upis sudske hipoteke (ipoteca giudiziale). Odvjetnici potvrđuju da je dogovor u skladu s obveznim odredbama i javnom politikom. U svim ostalim slučajevima dogovor koji se prilaže zapisniku, na zahtjev stranke, rješenjem odobrava predsjednik suda nakon što utvrdi da je formalno ispravan i u skladu s obveznim odredbama i zahtjevima javne politike. U slučaju prekograničnog spora poput onih navedenih u članku 2. Direktive 2008/52/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008., zapisnik odobrava predsjednik suda pod čijom se nadležnošću dogovor provodi.

7. Je li pristup bazi podataka izmiritelja besplatan?

Trenutačno Ministarstvo pravosuđa na svojim internetskim stranicama redovito objavljuje popis tijela za mirenje i izmiritelja registriranih pri svakom tijelu za mirenje.

Ovo je poveznica navedena u odjeljku 1.; pristup stranici neograničen je i besplatan.

Posljednji put ažurirano: 17/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.